صدور مجوز مذاكره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و هند
صدور مجوز مذاكره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و هند

خانه صدور مجوز مذاكره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و هند

whatsapp: 09018317541 02142326

صدور مجوز مذاكره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و هند

تصویب نامه هیات وزیران در مورد صدور مجوز مذاكره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند : معاون اول رییس جمهور تصویب نامه شماره 86498/53552 مورخ 18/7/1395 را خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور خارجه به شرح زیر اعلام نموده است:

روابط ایران و هند

هیئت وزیران در جلسه 14 /7 /1395 به پیشنهاد شماره 121793/60 مورخ 27/5/1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت و در اجرای ماده (2) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی- مصوب 1371- تصویب كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امورخارجه نسبت به انجام مذاكره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند در چارچوب متن نمونه موضوع نامه های شماره 79542 مورخ 1/12/1384 و شماره 89256 مورخ 28/12/1384 معاونت حقوقی رییس جمهور، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 516

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp