سیستم جامع ارزیابی عملكرد پایانه‌های بندری در بنادر گیلان
سیستم جامع ارزیابی عملكرد پایانه‌های بندری در بنادر گیلان

خانه سیستم جامع ارزیابی عملكرد پایانه‌های بندری در بنادر گیلان

سیستم جامع ارزیابی عملكرد پایانه‌های بندری در بنادر گیلان

سیستم جامع ارزیابی عملكرد پایانه‌های بندری در بنادر گیلان برای اولین بار در سطح بنادر كشور راه اندازی شد.به گزارش ایسنا منطقه گیلان، در راستای افزایش كیفیت ارائه خدمات بندری و تسهیل و تسریع در مراحل تشریفات و ترخیص كالا و همچنین كاهش مدت زمان سرویس،كشتی‌ها و كاهش زمان توقف عملیات و در نهایت كاهش  قیمت تمام شده ارائه خدمات و افزایش بهره‌وری پایانه‌های بندری، این اداره كل به طراحی و اجرای سیستم جامع ارزیابی عملكرد پایانه های بندری مبادرت كرد .

در این سیستم كه به جهت دست یابی پایانه‌های بندری اداره كل بنادر و دریانوردی گیلان به مزیت رقابتی پایدار طراحی و اجرا شد.عملكرد پایانه‌های بندری اداره كل بنادر و دریانوردی گیلان را در غالب شاخص های دوازده گانه از قبیل اندازه‌گیری نرم تخلیه شناور، نرم بارگیری كامیون،رضایت مشتریان برون سازمانی، نظم و انظباط اداری،فناوری اطلاعات و ایمنی و بهداشت محیط بررسی می كند.

به گزارش ایسنا،این سیستم كه توسط كارشناسان امور بندری این اداره كل برای اولین بار در سطح بنادر كشور طراحی و اجرا شده است كه از این پس بصورت ماهیانه عملكرد های پایانه‌های بندری این اداره كل را مورد ارزیابی قرار می دهد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 257

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد