عوارض ورودی خودرو در سال 96 كاهش می‌یابد
عوارض ورودی خودرو در سال 96 كاهش می‌یابد

خانه عوارض ورودی خودرو در سال 96 كاهش می‌یابد

عوارض ورودی خودرو در سال 96 كاهش می‌یابد

جزئیات لایحه بودجه سال 96 كل كشور؛ عوارض ورودی خودرو كاهش می‌یابد ، بر اساس لایحه بودجه سال 96 كل كشور، درآمد دولت از محل حقوق ورودی خودرو در سال آینده دو میلیون و 250 هزار میلیارد ریال كاهش می‌یابد.

كاهش عوارض ورودی خودرو

بر اساس لایحه بودجه سال 96 كل كشور، درآمد دولت از محل حقوق ورودی خودرو در سال آینده 32 میلیون و 175 هزار میلیون ریال در نظر گرفته شده است كه نسبت به رقم مصوب بودجه سال جاری كه 34میلیون و 425 هزار میلیون ریال بوده، دو میلیون و 250 هزار میلیون ریال كاهش را نشان می‌دهد. 

برخی كارشناسان بر این باورند كه دولت در اقدامی برای دفاع از واردات خودرو این كار را انجام داده است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 243

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد