تعریف شهرك صنعتی
تعریف شهرك صنعتی

خانه تعریف شهرك صنعتی

تعریف شهرك صنعتی

شهرك صنعتی (به انگلیسی: Industrial Estate یا Industrial park) به شهركی در فاصله حداقل 20 كیلومتری از شهر اصلی گفته می‌شود كه فقط شامل تعدادی كارخانه و كارگاه تولیدی می‌شود. مانند: شهرك صنعتی اراك، قم، سمنان.

شهرك صنعتی

به منطقه‌ای گفته می شود كه كه به منظور توسعه صنعتی و متمركزشدن تولیدات صنعتی در نظر گرفته شده است. هدف از ایجاد شهرك صنعتی، توسعه صنعتی كشور در خارج از مناطق شهری است تا تاثیرات منفی بار صنعتی بر ساكنین شهری را به حداقل رسانده، آلایندگی را كم كرده و با دسترسی آسان به مسیر حمل و نقل، كمترین بار ترافیكی را در مناطق شهرنشین به بار آورد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 260

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد