زبری سنج (Roughness Tester)
زبری سنج (Roughness Tester)

خانه زبری سنج (Roughness Tester)

زبری سنج (Roughness Tester)

به نام پروردگار

زبری سنج( Roughness Tester )

مشخصات دقیق بافت سطحی به طور قابل چشمگیری اهمیت پیدا كرده است. از یك طرف بافت سطح فاكتور كلیدی موثر و قابل اعتمادی بر روی یك جزء است و از طرف دیگر اندازه گیری و تجزیه و تحلیل آن می تواند بعنوان یك ابزار تشخیص عالی جهت آگاهی دادن از نحوه تولید سطح مورد نظر بكار آید.

مشخصات سطح، نیاز به روش بهتر از تست قدیمی كشیدن ناخن بر روی یك سطح دارد، كه شامل اندازه گیری دقیق و تجزیه و تحلیل خاص باشد، با حركت دادن ناخن روی یك سطح مطمئنا سطح صاف را از سطح خشن می توان تمیز داد. یك ماشینكار خوب با استفاده از نمونه ای از سطح دقیق برای مقایسه ممكن است قادر باشد سطح قابل مقایسه ای را به وجود آورد. در كتاب روش بازرسی صنعتی، نویسنده بیان می كند كه اگر نوك انگشت در طول سطح یا سرعت تقریبا 2.5 سانتی متر در ثانیه به حركت درآید، بی نظمی و خشن بودن سطح تا مقدار 22 میكرومتر قابل احساس می باشد. بهر حال مشكل واقعی روش تماس سرانگشت و بیشتر روش های سنتی و قدیمی تر این است كه آنها تلاش می كنند كه تنها زبری سطح را آشكار سازند، در صورتی كه بافت سطح شامل خیلی از خصوصیات داخلی پیچیده و وابسته به هم می باشد. اگرچه خیلی وقت است كه اهمیت نقش سطح را در برخورد علمی با یك جزء دریافته اند، اما علاقه و توجه اصلی به بافت سطح به خاطر نیاز به كنترل پروسه ساخت، توسعه بیشتری یافته است.

بافت سطح در مقابل تغییرات نحوه تولید بسیار حساس می باشد، یك تغییر حتی در تركیب ماده اولیه یا سختی سطح قطعه بصورت یك تغییر در بافت سطح ماشینكاری شده بازتاب خواهد داشت. فرسایش ابزار، كرنش موجود در مواد و شرایط غیرصحیح ماشینكاری و شرایط محیطی، همه می توانند ردپا و اثراتی بر روی سطح داشته باشند.

صافی سطح(Roughness)

جهت نشان دادن ناصافی سطح در حالت كلی از علامت √ استفاده می گردد كه سطوحی كه متعلق به اعمال مكانیكی بدون براده برداری است و سطوحی كه متعلق به اعمال مكانیكی با براده برداری است بترتیب از علائم √0 و √ استفاده می شود. در جدول زیر مقایسه بین علائم كیفیت سطح در استانداردهای مختلف نشان داده شده است.

موقعیت علائم شاخص كیفیت سطوح بصورت زیر نشان داده می شود:

a : منظور همان Ra با ارتفاع زبری است

b: روش تولید سطح : ازقبیل عملیات حرارتی، شیمیایی، سنگ سازی و عملیات دیگر مربوط به سطح است.

c: طول نمونه آزمایش

d: جهت الیاف

e: مقدار عمق براده برداری

روشهای اندازه گیری زبری

جهت اندازه گیری زبری سطوح می توان به روشهای زیر عمل نمود:

1-روش مقایسه ای:

ساده ترین وسیله اندازه گیری زبری سطوح، مقایسه زبری سطح قطعه كار با سطح نمونه های موجودی می باشد كه دارای ارتفاع زبر معینی می باشند، در این روش به كمك كشیدن انگشت یا ناخن روی سطح مورد آزمایش، زبری سطح آن را با زبری سطح نمونه مقایسه و اندازه زبری را تعیین می كنند.

 

جدول تعیین زبریRa

استاندارد ISO برای شكل دادن و دسته بندی سطوح از نظر پرداخت 12 مرحله یا طبقه را در نظر گرفته است مانند جدول زیر:

2-زبری سنج دیجیتالی

برای اندازه گیری زبری سطح در كارهای سری، معمولا از اندازه گیر الكترومكانیكی استفاده می كنند. در این دستگاه میله لمس كننده با نوك الماسه بسیار ظریف روی سطح كار در حدود 6 تا 10 میلیمتر كشیده می شود، انتهای این میله در داخل بویینی قرار دارد. بعلت عدم صاف بودن سطح كار، میله لمس كننده در داخل بویین به بالا و پایین حركت كرده و سبب قطع خطوط قوای موجود در سیم پیچ می گردد، و جریان مغناطیسی ضعیفی را بوجود می آورد. تغییرات جریان توسط دستگاههای تقویت كننده ای به عقربه ای منتقل شده و روی صفحه مدرج بر حسب واحد زبری سطح قابل خواندن می گردد. در برخی از آنها تغییرات زبری سطح بر روی نوار همزمان چاپ می گردد در روی این دستگاهها معمولا كلیدی نصب شده است كه برای انتخاب ردیف زبری های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

نكات مهم در انتخاب یك زبری سنج دیجیتال به شرح ذیل می باشند:

  • محدوده اندازه گیری

    • دقت اندازه گیری

    • قابلیت اندازه گیری پارامترهای مختلف (زبریRA,RZ,RY,Rq,Rp,RT,RMAX,RV,R3Z,RS,RSM,RSK,RMR )

    • نوع اندازه گیری( METRIC um,Imperial ,inch ) 

    • قابلیت اتصال به كامپیوتر یا پرینتر

با سپاس فراوان   

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 236

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد