شرایط ورود برخی دانه‌های گیاهی
شرایط ورود برخی دانه‌های گیاهی

خانه شرایط ورود برخی دانه‌های گیاهی

whatsapp: 09018317541 02142326

شرایط ورود برخی دانه‌های گیاهی

شرایط ورود برخی دانه‌های گیاهی به كشور از سوی وزارت جهاد كشاورزی اعلام شد.

وزارت جهاد كشاورزی شرایط قرنطینه‌ ای واردات دانه لوبیا جهت مصارف خوراكی از كشور افغانستان و دانه جعفری جهت مصارف خوراكی از كشور هند را اعلام كرد.

شرایط ورود دانه لوبیا و جعفری

علی آبادی افزود: دانه لوبیا و دانه جعفری در فهرست كالاهای با ریسك قرنطینه ای كم قرار دارد و ورود آن به كشور، منوط به ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی معتبر از كشور مبدأ و بازدید كارشناسان قرنطینه در مرز ورودی (گمرك ترخیص كننده) است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 267

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد