تعاريف ايزو 31000- مديريت ريسك
تعاريف ايزو 31000- مديريت ريسك

خانه تعاريف ايزو 31000- مديريت ريسك

whatsapp: 09018317541 02142326

تعاريف ايزو 31000- مديريت ريسك

ایزو 31000- مدیریت ریسك

ریسك های تاثیر گذار بر سازمان ها می توانند موجب نتایج زیان آوری بر سازمان شوند. از جمله آنها می توان به پیامدهای اقتصادی زیان آور، لطمه به اعتبار حرفه ای، تبعات زیست محیطی، امنیتی و پیامدهای اجتماعی اشاره نمود.

iso 31000

ایزو 31000:2009

ایزو 31000:2009 یا مدیریت ریسك شامل قوانین و دستورالعمل ها، چارچوب ها و فرآیندهای مدیریت ریسك می شود. ایزو 31000 می تواند برای هر سازمانی فارغ از سایز، اندازه، نوع و حوزه فعالیت استفاده شود.

استفاده از ایزو 31000 به سازمان ها در جهت نیل به اهداف، شناسایی تهدیدها و فرصت ها، یافتن و استفاده از منابع در جهت مواجه با ریسك كمك می كند. البته ایزو 31000 به عنوان گواهینامه نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد اما دستورالعمل های برنامه های حسابرسی درونی و بیرونی سازمان را ایجاد می كند. سازمان هایی كه از این ایزو استفاده می كنند می توانند اقدامات خود در مورد مدیریت ریسك را با نمونه های جهانی آن مقایسه كنند و اصولی را جهت مدیریت موثر سازمانی تدوین نمایند.

ترجمه: سیاحتگر

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 352

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد