رویه‌های گمركی
رویه‌های گمركی

خانه رویه‌های گمركی

رویه‌های گمركی

كالای وارده به قلمرو گمركی را می‌توان برای یكی از منظورهای زیر اظهار كرد:
الف ـ ورود قطعی
ب ـ ورود موقت
پ ـ ورود موقت برای پردازش
ت ـ مرجوعی اعاده به خارج از كشور 
ث ـ عبور خارجی

ج ـ عبور داخلی


عملیاتی كه از طرف گمرك و اشخاص ذی ربط نسبت به اظهارنامه و كالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرك در موارد بندهای (الف) تا (ث) این ماده می‌گردد تشریفات قطعی گمركی و در مورد بند (ج) تشریفات غیرقطعی گمركی تلقی می‌شود. 
مبحث اول ـ ورود قطعی
ورود قطعی، رویه گمركی است كه براساس آن كالاهای وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمركی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات و با انجام كلیه تشریفات، ترخیص می‌شود. 
در مواردی كه كالا در حین حمل از مبدأ تا هنگام تحویل به مرجع تحویل گیرنده كالا یا در مدت توقف در انبارهای گمركی آسیب دیده یا ضایع یا فاسد شود، صاحب كالا می‌تواند تقاضا كند كالا را با پرداخت تمام هزینه‌های انجام خدمات و انجام تشریفات گمركی از كشور خارج و یا آن را بلاعوض به دولت واگذار كند و یا قسمت آسیب دیده یا فاسد شده را تفكیك كرده و با پرداخت هزینه‌های انجام خدمات، فقط حقوق ورودی قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع دولت صرف نظر نماید. درصورتی كه تفكیك قسمت سالم مقدور نباشد یا تفكیك آن موجب آسیب دیدگی یا فساد بیشتر كالا شود، گمرك اجرائی می‌تواند به تقاضای صاحب كالا با تنظیم صورتمجلسی كه به تأیید گمرك ایران می‌رسد متناسب با آسیب دیدگی و فساد، ارزش كالا را تعیین و براساس آن حقوق ورودی را محاسبه و وصول نماید. چنانچه حقوق ورودی مذكور براساس وزن دریافت شود در این صورت به نسبت آسیب دیدگی یا فساد در حقوق ورودی تخفیف داده می‌شود. درصورتی كه مرجع تحویل گیرنده موجب آسیب دیدگی كالا شود قسمت آسیب دیده از پرداخت هزینه‌های انجام خدمات معاف می‌گردد. 
مبحث دوم ـ ورود موقت
ورود موقت، رویه گمركی است كه براساس آن كالاهای معینی می‌تواند تحت شرایطی به طور موقت به قلمرو گمركی وارد شود. این كالا‌ها باید ظرف مهلت معینی كه گمرك ایران تعیین می‌نماید بدون اینكه تغییری در آن ایجاد شود خارج گردد. تغییرات ناشی از استهلاك از این حكم مستثنی است. 
تبصره ـ فهرست كالاهای مشمول رویه ورود موقت و همچنین تشریفات، تضمین‌ها و سایر مقررات مربوطه با رعایت این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می‌گردد. 
مبحث سوم ـ ورود موقت برای پردازش
ورود موقت برای پردازش، رویه گمركی است كه براساس آن كالا می‌تواند به طور موقت به قلمرو گمركی وارد شود، تا ساخته، تكمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود. این رویه همچنین شامل موادی از قبیل تسریع كننده‌ها (كاتالیست‌ها) كه در ساخت، تكمیل و فرآوری مصرف می‌شود نیز می‌گردد. كالاهای كمكی از قبیل روان كننده‌ها و ابزارآلات مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نیست. محصولات به دست آمده محصولاتی می‌باشند كه از ساخت، تكمیل، فرآوری و تعمیر كالاهایی كه برای آن‌ها مجوز استفاده از رویه ورود موقت برای پردازش اخذ شده به دست می‌آیند. 
سقف زمانی ورود موقت برای پردازش به تفكیك گروه كالایی مختلف با پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌های تولیدی ذی ربط، گمرك ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد. 
نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون، در آیین نامه اجرائی تعیین می‌گردد

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 163

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد