تفاهم‌نامه تبادل الكترونیكی اطلاعات بین گمرك و سازمان غذا و دارو امضا شد
تفاهم‌نامه تبادل الكترونیكی اطلاعات بین گمرك و سازمان غذا و دارو امضا شد

خانه تفاهم‌نامه تبادل الكترونیكی اطلاعات بین گمرك و سازمان غذا و دارو امضا شد

تفاهم‌نامه تبادل الكترونیكی اطلاعات بین گمرك و سازمان غذا و دارو امضا شد

تفاهم‌نامه تبادل الكترونیكی اطلاعات بین گمرك و سازمان غذا و دارو امضا شد

این تفاهم‌نامه درخصوص تبادل الكترونیكی اطلاعات و اسناد، بین سازمان غذا و دارو و گمرك جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای بند (ث) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور و بند (4) مصوبه شماره 42210/ت 50544 مورخ 18/4/94 مصوبه هیأت محترم وزیران جهت پیاده‌سازی پنجره واحد تجارت فرامرزی منعقد شده است. تفاهم‌نامه یادشده به امضای دكتر مسعود كرباسیان معاون وزیر و رئیس‌كل گمرك ایران و دكتر رسول دیناروند معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو رسیده كه جزئیات آن به این شرح است:
1. مشخصات تفاهم‌نامه:
موضوع: فراهم آوردن امكان تبادل الكترونیكی اطلاعات فی‌مابین سازمان و گمرك
مدت: دو سال از تاریخ ابلاغ تفاهم‌نامه
محل اجرا: در سطح سازمان غذا و دارو و گمركات اجرایی كشور
2. وظایف طرفین:
طرفین متعهد می‌گردند جهت ایجاد تسهیل در رویه‌های تجارت خارجی نسبت به تبادل اطلاعات كه حسب قوانین و مقررات جاری و براساس وضع موجود، مشخص می‌گردد اقدام نمایند.
تبصره یك: در صورت تغییر در قوانین مربوطه درخصوص ارسال اطلاعات در كمیته مشترك بازنگری به عمل خواهد آمد.
1.1. بستر ارتباطی جهت تبادل اطلاعات، شبكه ارتباطی فی‌مابین سازمان و گمرك مطابق توافق‌نامه SLA و NDA كه بین دو سازمان مبادله گردد.
1.2. جریان تبادل اطلاعات به‌صورت 24 ساعته در تمامی روزهای هفته می‌بایست برقرار باشد.
1.3. سوابق تبادل اطلاعات می‌بایست توسط طرفین نگهداری گردند. جرئیات مورد نیاز این سوابق در كمیته فنی مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.
1.4. طرفین متعهد به استفاده از استانداردهای مورد توافق جهت حفظ امنیت، یكپارچگی و انكارناپذیری اطلاعات مورد تبادل و صحت اطلاعات می‌باشند.
1.5. كمیته فنی متشكل از كارشناسان گمرك و سازمان دستورالعمل‌های مربوطه را تدوین و زمانبندی انجام كار را مشخص خواهند نمود. همچنین در صورت نیاز به سایر اسناد در آینده آنها را تعیین خواهند كرد.
1.6. سازمان غذا و دارو آمادگی لازم جهت حضور الكترونیكی در پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه جامع گمركی و همچنین گمرك نیز آمادگی جهت برقراری تبادل الكترونیكی اطلاعات مرتبط را مطابق استانداردهای سازمان جهانی گمرك را خواهند داشت.
1.7. طرفین متعهد می‌گردند ظرف مدت یك هفته بعد از امضاء تفاهم‌نامه، اعضای كمیته فنی خود را به طرف دیگر معرفی نمایند.
1.8. هر یك از طرفین متعهد به ایجاد یك پشتیبانی جهت پاسخگویی و رفع مشكلات احتمالی جهت برقراری مطمئن و دائم جریان اطلاعات در محل خواهند بود.
1.9. صحت و تأیید اطلاعات تبادلی به عهده دستگاه تولیدكننده اطلاعات می‌باشد.
1.10. گمرك موظف است اطلاعات پروانه گمركی مرتبط به‌صورت الكترونیكی را در اختیار سازمان قرار دهد.
1.11. سازمان موظف است اطلاعات اقلام، كدینگ كالا، شركت‌های مجاز و مجوزهای مرتبط را به‌صورت الكترونیكی به گمرك ارائه نماید.
1.12. سازمان موظف است هر زمانی كه امكان تبادل الكترونیكی اطلاعات میسر نباشد نسبت به ارسال مجوزهای موضوع بند 1.11 از طریق پنجره واحد تجاری فرامرزی اقدام نماید.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 344

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد