ضوابط و تعرفه واردات 9 قلم كالای كشاورزی تغییر كرد
ضوابط و تعرفه واردات 9 قلم كالای كشاورزی تغییر كرد

خانه ضوابط و تعرفه واردات 9 قلم كالای كشاورزی تغییر كرد

whatsapp: 09018317541 02142326

ضوابط و تعرفه واردات 9 قلم كالای كشاورزی تغییر كرد

ضوابط و تعرفه واردات 9 قلم كالای كشاورزی تغییر كرد . هیات وزیران تغییراتی را در آیین نامه اجرایی قانون امور گمركی در خصوص واردات 9 قلم كالای كشاورزی به تصویب رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، هیات وزیران در جلسه 12 دی امسال آیین نامه اجرایی قانون امور گمركی  9 قلم كالای كشاورزی را اصلاح كرد. متن این مصوبه به شرح زیر است:

هیات وزیران به پیشنهاد شماره 2559/020مورخ 7 اردیبهشت سال 95، وزارت جهاد كشاورزی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد:

آیین نامه اجرایی قانون امور گمركی موضوع تصویب نامه مورخ 29 اسفند به شرح زیر اصلاح می شود:

1- متن زیر به عنوان تبصره 2 به ماده 82 اضافه و تبصره قبلی به عنوان تبصره 1 تلقی می شود:

تبصره2- در مورد كالاهای كشاورزی مشمول قانون تمركز وظایف و اختیارات مربوط به بخش كشاورزی در وزارت جهاد كشاورزی، مهلت صدور محصولات به دست آمده از تاریخ صدور سند ترخیص شش ماه بوده و حداكثر برای شش ماه دیگر به تشخیص كارگروه موضوع این ماده قابل تمدید است.

2- متن  زیر به عنوان تبصره 2 به ماده 87 اضافه و تبصره قبلی به عنوان تبصره 1 تلقی می شود:

تبصره 2- در خصوص آن دسته از كالاهای كشاورزی مشمول قانون تمركز وظایف و اختیارات مربوط به بخش كشاورزی در وزارت جهاد كشاورزی كه تفاوت قیمت داخلی و خارجی وجود دارد و یا مشمول ممنوعیت یا محدودیت شده است در صورت عدم ایفای تعهد در مهلت مقرر، تبدیل به واردات قطعی با رعایت این آیین نامه منوط به پرداخت سود بازرگانی معادل جدول زیر و با رعایت بندهای الف، ب و ج ذیل آن خواهد بود:

اعلام نیاز به مجوز بهداشت داشتن 4 ردیف تعرفه

الف- واردكنندگانی كه 70 درصد وزن محموله وارداتی را صادر كرده اند در صورت درخواست تبدیل باقیمانده به ورود قطعی مشمول 70 درصد سود بازرگانی ماخذ تعرفه های فوق الذكر می شوند.

ب- درصورت برقراری هر نوع مابه التفاوت یا عوارض توسط مراجع قانونی برای واردات قطعی اقلام فوق الذكر، هنگام تبدیل به قطعی شدن پروانه ورود موقت آن اقلام علاوه بر پرداخت سود بازرگانی تعیین شده مشمول پرداخت مابه التفاوت یا عوارض مربوط نیز خواهد شد.

ج-وزارت جهاد كشاورزی تاپایان هر سال سود بازرگانی كالاهای اقلام فوق الذكر را برای تبدیل پروانه ورود موقت به قطعی پیشنهاد و پس از طی مراحل تصویب قانونی مراتب به سازمان توسعه تجارت و گمرك ایران برای اقدام ابلاغ خواهد شد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 269

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد