توضیحات گمرك در خصوص فرآیند اجرای طرح كارشناس متمركز و عدم ارجاع اظهارنامه به كارتابل رؤسای سرویس
توضیحات گمرك در خصوص فرآیند اجرای طرح كارشناس متمركز و عدم ارجاع اظهارنامه به كارتابل رؤسای سرویس

خانه توضیحات گمرك در خصوص فرآیند اجرای طرح كارشناس متمركز و عدم ارجاع اظهارنامه به كارتابل رؤسای سرویس

whatsapp: 09018317541 02142326

توضیحات گمرك در خصوص فرآیند اجرای طرح كارشناس متمركز و عدم ارجاع اظهارنامه به كارتابل رؤسای سرویس

توضیحات گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص فرآیند اجرای طرح كارشناس متمركز و عدم ارجاع اظهارنامه به كارتابل رؤسای سرویس ارزیابی واردات در سامانه جامع امورگمركی  ، به گزارش دفتر پژوهش و تحقیقات مركز اطلاعات فنی ایران، مدیر كل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 171210/95/68678/73/306 مورخ 22/9/1395 را خطاب به كلیه گمركات اجرایی كشور به شرح زیر اعلام نموده است:

گمرك سامانه جامع امور مالیاتی

پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره 68678‏/95‏/131 مورخ 14‏/04‏/95 موضوع فرآیند اجرای طرح كارشناس متمركز و با عنایت به تصمیم اتخاذ شده در جلسه مورخ 29‏/08‏/95 شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات مبنی بر عدم ارجاع اظهارنامه به كارتابل رؤسای سرویس ارزیابی واردات در سامانه جامع امورگمركی، مقرر گردید:

1-در فرآیند رسیدگی به اظهار نامه، كارشناس مسئول تأیید نهایی خواهد بود.

2-در صورت بروز اختلاف و نیز مواردی كه كارشناس نسبت به ارایه گزارش اقدام می نماید ، گزارش كارشناس مستقیماً به كارتابل معاون فنی گمرك یا جانشین معاون فنی (برای گمركات شهید رجایی،سالن متمركز مهرآباد،بوشهر و تهران) محل اظهار محموله ارسال شده و تصمیم گیری نهایی در مورد اختلاف در گمرك مربوطه ، مستقیماً توسط معاونت فنی و مدیر گمرك محل اظهار كالا صورت می پذیرد . لذا مطابق بند 3 بخشنامه پیروی، نیازی به تشكیل كمیته فنی نبوده و نظر نهایی مدیر یا معاون فنی درسامانه درج و كارشناس متمركز بر آن اساس اقدام می نماید .

3-لازم است تا افراد تعیین شده در گمركات تهران، سالن متمركز مهرآباد، شهیدرجایی بندر عباس و منطقه ویژه اقتصادی بوشهر1 به عنوان جانشین معاون فنی و امورگمركی انجام وظیفه نموده و سایرین نسبت به كارشناسی اظهارنامه های ارجاعی اقدام نمایند.

4-معاونین فنی گمركاتی كه در بند 2 قید نشده اند می توانند در غیاب خود با هماهنگی مدیر نسبت به تعیین جانشین اقدام نمایند. لذا شایسته است ضمن ابلاغ مراتب به كلیه واحدها و گمركات تابعه، بر حسن اجرای امر نیز نظارت مستمر معمول دارند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 336

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد