توضیحات گمرك در مورد شرایط اختصاص سازمانهای مجوز دهنده به اظهارنامه های وارداتی در سامانه جامع گمركی
توضیحات گمرك در مورد شرایط اختصاص سازمانهای مجوز دهنده به اظهارنامه های وارداتی در سامانه جامع گمركی

خانه توضیحات گمرك در مورد شرایط اختصاص سازمانهای مجوز دهنده به اظهارنامه های وارداتی در سامانه جامع گمركی

توضیحات گمرك در مورد شرایط اختصاص سازمانهای مجوز دهنده به اظهارنامه های وارداتی در سامانه جامع گمركی

توضیحات گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد شرایط اختصاص سازمانهای مجوز دهنده به اظهارنامه های وارداتی در سامانه جامع امورگمركی ، گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 121273/95/246 مورخ 4/7/1395 را به شرح زیر اعلام نموده است:

گمرك و اظهارنامه مالیانی

پیرو بند 19 بخشنامه شماره 68678/95/131 مورخ 14/4/1395 و در ارتباط با دسترسی ایجاد شده برای كارشناسان سالن متمركز جهت حذف «سازمانهای مجوز دهنده»، شایسته است دستور فرمایید در شرایطی كه از سوی سامانه جامع امورگمركی نام یك «سازمان مجوز دهنده» به اظهارنامه های وارداتی اختصاص داده شده و بر اساس تشخیص كارشناس متمركز بررسی كننده اظهارنامه، مطابق ضوابط جاری و بخشنامه های ابلاغی، واردات كالای موضوع آن اظهارنامه موكول به مجوز آن سازمان نمیباشد، كارشناسان محترم مراتب را در سامانه جهت اخذ تأییدیه واحد بازبینی، به آن واحد ارجاع نموده و پس از وصول تأییدیه واحد بازبینی، نسبت به حذف مورد اقدام نمایند. لذا انتظار میرود ضمن اقدام لازم، مراتب را به كلیه واحدها و گمركات تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 218

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد