شرایط ارائه كارت بازرگانی جهت صادرات كالا از طریق مناطق آزاد تجاری
شرایط ارائه كارت بازرگانی جهت صادرات كالا از طریق مناطق آزاد تجاری

خانه شرایط ارائه كارت بازرگانی جهت صادرات كالا از طریق مناطق آزاد تجاری

whatsapp: 09018317541 02142326

شرایط ارائه كارت بازرگانی جهت صادرات كالا از طریق مناطق آزاد تجاری

شرایط ارائه كارت بازرگانی جهت صادرات كالا از طریق مناطق آزاد تجاری  توسط دفتر صادرات گمرك ایران اعلام شد.كالاهایی كه از قلمرو گمركی به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و عیناً از آن مناطق به خارج از كشور صادر می‌شود، به استناد ماده 17 قانون مناطق آزاد تجاری- صنعتی و تبصره یك ماده هشت قانون مناطق ویژه اقتصادی، مشمول مقررات صادرات و واردات خواهد بود.

شرایط ارائه كارت بازرگانی جهت صادرات

بر اساس این بخش‌نامه در این شرایط لازم است صادركننده نسبت به ارائه كارت بازرگانی اقدام كرده و سایر تشریفات نیز براساس مقررات صادرات، واردات و امور گمركی انجام شود.

مستفاد از ماده هشت قانون مناطق ویژه اقتصادی و ماده هشت آیین‌نامه اجرایی آن، همچنین ماده 14 قانون مناطق آزاد و بند یك اظهارنامه صادراتی نیازمند ارائه كارت بازرگانی نبوده و امكان اظهار محمولات صادراتی اشاره شده در سامانه جامع امور گمركی، بدون الزام ارائه كارت بازرگانی و با اخذ مجوز موردی كه توسط مدیر گمرك مبدأ صادرات صادر خواهد شد میسر می‌شود.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 375

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد