دانش بازرگانی
دانش بازرگانی

خانه دانش بازرگانی

دانش بازرگانی

زنجیره كارهای اجرائی در بازرگانی خارجی در برگیرنده امور مختلف و متفاوت و در عین حال به هم پیوسته ای است كه مدیران بازرگانی خارجی و تجار و كلیه اشخاص و شركتهائی كه به نحوی با واردات و صادرات كالا سر و كار دارند لزوماً از وقوف و كاربرد آن بی نیاز نمی باشند و بالطبع آگاهی از اطلاعات مورد نیاز در بازرگانی خارجی برای نامبردگان از ضروریات امر می باشد.

این جزوه با هدف ارائه مهمترین اطلاعات و مقررات و مسائل مختلف در بازرگانی خارجی تهیه شده و حاوی اطلاعات ، مفاهیم  و واژه های بنیادی در مسائل اجرائی بازرگانی خارجی می باشد. كه امید است مورد بهره برداری همكاران محترم و جامعه بازرگانی كشور قرار گرفته شود. 

اسنـاد حمـل

بارنامه به منزله سند قرارداد حمل ، رسید دریافت كالا و سند مالكیت آن است و همچنین سندی است كه زمان ادعات خسارت از شركت بیمه می‌تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود: جزئیات مندرج در بارنامه باید شامل موارد زیر باشد: شرح كالاعلائم و یا شماره‌های تجاری نام كشتی حامل ذكر عبارتی كه حاكی از وجود كالا در كشتی باشد بنادر بارگیری و تخلیه نام حمل كننده كالا نام گیرنده كالا نام و نشانی شخصی كه ورود اجناس به اطلاع او می رسد هزینه حمل پرداخت شده یا قابل پرداخت در مقصد می‌باشد تعداد نسخه‌های بارنامه كه بصورت اصل صادر شده است تاریخ صدور .

 

گـواهـی مبـداء

اظهاریه امضاء شده‌ای است كه حاكی از مبداء ساخت كالا می‌‌باشد . گواهی مبداء توسط صادركننده كالا و یا نماینده‌اش تهیه می‌شود ولی این گواهی در بعضی از كشورها باید روی فرم خاصی كه حاوی تائید یك سازمان اداری مستقل ( برای مثال اتاق بازرگانی ) باشد صادر شود .

 

گـواهـی بـازرسـی

انجام بازرسی توسط یك موسسه بازرسی را مشخص می‌كند . مرجع مذكور محموله را با توجه به علائم حمل ، وزن ، تعداد بسته‌ها ، مورد بررسی كمی و كیفی قرار داده و گزارش خود را ارائه می دهد .

 

گـواهـی بـیـمـه

سندی است كه باید توسط شركت بیمه و یا نمایندگی آن و یا بوسیله پذیره نویسان صادر و یا امضاء شده باشد . و تاریخ آن باید همزمان و یا قبل از تاریخ حمل باشد . مبلغ بیمه نامه باید حداقل برابر با ارزش سیف كالا باشد .گواهی بیمه باید :

1-با آنچه كه در اعتبار نامه ذكر شده ، مطابقت داشته باشد .
2-كلیه خطرات ذكر شده در اعتبار را دربرگیرد .
3-با سایر اسناد در مورد محموله و شرح كالا مطابقت داشته باشد .

 

اظهـارنـامـه گـمـركـی

عبارتست از یك اظهارنامه مبداء كه توسط یك مقام یا مقامات صالح گواهی شده باشد .

 

اظهـارنـامـه ورود یـا خـروج

عبارتست از هر نوع اظهارنامه‌ای كه توسط شخص مسئول حمل و نقل یا نماینده او باید هنگام ورود یا خروج وسیله حمل و نقل به مقامات گمركی ارائه شود و حاوی مشخصات لازم در ارتباط با وسیله حمل و نقل ، مسیر سفر ، بار ، كالای توشه‌ای و ملزومات ، كاركنان و مسافرین می‌باشد .

 

اظـهـارنـامـه كـالا

عبارتست از هر نوع اظهارنامه‌ای كه بر روی برگی كه گمرك تعیین نموده تنظیم می شود . در این اظهارنامه اشخاص ذینفع روش گمركی را كه باید در مورد كالا اجرا گردد ، ذكر می كنند و مشخصاتی را كه از نظر گمرك برای اجرای آن روش لازم است قید می‌كنند .

 

اظـهـارنـامـه مـبـداء

عبارتست از یك شرح مقتضی در رابطه با مبداء كالاهای ساخته شده كه در موقع صدور آنها توسط سازنده ، تولیدكننده ، تهیه‌كننده ، صادركننده یا هر شخص صلاحیت دار دیگری در فاكتور تجاری یا هر سند دیگری كه مربوط به كالاها باشد ذكر می‌گردد .

 

تـرانـزیـت گـمـركـی

عبارتست از روش گمركی كه بموجب آن كالاها تحت نظارت گمرك از یك دفتر گمركی به دفتر گمركی دیگر حمل می‌شود .

 

مـانـیـفـسـت

فهرست محمولات یك كشتی یا یك قطار یا یك كاروان از كامیونهایی را می‌گویند كه بیشتر از یك بارنامه دارند . در فارسی می‌توان آنرا فهرست كل كالا خواند كه حاوی ریز كلیه بارنامه‌های مربوط به محموله است . این فهرست كل ، زمانی عرضه می‌شود كه محموله تجارتی به گمرك مقصد میرسد .

 

بـارنـامـه

در اصطلاح بین‌المللی كشتیرانی ، بارنامه رابیل آولد ینگو در جاده و در هواپیماسی . ام . آرمی‌خوانند . بارنامه مدركی است برای حمل یك واحد و یا یك پارتی كالا كه بعنوان گیرنده در مقصد از طرف موسسه حمل و نقل در مبداء بارگیری كالا ، صادر می‌شود . بارنامه حاوی مشخصات ظاهری كالا از قبیل تعداد بسته‌ها ، شماره و علامت آنها ، وزن با ظرف و گاهی نیز وزن خالص یا مقدار و نوع كالا طبق آنچه فرستنده اظهار كرده است . میباشد . گیرنده بارنامه بر طبق مفاد آن ، كالا را از موسسه حمل و نقل دریافت میدارد

 

اظـهـارنـامـه اجـمـالـی

فرم مخصوصی است حاكی از خلاصه مشخصات محموله یك كشتی ، یك هواپیما یا یك كاروان از كامیونها كه ضمن آن تعداد بسته ، وزن ، مبداء ، مقصد ، نام كشتی یا دیگر وسایل حمل ، تعداد اقلام محموله در آن ثبت شده و به ضمیمه مانیفست به گمرك تسلیم میشود در اظهارنامه اجمالی بعد از ذكر مشخصات موسسه حامل و مشخصات وسیله نقلیه و گیرنده ، نسبت به مشخصات كالا به نوشتن جملهطبق مانیفست ضمیمه در …… صفحه ……. قلماكتفا می‌شود .

 

بـارنـویـسـی

مامورین مخصوص موقع تخلیه كالا از وسائط نقلیه به تدریج ریز آنرا می‌نویسند تا بعدا” با بارنامه و مانیفست تطبیق داده شود .

 

بـارانـداز

محل سرپوشیده‌ای است كه یك یا چند طرف آن دیوار نداشته باشد و كالاها به منظور محفوظ ماندن از برف و باران و تابش منظم آفتاب در آن جا گذاشته می‌شود .

 

كـالای مـتـروكـه

كالاهایی است كه مدت توقف قانونی آنها در اماكن گمركی یا انبار اختصاصی پایان یافته و ترخیص نشده باشد ، كالای متروكه خوانده می‌شود .

 

پـیـمـان نـامـه ارزی

فرمی است كه صادركننده ، هنگام صدور كالا از كشور جهت تعهد فروش ارز حاصل از صادرات به بانكهای مجاز با اطلاع گمرك به بانك تسلیم می‌كند . برای خروج موقت نیز پیمان نامه موقت صادر می‌شود كه در صورت عدم برگشت كالا در مدت مقرر ، آن را صادرات محسوب كرده و انجام تعهد را مورد پیگرد قرار می‌دهند .

 

كـابـوتـاژ

عبارت است از حمل كالا از یك بندر كشور به بندر دیگر و همچنین از یك گمرك به گمرك دیگر، كه از راه كشور همجوار صورت گیرد . برای كابوتاژ ، تشریفات گمركی لازم است و دو نوع اظهارنامه دارد كه یكی هنگام خروج كالا از بندر یا مرز تنظیم می‌شود و یكی هم هنگام ورود به گمرك مرز یا بندر .

 

پـروفـورمـا

سیاهه خریدی است كه فروشنده از مبداء به عنوان پیشنهاد فروش ، یا تعیین ارزش و شرایط فروش ، صادر می‌كند . این سیاهه قبل از فروش كالا ، باید به تائید مركز تهیه و توزیع مربوطه برسد . پروفرما را پیش فاكتور نیز می‌گویند .

 

اعـلامـیـه ارز

سندی است بانكی كه مبلغ ارز انتقال یافته جهت خرید كالا و هم ارز ریالی آن و تاریخ گشایش اعتبار آن را نشان میدهد .

 

تـعـرفـه گـمـركـی

جدولی است كه كلیه كالاها در آن طبقه بندی و در ستونهای معین ، شماره فصل و ردیف مربوطه نوع كالا و ماخذ حقوقی گمركی تعیین شده است .

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 200

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد