ثبت سفارش
ثبت سفارش

خانه ثبت سفارش

whatsapp: 09018317541 02142326

ثبت سفارش

 ثبت سفارش كالای بازرگانی در سیستم ثبتارش

تمامی سؤالات درخواست می بایست به طور دقیق و خوانا تایپ گردد ودرخواست هایی كه ناقص و خط خورده و اشتباه پر شده رد خواهد شد.

جهت تنظیم پشت و روی فرم ثبت سفارش به نكات ذیل توجه فرمایید:

1)      مشخصات متقاضی: طبق مندرجات كارت بازرگانی تكمیل گردد، در محل شماره ثبت نام، شماره كارت عضویت وزارت بازرگانی درج شود.

2)      مشخصات فروشنده: طبق مندرجات پروفرما درج گردد.

3)      شرایط قرارداد: با توجه به نوع و شرایط مورد نظر خریدار و فروشنده مندرج در پروفرم درج شود.

4)      مشخصات حمل:

الف ـ در خریدهای (فوب) FOB نیاز به تكمیل این قسمت نمی باشد.

ب ـ در سایر خریدها این قسمت تكمیل گردد. همچنین در مورد ثبت سفارش حمل جداگانه ضمن ارائه پروفرمای حمل كالا این قسمت تكمیل گردد.

5)      مشخصات كالا: براساس پروفرما، تعرفه كالا و كتاب قانون مقررات صادرات و واردات تكمیل شود.

6)      در صورتی كه كالا نیاز به اخذ مجوز سایر سازمان ها حسب مورد دارد، مجوز مربوطه به همراه اوراق ثبت سفارش ارائه گردد.

7)      محل تخصیص ارز: صرفاً در صورت دارا بودن سهمیه ارزی توسط وزارتخانه/ سازمان مربوطه تكمیل گردد.

8)      اوراق ثبت سفارش در محل مربوط توسط متقاضی مهر و امضاء گردد.

چگونه كالای خود را در ثبتارش ثبت كنیم 

 

الف: انواع روش های واردات كالا از طریق ثبت سفارش

 

1)      واردات از محل سهمیه های ارزی مصوب جهت گشایش اعتبار اسنادی در بانك (پس از تخصیص ارز توسط سازمان تخصیص دهنده ارز در قسمت مرتبط اوراق).

2)      واردات كالا با ارز آزاد جهت گشایش اعتبار اسنادی در بانك.

3)      واردات در مقابل صادرات به نام شخص صادركننده (غیرقابل واگذاری) از مبداء كلیه كشورها

4)      واردات در مقابل صادرات به كشورهای آسیای میانه و آفریقا به نام صادركننده یا به نام دیگری با واگذاری رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی از مبدا همان كشورها (حق واگذاری به غیر برای یك بار است).

5)      واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل سرمایه گذاری خارجی پس از تایید سازمان سرمایه گذاری،‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی.

6)      واردات به صورت بدون انتقال ارز ماشین الات، تجهیزات تولیدی، قطعات یدكی و مواد اولیه و واسطه ای واحدهای صنعتی و معدنی دارای پروانه بهره برداری و ابزارآلات از محل ماده 6 قانون تسهیل نوسازی صنایع كشور.

7)      واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل فهرست اقلام مجاز اعلام شده (بند 9 ماده 38).

8)      واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل مصوبات كمیسیون چهار نفره مستقر در دفتر ثبت سفارشات.

 

 

توضیح : جهت واردات و ترخیص كالاهای ثبت سفارش شده از محل بند 3 الی 8 این قسمت گشایش اعتبار اسنادی از طریق بانك الزامی نیست و برای بندهای 3 و 4 ارائه اظهارنامه صادراتی معادل ارزش كالا به گمرك الزامی است.

ـ واحدهای تولیدی فاقد كارت بازرگانی می توانند برای واردات ماشین آلات ، تجهیزات و اجزاء و قطعات مورد نیاز مبادرت به اخذ كارت موقت از اداره كل مقررات صادرات و واردات نمایند.

 

ب: مدارك مورد نیاز برای ثبت سفارش كالا

 

 • كارت بازرگانی معتبر
 • كارت عضویت وزارت بازرگانی (ثبت نام)
 • اوراق ثبت سفارش 5 برگی تایپ و امضاء شده توسط متقاضی بدون قلم خوردگی و لاك گرفتگی (جهت واردات در مقابل صادرات و بدون انتقال ارز. اوراق ثبت سفارش در 3 برگ كافی است).
 • اخذ مجوزهای قانونی لازم براساس مندرجات ذیل یادداشت های فصل تعرفه مربوط در كتاب مقررات صادرات و واردات و سایر مصوبات و دستورالعمل های ابلاغ شده (از قبیل مجوز وزارت بهداشت ، جهاد كشاورزی، انرژی اتمی و …)
 • اصل پروفرما + كپی آن.
 • كاتالوگ یا بروشور و آنالیز برای برخی كالاها.

 

 

درج شرایط ذیل در پروفرما ضروری است:

 • نام و آدرس كامل خریدار (شماره تلفن و فاكس)
 • نام و آدرس كامل فروشنده (شماره تلفن و فاكس)
 • مشخصات كامل كالا
 • قیمت واحد كالا ـ قیمت فوب (FOB) ـ مبلغ كرایه حمل
 • مقدار، وزن ،‌ تعداد و نوع بسته بندی كالا
 • نام كشور ذینفع (فروشنده) و نام كشور تولیدكننده كالا
 • نام كشور مبداء حمل ، محل بارگیری ، وسیله حمل و مهلت حمل
 • نام ارز مورد معامله و نحوه پرداخت وجه كالا
 • نام مرز ورودی و گمرك مقصد
 • شماره و تاریخ صدور پروفرما و امضای آن به همراه تاریخ انقضا
 • درج شماره استاندارد یكی از استانداردهای مورد قبول موسسه استاندارد ایران و اعلام انطباق كالا با استاندارد مذكور در مواردی كه كالا مشمول فهرست استانداردهای وارداتی اعلام شده می باشد.
 • ارائه ترجمه رسمی برای پروفرماهای غیر از زبان فارسی و انگلیسی
 • ارائه كاتالوگ جهت ماشین آلات و بعضی از كالاهای مصرفی و بروشور یا آنالیز برای بعضی كالاهای شیمیایی كه مشخصات كالا در پروفرما گویا نباشد.
 • اعلام فروشنده مبنی بر ارسال شماره سریال برخی لوازم خانگی به همراه اسناد حمل
 • رعایت بند 2 و 3 ماده 42 در مورد اقلامی كه به صورت مستعمل وارد می شود و درج كلمه مستعمل در پروفرما.

 

ج) اصلاحیه ثبت سفارشات

 

1ـ در مواردی كه گشایش اعتبار اسنادی صورت پذیرفته باشد.

1ـ1ـ ارائه 5 برگ اوراق اصلاحیه ثبت سفارش، تایپ و امضا شده + نامه بانك به انضمام كپی ثبت سفارش و پروفرماهای قبلی كه توسط بانك برابر اصل شده باشد.

2ـ1ـ در صورتی كه اصلاحیه از محل ارز تخصیصی باشد اخذ مجوز سازمان مربوطه با توجه به مورد ضروری است.

2ـ در مواردی كه به بانك عامل ارائه گردیده است برابر دستورالعمل و با توجه به مورد اصلاحیه توسط پذیرش راهنمایی لازم به عمل خواهد آمد (قبل از گشایش اعتبار)

 

د) تمدید ثبت سفارشات

 

1ـ تكمیل فرم درخواست تمدید ثبت سفارش

2ـ ارائه اصل به انضمام یك سری كپی اوراق ثبت سفارش و پروفرمای اولیه.

 

هـ) ابطال ثبت سفارشات

 

1ـ ارائه درخواست متقاضی مبنی بر ابطال ثبت سفارش.

2ـ ارائه اصل اوراق ثبت سفارش و پروفرما و ضمائم مربوطه

 

و) ثبت سفارش ورود موقت كالا ماده 12 ق م ص و ماده 24 آیین نامه آن قانون

 

1ـ ارائه نامه تاییدیه از گمرك + پروفرم ممهور به مهر گمرك

2ـ ارائه سه برگ اوراق ثبت سفارش تایپ و امضا شده

3ـ كارت عضویت

4ـ مجوز وزارت بهداشت فقط در مورد كالاهای خوراكی ، آشامیدنی ،‌ بهداشتی و آرایشی

 

ز) نحوه گردش كار اجرایی

 

1ـ عضویت (ثبت نام)

ـ تكمیل فرم ثبت نام

ـ ارائه مدارك براساس نیازهای ذكر شده در ظهر فرم

ـ دریافت مدارك توسط مسوول عضویت

ـ‌ رسیدگی و انطباق اصل اسناد با تصاویر مربوطه و فرم تكمیل شده و اعاده آن به متقاضی

ـ صدور كارت عضویت رایانه ای

ـ تحویل كارت به متقاضی

2ـ پذیرش

ـ اخذ پرونده ثبت سفارش و كنترل مدارك

ـ احراز هویت طبق كارت ثبت نام (عضویت)

ـ انطباق پرونده با مقررات به صورت مقدماتی

ـ بررسی مجوزهای ماخوذ طبق شرایط ورود كالا

ـ ارائه رسید به متقاضی و درج شماره در پرونده اخذ شده

ـ ثبت مشخصات در دفتر مربوطه

ـ ارجاع پرونده به بخش كارشناسی

3- كارشناسی

ـ بررسی شرایط ورود كالاهای مورد تقاضا

ـ انطباق مدارك ارائه شده با دستورالعمل های موجود و مقررات

ـ تطابق پروفرم با فرم ثبت سفارش تایپ شده

ـ بررسی تعرفه كالا براساس تعرفه HS

ـ تایید و امضا در ظهر اوراق ثبت سفارش برای پرونده های كامل و ارسال به واحد مهر و كارمزد

ـ تكمیل فرم نواقص برای پرونده های دارای نقص و ارسال به واحد تحویل

4ـ مهر و كارمزد

ـ كنترل و تنظیم اسناد جهت مهر و شماره 8 رقمی

ـ بررسی نوع معامله ثبت سفارش و انطباق جهت مهر مربوطه

ـ درج مهر در اوراق ثبت سفارش و اصل پروفرم

ـ محاسبه كارمزد و صدور فیش معادل نیم در هزار ارزش ریالی كالا

ـ ارجاع مدارك به قسمت تحویل

ـ هماهنگی لازم با حسابداری در پرداخت های خاص

5ـ تحویل پرونده

1ـ5 ـ مدارك كامل:

ـ اخذ رسید از متقاضی

ـ احراز هویت (طبق كارت ثبت نام)

ـ ارائه فیش كارمزد به متقاضی جهت پرداخت به بانك

ـ اخذ فیش پرداخت شده

ـ تفكیك اسناد (اسنادی كه تحویل متقاضی می شود و اسناد بایگانی)

ـ درج تاریخ روز در اوراق ثبت سفارش و پروفرم (داخل مهر و روی فرم)

ـ تحویل اوراق ثبت سفارش و پروفرم و سایر اصل اسناد به متقاضی

2ـ 5 ـ مدارك ناقص

ـ اخذ رسید از متقاضی

ـ احراز هویت (طبق كارت ثبت نام)

ـ تحویل یك برگ فرم نواقص + اصل اسناد مربوط به متقاضی جهت رفع نقص

ـ اخذ مدارك رفع نقص شده

ـ درج تاریخ روز رفع نقص در اسناد مربوطه

ـ ارجاع مدارك به كارشناسی

 

ح) وظایف و نحوه كار كمیسیون چهار نفره

 

ـ به استناد اصل 127 قانون اساسی، هیات وزیران طی مصوبه شماره 43016/ت 257 ـ‌ 5 مورخ 29/10/80 وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن ، بازرگانی و رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد تشخیص و موافقت با واردات كالاهایی كه مشمول بندهای ماده 38 آیین نامه اجرای قانون مقررات صادرات و واردات نمی شوند، تعیین نمود.

ـ برای طرح پرونده در كمیسیون 2 نوع فرم پذیرش و اطلاعات پرونده تهیه شده كه از طریق دبیرخانه مستقر در طبقه اول در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

 • فرم 1 ـ برای كالاهایی كه به صورت بدون انتقال ارز و خارج از سیستم بانكی كشور وارد گردیده است و سایر موارد.
 • فرم 2ـ برای تمدید و قطعی نمودن پروانه های ورود موقت شده كه موعد قانونی آن ها سپری گردیده است.

ـ مدارك مورد نیاز برای طرح پرونده در كمیسیون چهار نفره در این فرم ها درج گردیده است.

 

ط) مدارك مورد نیاز جهت صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز از محل بندهای ماده 38 ق.م.ص.و

 

بند 2 ماده 38 :

* كسر تخلیه، ضایعات كالای وارداتی ، مغایرت كالای وارداتی

 

مدارك مورد نیاز:

بخش اول ـ مدارك كالای وارده:

1ـ درخواست كتبی متقاضی

2ـ تاییدیه وزارتخانه تولیدی ذیربط

3ـ كپی فاكتور + اصل

4ـ كپی بارنامه و قبض انبار

5ـ مكاتبات با فروشنده و مدارك مثبته

 

بخش دوم ـ مدارك كالاهای اولیه:

1ـ كپی مجوز وزارت بازرگانی (ثبت سفارش) و پروفرمای مربوطه

2ـ كپی فول تلكس اعتبار اسنادی با اعلامیه فروش ارز

3ـ كپی پروانه سبز كالای ترخیص شده اولیه

 

بند 3 ماده 38 :

* چنانچه خریدار موفق به اخذ تخفیف از فروشنده خارجی شود

بخش اول ـ مدارك مربوط به كالای وارده

1ـ درخواست كتبی متقاضی

2ـ تشخیص گمرك ایران مبنی بر تایید تخفیف

3ـ اصل و كپی پروفرما و یا فاكتور فروشنده

4ـ كپی بارنامه و قبض انبار (درصورتی كه كالا حمل گردیده باشد)

بخش دوم ـ مدارك مربوط به كالای اولیه:

1ـ كپی مجوز وزارت بازرگانی (ثبت سفارش) و پروفرمای مربوطه

2ـ كپی فول تلكس یا اعلامیه فروش ارز

3ـ كپی پروانه سبز كالای ترخیص شده اولیه

 

بند 5 ماده 38 :

كالای مورد نیاز پیمان كاران و مشاوران سازمان های دولتی

 

مدارك مورد نیاز:

1ـ موافقت كتبی سازمان دولتی ذیربط

2ـ درخواست كتبی پیمان كار

3ـ تصویر قرارداد پیمان كاری معتبر

4ـ فاكتور كالا

5ـ كپی بارنامه و قبض انبار كالا

 

بند 7 ماده 38 :

اجزا، قطعات، تجهیزات لوازم مورد نیاز خط تولید واحدهای تولیدی كه قرارداد گارانتی دارند

 

مدارك مورد نیاز:

بخش اول ـ مدارك كالای وارده:

1ـ درخواست كتبی متقاضی

2ـ تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط

3ـ كپی فاكتور + اصل

4ـ كپی بارنامه و قبض انبار (در صورتی كه كالا حمل شده باشد)

5ـ تعهد قرارداد گارانتی

بخش دوم ـ مدارك كالای اولیه:

1ـ كپی مجوز وزارت بازرگانی (ثبت سفارش) و پروفرمای مربوطه

2ـ كپی فول تلكس اعتبار اسنادی یا اعلامیه فروش ارز

3ـ كپی پروانه سبز كالای ترخیص شده اولیه و قبض انبار

 

بند 8 ماده 38 :

اجزا، قطعات و لوازم مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری و خدمات پس از فروش دستگاه های خارجی در داخل كشور

 

مدارك مورد نیاز:

1ـ درخواست كتبی متقاضی

2ـ ارائه گواهی نمایندگی از مركز اصناف و بازرگانان با قید تامین خدمات بعد از فروش

3ـ مدارك مربوط به ثبت سفارشات سال گذشته و سال جاری

4ـ كپی فاكتور كالا

5ـ كپی بارنامه یا قبض انبار

 

بند 9 ماده 37 :

قانون امور گمركی در مورد كالاهای اهدایی

 

مدارك مورد نیاز:

1ـ تقاضای كتبی سازمان دولتی «با امضای» بالاترین مقام ذیربط آن سازمان

2ـ فاكتور كالا با درج اهدایی بودن توسط شركت اهداكننده در متن آن

3ـ تایید اسناد اهدایی توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در كشور مبدا‌(درج مهر سفارت)

4ـ قبض انبار

5ـ بارنامه

ویرایش شده توسط : ماهرویی

 

 

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 498

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد