جریمه اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز روزانه 135 هزار تومان شد
جریمه اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز روزانه 135 هزار تومان شد

خانه جریمه اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز روزانه 135 هزار تومان شد

جریمه اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز روزانه 135 هزار تومان شد

مدیركل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعی درباره جریمه كارفرمایان متخلف گفت: بنا بر مصوبه شورای عالی كار درباره حداقل دستمزد در سال جاری، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی 1 میلیون و 353 هزار و 610 ریال خواهد بود. 

علی اقبالی از میزان جریمه سال 95 كارفرمایان متخلف كه اتباع خارجی فاقد مجوز را به كارگمارند، خبر داد و گفت:  براساس قانون هر گونه به كارگیری اتباع خارجی در واحدهای كارگاهی ممنوع است و كارفرمایان متخلف برابر قانون از یك روز تا 90 روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد یك كارگر جریمه می‌شوند.

وی گفت: میزان جریمه سال 95 كارفرمایان متخلف كه اقدام به استفاده از اتباع خارجی فاقد مجوز كار می‌كنند، به استناد بند (ج) ماده 11 قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مبنی براعمال جریمه به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه است. بنا به مصوبه شورای عالی كار كه حداقل دستمزد روزانه به مبلغ 270 هزار و 722 ریال در سال 1395 تعیین شده، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی 1میلیون و 353 هزار و 610 ریال خواهد بود.

به گفته مدیركل اشتغال اتباع خارجی مبلغ فوق الذكر درخصوص كارفرمایان متخلف اعمال و در صورت تكرار تخلف، این میزان جریمه دو برابر خواهد شد.

*42 هزار اتباع خارجی غیر مجاز شناسایی شدند

وی درباره تعداد بازرسی های صورت گرفته در سال گذشته را حدود 68 هزار و 222 بازدید و تعداد گشت بازرسی در قالب گشت مشترك را3 هزار و 63 مورد توسط همكاران این اداره كل اعلام كرد.

اقبالی در پاسخ به اینكه چه تعداد افراد غیر مجاز در كارگاه‌ها فعالیت می‌كردند افزود:تعداد اتباع شناسایی شده شاغل به صورت غیرمجاز در كارگاه ها 42هزار و 697  نفر و تعداد صدوربرگ جریمه 16هزار و 592 مورد بوده كه توسط ادارات كل استانها صادر گردیده است و در این راستا 9000 كارفرمای متخلف به مراجع قضایی معرفی و 21880 نیروی كارایرانی جایگزین اتباع خارجی شده اند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 334

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد