تصویب نامه هیات وزیران در مورد تعیین مركز توسعه تجارت الكترونیكی به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در مشاركت ( كنسرسیوم ) زیر ساخت كلید عمومی آسیا
تصویب نامه هیات وزیران در مورد تعیین مركز توسعه تجارت الكترونیكی به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در مشاركت ( كنسرسیوم ) زیر ساخت كلید عمومی آسیا

خانه تصویب نامه هیات وزیران در مورد تعیین مركز توسعه تجارت الكترونیكی به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در مشاركت ( كنسرسیوم ) زیر ساخت كلید عمومی آسیا

تصویب نامه هیات وزیران در مورد تعیین مركز توسعه تجارت الكترونیكی به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در مشاركت ( كنسرسیوم ) زیر ساخت كلید عمومی آسیا

معاون اول رییس جمهور تصویب نامه شماره 73850/53356 مورخ 18/6/1395 را خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور خارجه به شرح زیر اعلام نموده است:

 مركز توسعه تجارت الكترونیكی

هیات وزیران در جلسه 17/6/1395 به پیشنهاد شماره 102830/60 مورخ 4/5/1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مشاركت (كنسرسیوم) زیر ساخت كلید عمومی آسیا – مصوب 1395 -.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 235

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد