حفاظت بين المللي يا IP براساس استاندارد 2868 ايران و IEC529
حفاظت بين المللي يا IP براساس استاندارد 2868 ايران و IEC529

خانه حفاظت بين المللي يا IP براساس استاندارد 2868 ايران و IEC529

whatsapp: 09018317541 02142326

حفاظت بين المللي يا IP براساس استاندارد 2868 ايران و IEC529

به نام ایزد یكتا

 IPیا International Protection

كلمه IP به چه معناست؟

براساس استاندارد 2868 ایران و   IEC529 

درجه حفاظت سنسورها و دستگاههای ابزاردقیق از نظر نفوذ آب و اشیای خارجی و همچنین تحمل در برابر ضربه های خارجی بر اساس شماره IP مطابق استاندارد 2868 ایران زیر عنوان طبقه بندی درجات پوششها در لوازم الكتریكی یا IEC529  طبقه بندی میشود.

حروف I و P به معنای حفاظت بین المللی و مخفف كلمات International Protection میباشد كه بایك عدد 2 رقمی و یا 3 رقمی همراه است.

— رقم اول مشخصه حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمتهای برقدار و نفوذ اشیاء خارجی را نشان میدهد.

— رقم دوم مشخصه درجه حفاظت اشخاص در برابر نفوذ آب میباشد.

— رقم سوم مشخصه درجه حفاظت در برابر ضربه یا برخورد اشیا خارجی به دستگاه را نشان میدهد.

————————————————————-

رقم اول مشخصه حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمتهای برقدار و نفوذ اشیاء خارجی را نشان میدهد.

عدد 0 : حفاظت نشده

عدد 1 : حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از 50 میلیمتر

عدد 2 : حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از 12 میلیمتر

عدد 3 : حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از 2.5 میلیمتر

عدد 4 : حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از 1.5 میلیمتر

عدد 5 : حفاظت در برابر گرد و غبار

عدد 6 : غیر قابل نفوذ در برابر گرد و غبار

—————————————————————-

رقم دوم مشخصه درجه حفاظت اشخاص در برابر نفوذ آب میباشد.

عدد 0 : حفاظت نشده

عدد 1 : حفاظت شده در برابر چكیدن آب

عدد 2 : حفاظت شده در برابر چكیدن آب با زاویه انحراف تا 15 درجه

عدد 3 : حفاظت شده در برابر پاشیدگی آب

عدد 4 : حفاظت شده در برابر ترشح آب

عدد 5 : حفاظت شده در برابر فوران آب

عدد 6 : حفاظت شده در برابر امواج دریا

عدد 7 : حفاظت شده در برابر غوطه ور شدن در آب

عدد 8 : حفاظت شده در برابر فرورفتگی در آب

—————————————————————-

رقم سوم مشخصه درجه حفاظت در برابر ضربه یا برخورد اشیا خارجی به دستگاه را نشان میدهد.

عدد 0 : حفاظت نشده

عدد 1 : حفاظت شده در برابر یك ضربه 0.225 ژولی

عدد 2 : حفاظت شده در برابر یك ضربه 0.375 ژولی

عدد 3 : حفاظت شده در برابر یك ضربه 0.5 ژولی

عدد 4 : حفاظت شده در برابر یك ضربه 2 ژولی

عدد 5 : حفاظت شده در برابر یك ضربه 6 ژولی

عدد 6 : حفاظت شده در برابر یك ضربه 20 ژولی

چند مثال:

1- تجهیزی با IP 54 به چه معناست؟

پاسخ :

عدد 5 اول آن حفاظت در برابر گرد و غبار

عدد 4 دوم آن حفاظت شده در برابر ترشح آب

————

2- تجهیزی با IP 67 به چه معناست؟

عدد 6 اول آن نشانگر غیر قابل نفوذ بودن در برابر گرد و غبار

عدد 7 دوم آن حفاظت شده در برابر غوطه ور شدن در آب

 با تشكر 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 597

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد