روش های بین المللی حمل محموله
روش های بین المللی حمل محموله

خانه روش های بین المللی حمل محموله

روش های بین المللی حمل محموله

روش های متداول حمل محموله های صادراتی و وارداتی به شرح زیر می باشد.

 • گروه E – تحویل كالا در نقطه عزیمت در مبدأ:
  • EXW (مخفف Ex Works): تحویل كالا در نقطه عزیمت در مبدأ ( محل كار).
 • گروه F – تحویل كالا به خریدار بدون پرداخت كرایه حمل در مبدأ :
  • ?FCA (مخفف Free Carrier) : تحویل كالا به حمل كننده در مبدأ ( تحویل كالا داخل كامیون، ریل و هواپیما) . با توجه به اینكه محل تحویل كشور خریدار باشد، بارگیری با خریدار است و نقطه ریسك می‌باشد. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه با خریدار (نه الزاما).
  • FAS (مخفف اصطلاح Free Alongside Ship): تحویل كالا در كنار كشتی در مبدأ. محل خاتمه ریسك فروشنده كنار كشتی در بندر است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرسی با خریدار است.
  • FOB (مخفف اصطلاح Free On Board): تحویل كالا در عرشه كشتی در مبدأ. فروشنده وقتی كالا را از روی نرده كشتی عبور داد ریسك خود را خاتمه داده‌است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است.
 • گروه C – تحویل كالا در مبدأ به خریداربا پرداخت كرایه حمل :
  • CFR (مخفف اصطلاح Cost and Freight): ارزش و كرایه حمل تا مقصد. C&F سابق است ولی مخصوص حمل دریایی .كالا وقتی از روی نرده كشتی عبور می‌كند (بارگیری می‌شود) مسئولیت فروشنده خاتمه میابد .هزینه بیمه با خریدار است .هزینه حمل با فروشنده‌است .عقد قرارداد بیمه با خریدار است .و عقد قرارداد حمل با فروشنده .
  • CIF (مخفف اصطلاح Cost, Insurance and Freight): ارزش، بیمه و كرایه حمل تا مقصد. مخصوص حمل دریایی می‌باشد. كالا وقتی از روی نرده كشتی بارگیری می‌شود مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه حمل و بیمه با فروشنده‌است. عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده‌است.
  • CPT (مخفف اصطلاح Carriage Paid To): تحویل با پرداخت كرایه حمل تا مقصد. حمل مركب ولی بیشتر برای طرق زمینی یا هوایی استفاده می‌شود. ریسك و مسئولیت فروشنده زمانی كه كالا را تحویل اولین حمل كننده می‌دهد خاتمه میابد. هزینه حمل با فروشنده تا نقطه معین طبق قرارداد. هزینه بیمه خریدار. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.
  • CIP (مخفف اصطلاح Carriage and Insurance Paid to): تحویل با پرداخت كرایه حمل و بیمه تا مقصد. روش حمل مركب می‌باشد. ریسك و مسئولیت فروشنده زمانی كه كالا را به نقطه توافق شده می‌رساند خاتمه میابد. هزینه بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.
 • گروه D – تحویل كالا در مقصد :
  • DAF (مخفف اصطلاح Delivered At Frontier): تحویل در مرز ( مرز تعیین شده ).
  • DES (مخفف اصطلاح Delivered Ex Ship): تحویل در عرشه كشتی ( در مقصد ).
  • DEQ (مخفف اصطلاح Delivered Ex Quay): تحویل در اسكله ( در مقصد ).
  • DDU (مخفف اصطلاح Delivered Duty Unpaid): تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركی.
  • DDP (مخفف اصطلاح Delivered Duty Paid): تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرك
Author: persian / Date: 2017-10-26
0 294

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد