تصویب نامه هیات وزیران در مورد تعیین مركز توسعه تجارت الكترونیكی به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در مشاركت ( كنسرسیوم ) زیر ساخت كلید عمومی آسیا
تصویب نامه هیات وزیران در مورد تعیین مركز توسعه تجارت الكترونیكی به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در مشاركت ( كنسرسیوم ) زیر ساخت كلید عمومی آسیا

خانه تصویب نامه هیات وزیران در مورد...

تصویب نامه هیات وزیران در مورد تعیین مركز توسعه تجارت الكترونیكی به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در مشاركت ( كنسرسیوم ) زیر ساخت كلید عمومی آسیا

معاون اول رییس جمهور تصویب نامه شماره 73850/53356 مورخ 18/6/1395 را خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور خارجه به شرح زیر اعلام نموده است:

 مركز توسعه تجارت الكترونیكی

هیات وزیران در جلسه 17/6/1395 به پیشنهاد شماره 102830/60 مورخ 4/5/1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مشاركت (كنسرسیوم) زیر ساخت كلید عمومی آسیا – مصوب 1395 -.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 59

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد