قانون مقررات صادرات و واردات ایران
قانون مقررات صادرات و واردات ایران

خانه قانون مقررات صادرات و واردات ایران

whatsapp: 09018317541 02142326

قانون مقررات صادرات و واردات ایران

ماده 1  مقررات صادرات و واردات كالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به كلیه صادركنندگان، واردكنندگان و نیز آنهایی كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است بموجب این قانون تعیین و كلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.

ماده 2-   كالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند:

-1كالای مجاز: كالایی است‌كه صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به‌كسب مجوز ندارد.

-2كالای مشروط: كالایی است كه صدور یا ورود آن با كسب مجوز امكان پذیر است.

-3كالای ممنوع: كالایی است كه صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا بموجب قانون ممنوع گردد.

تبصره 1دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از كالاها را ممنوع نماید.

تبصره 2 نوع و مشخصات كالاهای هر یك از موارد سه گانه فوق الذكر براساس آیین نامه‌ای كه توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، معین خواهد شد.

ماده 3 مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به صورت تجاری مستلزم داشتن كارت بازرگانی است‌كه  توسط  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و  به تأیید وزارت بازرگانی می‌رسد.

تبصره 1 ملاك تجاری بودن‌كالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال‌كارت بازرگانی مطابق آیین نامه اجرایی خواهد بود كه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 2 مرجع رسیدگی واظهارنظر قطعی هنگام بروزاختلاف بین متقاضی كارت واتاق، وزارت بازرگانی می‌باشد.

تبصره 3 شركتهای تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیله وران و‌كارگران ایرانی مقیم خارج از‌كشور دارای ‌كارنامه شغلی از وزارت‌كار و امور  اجتماعی  (مجاز)  از داشتن‌كارت بازرگانی  معاف  می‌باشند.

ماده 4 وزارت بازرگانی موظف است تغییرات كلی آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظر خواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مكتسب تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

تبصره كلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط به صدور و ورود كالا منحصراً از طریق وزارت بازرگانی به سازمانهای اجرایی ذیربط اعلام می‌گردد.

ماده 5 كلیه وزارتخانه‌های تولیدی موظفند همه ساله پیشنهادات خود را درخصوص شرایط صدور و ورود‌كالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات‌كشور برای سال آینده حداكثرتا  15 بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگانی اعلام نمایند.

تبصره   سایر دستگاه‌های ذیربط و اتاق می توانند پیشنهادات خودرا نسبت به اقلام مربوط با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات‌كشور تا تاریخ پانزدهم بهمن ماه به وزارت بازرگانی ارایه نمایند.

ماده 6 الویت حمل‌كلیه‌كالاهای وارداتی كشور با وسایل نقلیه ایرانی است. دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریایی، هوایی، جاده‌ای و راه آهن را شورای عالی هماهنگی ترابری كشور براساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران تهیه می‌نماید.

ماده 7 دولت موظف است اماكن خاصی را برای نگهداری امانی كالاهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگانهای تجاری دریایی و هوایی كشور اختصاص دهد.

تبصره 1 ترانزیت كالاهای موضوع این ماده از یك مبادی به مبدأ دیگر، با رعایت مقررات مربوط به ترانزیت مجاز می‌باشد.

تبصره 2 این‌گونه‌كالاها از شمول پرداخت حقوق‌گمركی وسود بازرگانی وهر‌گونـه عـوارض معـاف می‌باشند.

تبصره 3 آن قسمت از نیازمندیهای ناوگانهای یادشده كه از داخل كشور قابل تأمین باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهای صادراتی معاف می باشد.

ماده 8- واردكنندگان كالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند.

تبصره 1-  موافقت با ورود كالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز جداگانه نیست.

تبصره 2- خانوارهای مرزنشین یا شركتهای تعاونی آنها، ملوانان، پیله وران و‌كاركنان شناورها‌كه اقدام به ورود كالا جهت مصرف شخصی خود می‌نمایند از موضوع این ماده مستثنی می‌باشند.

ماده 9-  بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و‌گمرك ایران موظفند آمار ثبت سفارش‌گشایش شده و ترخیص كالا را حداكثر هر سه ماه یكبار به وزارت بازرگانی و سایر ارگانهای ذیربط و اتاق ارسال دارند.

ماده 10- دولت موظف است در آیین نامه اجرایی نكات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید:

 – 1نقاط یا اعماقی از حاشیه های مرزی كه ساكنین آنها مجاز به مبادلات مرزی هستند.

 2  -نوع و مقدار كالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شركتهای تعاونی آنها،‌كارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج، پیله‌وران مرزنشین، ملوانان و كاركنان شناورهایی كه بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر كشورها در تردد هستند.

 – 3شرایطی كه اشخاص و گروههای یادشده باید داشته باشند.

 – 4شرایط صدور و ورود كالا و انجام تعهدات.

تبصره1 – كالاهای قابل ورود كه خانوارهای مرزنشین یا شركتهای تعاونی آنان و كاركنان شناورها برای مصارف شخصی خود وارد‌كشور می‌نمایند، با تصویب هیأت وزیران در مـورد ارزاق عمـومی از پرداخـت سی درصد(30%) تا حداكثر معادل صد درصد (100%) حقوق گمركی و سود‌بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداكثر تا معادل پنجاه درصد (50%) حقوق گمركی و سود بازرگانی متعلـقه معـاف می‌باشند.

تبصره 2- كارگران و ایرانیان شاغل مجاز در خارج از‌كشور می‌توانند ماشین آلات صنعتی، ابزار و مواد اولیه مورد  نیاز‌كشور را با رعایت میزان و استفاده از معافیت درصدی از سود‌بازرگانی كه متفقاً توسط وزارت بازرگانی، وزارت‌كارو امور اجتماعی و وزارتخانه صنعتی ذیربط تعیین و به تصویب هیأت وزیران می رسد، وارد نمایند.

ماده 11-  به دولت اختیار داده می شود در هریك از مناطق مرزی كه ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می‌دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی،ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با كشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید.

ماده 12- واردات قبل از صادرات مواد و كالاهای مورد مصرف در تولید، تكمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی كالاهای صادراتی به صورت ورود موقت با ارایه تعهد یا سفته معتبر به گمرك از پرداخت‌كلیه وجوه متعلقه به واردات، جز آنچه‌كه جنبه هزینه یا‌كارمزد دارد، معاف است.

تبصره 1- چنانچه‌كالای ساخته شده از مواد و‌كالاهای وارداتی موضوع این ماده ظرف مهلت تعیین شده صادر نشود، گمرك موظف است وارد كننده را جهت استیفای حقوق دولت تحت تعقیب قرار دهد.

تبصره 2- كالاهای موضوع این ماده از كسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات معاف می‌باشند.

تبصره 3- وارد‌كننده شخصاً ملزم به صادرات نبوده بلكه صادرات آن با ارایه پروانه‌گمركی آن برای رفع تعهد‌كافی است.

ماده 13 – كلیه‌كالاهای صادراتی‌كشور (به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن‌كه تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف می‌باشند.

ماده 14 – مابه التفاوت اخذشده توسط سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولید‌كنندگان و‌كلیه وجوه دریافتی‌گمرك، به استثنای آنچه كه جنبه هزینه و‌كارمزد دارد، در رابطه با كالاها، مواد، اجزاء و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تكمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی كالاهای صادراتی براساس دستورالعملی‌كه در آیین‌نامه مشخص می‌شود، به صادركننده مسترد می‌گردد.

تبصره 1-  درصورتی‌كه اختلاف بین صادركننده و گمرك وجود داشته باشد، موضوع در كمیسیونی مركب از نمایندگان وزارت بازرگانی، اتاق، وزارتخانه ذیربط،‌گمرك ایران و مركز توسعه صادرات مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ می‌شود.

تبصره 2- وزارت اقتصاد و دارایی موظف است حساب متمركزی به نام سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولید كنندگان و گمرك ایران جهت تأمین وجوه پرداختی موضوع این ماده افتتاح و در صورت ارایه پروانه صادراتی و یا فیش پرداخت سازمان مزبور با تأیید مؤسسات فوق الذكر نسبت به استرداد

وجوه مذكور اقدام نماید.

تبصره 3- در مورد مواد و كالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت‌كالاهای صادراتی‌كه به صورت قطعی از‌گمرك ترخیص شده باشد، وجوه پرداخت شده بابت واردات قطعی پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد می‌باشد.

تبصره 4 – در صورتی كه كالاهای مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتی، تولید داخلی بوده، ولی مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختی برای مواد مزبور قابل استرداد می‌باشد.

تبصره 5 – چنانچه كالای تولید داخلی به سازمانها و اشخاصی كه در رابطه با واردات كالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود كالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات این ماده به تولیدكننده قابل استرداد می‌باشد.

ماده 15 – ã وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی موظفند ضمن عنایت به حمایت از تولیدات داخلی به منظور ساده‌كردن محاسبات مربوط به مبالغ دریافتی از‌كالاهای وارداتی از قبیل سود بازرگانی، عوارض گمركی، مابه التفاوت سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداری، عوارض شهرداری محل (تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوایی، عوارض بندری، عوارض بهداری و غیره به استثنای مبالغی كه به عنوان حقوق گمركی، هزینه یا كارمزد دریافت می‌شود در مورد هركدام از ردیف‌های تعرفه گمركی با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان «سود بازرگانی» تعیین و جهت وصول به گمرك جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند.

ماده 16 – چگونگی بررسی قیمت كالاهای وارداتی جهت ثبت سفارش در آیین نامه اجرایی كه به تصویب هیأت وزیران می رسد, مشخص می‌شود.

ماده 17 – مسافری كه وارد كشور می‌شود، علاوه بر وسایل شخصی می‌تواند تا سقف مصوب هیأت وزیران با معافیت از حقوق‌گمركی و سود‌بازرگانی‌كالا وارد نماید، ترخیص‌كالاهای موضوع این ماده به شرط غیر تجاری بودن آن بلامانع است.

تبصره 1 – فهرست كالای همراه مسافر توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعلام می‌گردد.

تبصره 2 – مقررات این ماده شامل مسافرین ورودی مناطق آزاد نیز می‌باشد.

تبصره 3 – مسافری‌كه از‌كشور خارج می‌شود (اعم از اتباع ایرانی و خارجی) علاوه بـر وسایـل شخصـی خـود، می‌تواند مصنوعات و محصولات داخلی را بدون سقف به شرط اینكه جنبه تجاری پیدا نكند و كالاهای خارجی را تا سقف ارزشی مزبور در این ماده از كشور خارج نماید.

ماده 18 – وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و كالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتكبین، بعنوان تخلف قانونی تحت پیگرد قرار میگیرند.

ماده 19 – دولت می‌تواند همه ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و بصورت كمك سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران به صادركنندگان پرداخت نماید.

ماده 20 – دولت مكلف است از ابتدای سال 1373  از واردكنندگان بخش های غیردولتی‌كه بصورت تجاری كالا وارد می نمایند، برابر یك درصد (1%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمركی و سود بازرگانی كلیه كالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمركی و سود بازرگانی مقرر به عنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی كشور واریز نماید. همه ساله معادل صد درصد (100%) مبالغی كه از این بابت به حساب درآمد عمومی كشور واریز می‌گردد، از محل اعتباری كه به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می‌شود، با تصویب هیأت وزیران در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات كالاهای غیر نفـتی و همچنـین راه اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند.

ماده 21 – هیأت وزیران موظف است به منظور حمایت از تولیدكنندگان داخلی و تنظیم سیاست بازرگانی كشور، ضمن رعایت حال مصرف كنندگان, ظرف مدت دوماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه لایحه قانونی حقوق گمركی كالاهای وارداتی و همچنین اصلاح ماده 37 قانون امور

 

 گمركی و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام نماید.

ماده 22 – وزارت بازرگانی موظف است به منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از آن در بازارهای جهانی از صدور فرشهای صادراتی از 30 رج به بالا بدون شناسنامه از تاریخ 1/1/1374 جلوگیری به عمل آورد. اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن از تاریخ فوق بنا به درخواست صادركننده، به صدور شناسنامه بطور الزامی و تا تاریخ مزبور به صورت تشویقی اقدام خواهند نمود.

ماده 23 – وزارت بازرگانی موظف است ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آیین نامه اجرایی آن اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده 24 – وزارت بازرگانی مسئول حسن اجرای این قانون و آیین نامه های اجرایی آن می‌باشد.

 

قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ چهارم مهرماه یكهزاروسیصدوهفتادو دو مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 11/7/1372 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

شماره: 1395/ت 16 هـ                                                    تاریخ ابلاغ: 6/2/1373

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

هیأت وزیران در جلسه های مـورخ 7، 10، و 14/1/1373 بنا بـه پیشنهـاد شمـاره 64945/100 مورخ 23/10/1372 وزارت بازرگانی و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1372- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده و جدول ضمیمه آن را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 :

كمیته دایمی مقررات صادرات و واردات متشكل از نمایندگان وزارت بازرگانی، وزارت صنایع، وزارت جهاد كشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، (گمرك جمهوری اسلامی ایران) بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه پیش نویس لوایح قانونی، مصوبات هیأت دولت، شورای اقتصاد و كمیسیون اقتصاد هیأت دولت را در موارد زیر بعهده خواهد داشت:

 -1لایحه مقررات صادرات و واردات، لوایح موردی برای انجام اصلاحات و تغییرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.

-2لایحه برای لغو انحصاراتی كه مانع رشد تولید یا تجارت است.

-3آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاحات و تغییرات موردی روی آیین نامه اجرایی قانون مذكور.

-4اصلاحات و تغییرات مندرجات جدول تعرفه گمركی ضمیمه مقررات صادرات و واردات.

-5طرح تصویب نامه های هیأت وزیران، شورای اقتصاد و كمیسیون اقتصاد هیأت وزیران در رابطه با مقررات صادرات و واردات.

 -6 كمیته مذكور همچنین بررسی واظهار نظر و اقدام روی پیشنهادهای مربوط به مقررات صادرات و واردات را نیز بعهده خواهد داشت.

تبصره1 – كمیته موضوع این ماده در وزارت بازرگانی و به ریاست معاون وزیربازرگانی تشكیل می‌گردد. دبیرخانه‌كمیته مذكوردروزارت‌بازرگانی‌خواهدبود. نظركمیته به‌مراجع ذیربط منعكس‌خواهد‌گردید.

تبصره 2 در مواردی كه وزارتخانه های دیگری یا اتاق تعاون در ارتباط با موضوع باشند نماینده وزارتخانه ذیربط یا اتاق تعاون با حق رأی به جلسه دعوت خواهد شد.

ماده 2 ãã

وزارتخانه ها و سازمانهایی كه ورود كالاهایی موكول به موافقت آنهاست، باید نظر كلی خود را در رابطه با ورودكالاهای مذكور تا(15)آذر ماه هر سال برای اجرا در سال بعد به وزارت بازرگانی اعلام نمایند. دستگاههای اجرایی یادشده می‌توانند نظرات تكمیلی خود را تا (15) بهمن ماه هرسال به وزارت مذكور منعكس نمایندو در مورد استثنایی كه به دلایلی اعلام موافقت كلی مقدور نباشد, دلایل و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگانی اعلام كنند.

تبصره – در موارد خارج از موافقت كلی وزارتخانه ها و سازمانها- باستثنای كالای موكول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- كه وزارت بازرگانی اقدام به استعلام از وزارتخانـه یا سازمان ذی‌ربـط می‌نماید، چنانچه ظرف (15) روز از تاریخ دریافت استعلام پاسخی به آن وزارت داده نشود وزارت بازرگانی مجاز است رأساً نسبت به صدور مجوز موردی اقدام نماید.

ماده 3:

  وزارتخانه ها و سازمانهایی كه ورود یا صدور كالاهایی منوط به رعایت ضوابط استانداردها یا اخذ گواهی آنها، قبل یا بعد از اظهار كالا در گمرك می باشد، موظفند شرایط و مشخصات مورد نظر خود، همچنین نام مؤسسات و سازمانهای كنترل كننده و مجری ضوابط مذكور را با درج آگهی در جراید و انتشار مقررات ناظر، به اطلاع وارد كنندگان، صادر كنندگان و سازمانهای اجرایی ذیربط برسانند.

تبصره – وزارتخانه‌ها و سازمانهای مذكور موظف هستند زمان‌بندی بررسی و آزمایش‌كالاهای تحت پوشش خود را ضمن لحاظ نمودن حداكثر تسهیل و تسریع در امور تهیه و اعلام كنند

ماده 4:

وزارتخانه‌ها و سازمانهای مسئول صدور گواهی بهداشت انسانی، دامی و نباتی همچنین گواهی انطباق با استاندارد و نظایر آنها- كه برای ورود كالا اخذ آنها ضرورت دارد ولی به عنوان مجوزهای ورود تلقی نمی گردد- موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت یا مخالفت خود با ورود یا صدور كالای مورد تقاضا نسبت به صدور گواهی اقدام نمایند.

ماده 5:

با توجه به مفاد مواد (1) و (8) قانون مقررات صادرات و واردات‌كه از این پس به اختصار «قانون» نامیده می‌شود ورود كلیه كالاهای قابل ورود اعم از اینكه واردكننده از بخش دولتی یا غیر‌دولتی باشد باستثنای موارد زیر موكول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.

موارد استثناء

1ـ كالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین، شركتهای تعاونی آنها، ملوانان، كاركنان شناورها طبق فهرستی‌كه در همین آیین نامه می‌آید و در حد مقرر در آن‌گمرك موظف است آمار واردات كالاهای موضوع این بند را طبق فرم وزارت بازرگانی تنظیم نموده و در پایان هر ماه به وزارت مذكور ارسال نماید.

2ـ كالاهای خاص نظامی با تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و كالاهای خاص سازمان انرژی اتمی با تأیید رییس سازمان انرژی اتمی.

3ـ كالاهای همراه مسافران ورودی در حدی كه در این آیین نامه مشخص می‌گردد و طبق فهرستی كه وزارت بازرگانی اعلام می‌نماید.

4ـ كالاهای وارداتی از طریق پست در حدی كه در این آیین نامه مشخص میشود.

5 ـ نمونه‌های تجارتی و تولیدی در حدی كه در این آیین نامه تعیین خواهد شد.

تبصره 1 كالاهای اهدایی موضوع بند 9 ماده 37 قانون امور گمركی به شرط تجاری نبودنã (به استثنای كالاهای اهدایی دولتها، اشخاص و مؤسسات خارجی و سازمان های بین المللی به پناهندگان و آوارگان خارجی و آسیب دیدگان از حوادث غیرمترقبه در ایران) فقط از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط، منوط به بررسی وزارت بازرگانی خواهد بود. لاكن با توجه به مفاد تبصره ذیل بند 20 ماده 37 قانون مذكور نیاز به مجوزهای ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت.

تبصره 2 – مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگانی برای ترخیص‌كالا كافی بوده و با داشتن آنها نیاز به اخذ مجوز ترخیص از وزارت مذكور نخواهد‌بود. لكن مواردی مانند‌گواهی بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی یا سازمان دامپزشكی و گواهی بهداشت نباتی سازمان حفظ نباتات و گواهی انطباق با استاندارد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و نظایر آنهاكه برای تأییدكیفیت كالا مستلزم بازدید كالا در مبدأ یا بعد از ورود به گمرك و نمونه برداری از آن است و اخذ آنها قانوناً الزامی است مشمول مفاد تبصره یك ماده 8 قانون نمی باشد.

تبصره 3 – در مورد واردات كارگران و ایرانیان شاغل در كشورهای خارجی روش ثبت سفارش به صورت خاص با هماهنگی وزارت بازرگانی و وزارت‌كار و امور اجتماعی تعیین خواهد شد.

ماده 6 :

در مواردی‌كه برای كالاهای وارداتی استاندارد اجبـاری تعیین و از طریـق وزارت بازرگـانی اعـلام می‌شود و همچنین در مورد سایر استانداردها و ضوابط موجود ماده 3 این آیین‌نامه، واردكنندگان موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را در قراردادهای خرید و اوراق ثبت سفارش كالا جهت الزام فروشنده به ارسال‌كالا طبق استانداردها و ضوابط تعیین شده قید نموده، همچنین در اوراق مذكور ارایه برگ بازرسی كالا مبنی بر تأیید رعایت استانداردها و ضوابط مذكور را شرط پرداخت وجه قرار دهند. وزارت بازرگانی و بانك حسب مورد موظفند از ثبت آماری و صدور مجوز ورود و ثبت سفارش كالاهای وارداتی مشمول استانداردها و ضوابط مذكور كه نكات بالا در پیش فاكتور و سایر اوراق ثبت سفارش آنها رعایت نشده باشد خودداری نمایند.

ماده  7 :

 مقررات و دستورالعملهای سیستم بانكی كشور برای ورود و صدور كالا همچنین مقررات و دستورالعمهای شورای عالی هماهنگی ترابری كشور، شورای عالی بیمه شرایط صدور گواهی‌های موضوع ماده 6 فوق كه در چارچوب وظایف و اختیارات وزارتخانه ها و سازمانهای متولی امر، صادر و عیناً ظرف سه روز از طریق وزارت بازرگانی اعلام می‌شود جزو ضوابط ورود و صدور كالا می‌باشد، كه رعایت آنها در مورد كلیه كالاهای قابل ورود یا قابل صدور الزامی است.

ماده8:

الف-كالاهای ممنوعه قانونی عبارت است از‌كالاهایی‌كه ورود یا صدور آن بموجب قوانین ممنوع شده است. 

ب ـ كالای ممنوعه توسط دولت شامل‌كلیه‌كالاهایی است‌كه در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات یا دیگر مصوبات دولت غیر مجاز اعلام شده است.

ماده 9 :

هرگونه معامله تجاری با رژیم اشغالگر قدس ممنوع است.

ماده 10ã:

در اجرای ماده (3) قانون، ملاك تجاری بودن، چگونگی صدور، تمدید و ابطال كارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام می گردد:

1– ملاك تجاری بودن كالا:

كالاهایی كه به تشخیص گمرك ایران برای فروش، وارد یا صادر می‌گردند، اعم از اینكه به همان شكل یا پس از انجام عملیات (تولیدی، تفكیك و بسته بندی) به فروش برسند، تجاری تلقی خواهند شد.

تبصره – موارد زیر تجاری تلقی نمی‌گردد :

الف – نمونه‌های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی كه می‌تواند نمونه تلقی شود، به تشخیص گمرك ایران.

ب –  ماشین آلات، تجهیزات‎‏, اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقدكارت بازرگانی كه در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت بازرگانی رأساً وارد می‌نمایند.

پ –  عملیات ورود و صدور كالا توسط  دستگاههای اجرایی دارای ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت بازرگانی كه برای تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می‌شود. در موارد خاص‌كه وزارت‌بازرگانی تشخیص می‌دهد ورود‌كالا برای عملیات تجاری است ضمن توقف جریان، مراتب را به هیأت دولت گزارش می‌نماید.ãã 

ت-   صدوركالا توسط صادركنندگان مبتدی برای یك دوره حداكثر 6 ماهه درآغازكار با مجوز وزارت بازرگانی.

ث- وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی، علمی، پزشكی، آموزشی، آزمایشگاهی، كاتالوگ، بروشور، كتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری كالا، نقشه های فنی و نمونه‌های فاقد بهای ذاتی، كالاهای مورد نیاز پیمانكاران و مشاوران با تشخیص وزارت بازرگانی.

2 – چگونگی صدور كارت بازرگانی:

كارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستانها به نام متقاضیانی‌كه واجد شرایط زیر باشند برای مدت یك تا پنج سال حسب درخواست متقاضی صادر می‌گردد ‌كه در صورت تأیید، توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.

تبصره – كلیه شركتهای تعاونی‌كارت‌بازرگانی خود را صرفاً از اتاقهای تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می‌نمایند.

2-1- اشخاص حقیقی ایرانی:

2-1-1 – داشتن حداقل سن 21 سال تمام .

2-1-2 – داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان.

2-1-3 – داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تأیید دو نفر از دارندگان كارت‌بازرگانی یاارایه مدرك دانشگاهی یاداشتن مجوزتولیدازیكی از وزارتخانه‌های تولیدی.

2-1-4- داشتن محل كسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملكی یا استیجاری.

2-1-5– داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی.

2-1-6 – داشتن حساب جاری در یكی از شعب بانكهای داخلی.

2-1-7– عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و قوای سه گانه.

2-1-8– عدم ورشكستگی به تقصیر و تقلب.

2-1-9 – نداشتن محكومیت مؤثر كیفری.

2-2- اشخاص حقیقی غیر ایرانی:

2-2-1-  داشتن كلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی باستثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت.

2-2-2 – داشتن پروانه كار و اقامت معتبر.

2-2-3 – عمل متقابل كشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن كشور. در موارد خاص كه صدور كارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل كشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت مذكور می تواند مجاز بودن صدور كارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران اعلام نماید.

2-3 – اشخاص حقوقی (اعم از اینكه تشكیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشكیل آنها در خارج ازكشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند):

2-3-1- مدیران عامل و رییسان هیأت مدیره شركت بایددارای شرایـط مقـرردربندهای
(2-1-1) – (2-1-2) – (2-1-7) – (2-1-8) – (2-1-9) – (2-2-2) – (2-2-3) باشند.

2-3-2- مدیران شركتهای تعاونی و شركتهای دولتی و شركتهای موضوع قانون حفاظت صنایع، مشمول محدودیت بند (2-1-7) نخواهند بود.

2-3-3- مدیران شركتهای دولتی، شركتهای متعلق به نهادهای انقلابی و شركتهای موضوع قانون حفاظت صنایع،‌كه حكم مدیریت آنان توسط سازمان دولتی یا نهاد ذی‌ربط صادر شده باشد، از ارائه گواهی موضوع بند (2-1-9) معاف خواهند بود.

 2-3-4- شركتها باید واجد شرایط مقـرر در بنـدهای (2-1-4)– (2-1-5) – (2-1-6) – (2-1-8) باشند.

3 – چگونگی تمدید كارت بازرگانی:

دارنده كارت بازرگانی یا نماینده او با در دست داشتن:

3-1– گواهی از حوزه مالیاتی ذی ربط مبنی بر موافقت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده آخرین سال مالیاتی پذیرفته شده.

3-2– آگهی تغییرات در مدیریت و سایر تغییرات مربوط در صورتی كه دارنده كارت شخص حقوقی باشد.

   جهت انجام تشریفات تمدید به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد و سپس برای تأیید به وزارت بازرگانی مراجعه نماید. تاریخ تمدید، مبدأ اعتبار مجدد كارت خواهد بود.

4- موارد معافیت از داشتن كارت بازرگانی:

4-1 – شركت تعاونی مرزنشینان برای ورود‌كالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور كالا در ازای كالاهای وارداتی.

4-2- ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی كه بین سواحل ایران و سایر كشورها در تردد هستند، برای ورود كالاهای مورد نیاز خانواده خودبه تعداد، مقداروارزش تعیین شده.

4-3- پیله وران برای ورود كالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استانهای همجوار در صورت اخذ كارت پیله وری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوط.

4-4-كارگران ایرانی شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلی از وزارت كار و امور اجتماعی طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.

4-5- كالاهایی كه ورود و صدور آنها به تشخیص گمرك برای فروش نمی باشد.

5 – اختلاف متقاضیان با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون:

در صورتی كه بین متقاضیان كارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون اختلاف پیدا شود، هر یك از طرفین می توانند موضوع اختلاف را با ذكر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت بازرگانی منعكس نمایند.

6- در صورتی كه بعد از صدور كارت برای وزارت بازرگانی مشخص شود كه دارنده كارت فاقد یك یا چند شرط از شرایط دریافت كارت می باشد یا بعد از صدور، فاقد شرط یا شرایط مذكور گردیده است، وزارت مذكور می تواند رأساً نسبت به ابطال كارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد برساند، لكن در صورتی كه این امر برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون مشخص گردد، باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعكس نماید.

ماده 11ã :

كالاهایی كه سودبازرگانی آنها به موجب جدول پیوست این آیین‌نامه یا تصویب‌نامه‌های خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می‌یابد و كالاهایی كه ممنوع اعلام می‌شود و همچنین كالاهایی كه شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می‌كند، در صورت انطباق با یكی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی قابل ترخیص خواهد بود:

1 ـ قبل از ممنوع شدن توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی،‌ در گمرك موجود بوده و در دفاتر گمرك به ثبت رسیده باشد.

2 ـ برای كالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی، اعتبار اسنادی‌گشایش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اولیه اعتبار صادر‌گردد. اعتباراتی‌كه پس از تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی تمدید می‌شود،‌مشمول این بند نخواهد گردید.

3 ـ‌ برای كالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی از طریق بروات اسنادی پس از تأیید ثبت سفارش توسط بانك مجاز ثبت سفارش گردیده و بارنامه حمل قبل ازانقضای مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلت‌های ذیل بند (4) این ماده به كشور وارد گردد.

4 ـ در مورد كالاهای بدون انتقال ارز (بدون تعهد سیستم بانكی برای پرداخت وجه) كه مجوزهای لازم برای ورود آنها براساس مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود كسب شده باشد در صورتی كه اولین بارنامه حمل قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود صادر و ظرف مهلت‌های زیر به كشور وارد گردد:

الف ـ در صورت حمل از طریق هوایی حداكثر ظرف 10 روز از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل.

ب –  در صورت حمل از طریق دریا، زمین یا بطور مركب از طریق دریا و زمین از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل به شرح زیر مهلت خواهد داشت:

1- در مورد كالاهایی كه از كشورها و امارات عربی خلیج فارس و كشورهای همجوار خریداری و حمل میگردد 20 روز.

2- در مورد سایر كشورها از طریق زمین 40 روز، دریایی  یا دریایی و زمینی 55 روز.

تبصره 1 ـ در مورد كالاهای موضوع این ماده چنانچه مجوز قبلی وزارت بازرگانی قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود كسب شده باشد، باید بارنامه ظرف مهلت مندرج در مجوز صادر و كالا ظرف مهلت‌های تعیین‌‌‌شده در بندهای «الف» و «ب» فوق وارد شود.

تبصره 2 ـ موارد استثناء جز در رابطه با تغییر سود بازرگانی با موافقت كمیسیون موضوع ماده یك قابل انجام خواهد بود.

تبصره 3 ـ كلیه كالاهایی كه به صورت بدون انتقال ارز وارد می‌گردد و در زمان افزایش سود بازرگانی در‌گمركات موجود می‌باشد، مشمول سودبازرگانی افزایش یافته خواهد بود.

تبصره 4 ـ چنانچه سودبازرگانی در جهت كاهش باشد، سود بازرگانی كمتر ملاك محاسبه خواهد بود.

ماده 12 : حمل كالاهای صادراتی كشور با وسایل نقلیه خارجی مجاز است و نیاز به كسب مجوز شورایعالی هماهنگی ترابری كشور و وزارت راه و ترابری ندارد.

تبصره – وزارت راه و ترابری (شورای عالی هماهنگی ترابری كشور) با استفاده از روش‌های اقتصادی مشوق هایی برای حمل كالاهای صادراتی با وسایل نقلیه ایرانی پیش‌بینی نماید.

ماده 13:

شورایعالی هماهنگی ترابری كشور در ارتباط با اولویت حمل كالاهای وارداتی توسط وسایل نقلیه ایرانی اعم از دریایی، هوایی، جاده ای و راه آهن، دستورالعملهای مربوطه را با توجه به نكات زیر تصویب و جهت اجرا به كلیه ارگانهای ذیربط ابلاغ خواهد نمود:

1ـ تعیین روش های مناسب برای كاهش تشریفات اداری و استفاده از ابزارهای اقتصادی به منظور گرایش صاحبان كالا به استفاده بیشتر از ناوگان ایرانی .

2- ایجاد تسهیلات برای وسایل نقلیه ایرانی .

ماده 14ã :

 در اجرای ماده (7) قانون مقررات صادرات و واردات، سازمان بنادر و كشتیرانی و سازمان هواپیمایی كشوری موظفند با هماهنگی گمرك ایران، اماكن خاصی را جهت نگهداری امانی كالاهای مورد نیاز برای تعمیر و تجهیز ناوگانهای تجاری، دریایی و هوایی اختصاص دهند. گمرك ایران آمار كالاهای وارده به این اماكن را هر سه ماه یك بار به وزارت بازرگانی اعلام می‌نماید. 

ماده 15 : (اصلاحی) ãã،

 اهالی كلیه بخش های مرزی استانهای كشور، به استثنای جمعیت ساكن شهرهای مركز شهرستانهای مرزی با دریافت‌كارت مبادلات  مرزی مشمول تسهیلات مبادلات مرزی خواهند بود.

تبصره 1  ãããشهرستانهای لامرد و دشتستان و مهر و بخش بیرم از شهرستان لار همچنین بخشهای مركزی استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان مشمول این ماده می‌باشند.

تبصره 2 – كارت مبادلات مرزی توسط اداره بازرگانی محل و درصورت نبودن آن بخشداری محل، در اسفندماه هر سال تا پایان فروردین ماه سال بعد به نام سرپرست خانواده صادر میگردد و به مدت یكسال اعتبار دارد. تمدید كارت های مبادلات مرزی برای سالهای بعد نیز موكول به انجام تشریفات مقرر در این ماده خواهد بود.

تبصره 3 – نوزادان خانوارهای دارنده‌كارت مبادلات مرزی در‌صورتی‌كه عضو ششم به بعد خانواده باشند، مشمول تسهیلات مبادلات مرزی نخواهند بود.

ماده 16 : (اصلاحی)

دارندگان كارت مبادلات مرزی می توانند با تحویل كارت خود به شركت تعاونی مرزنشینان محل، در آن عضو شوند. شركت تعاونی پس از دریافت كارت، مهر خود را در محل مخصوص روی كارت خواهد زد شركت مذكور فهرستی از كارتهایی كه دریافت و مهر نموده را تهیه كرده و به تأیید اداره بازرگانی یا بخشداری محل می رساند. شركت تعاونی می تواند با ارایه فهرست مذكور به میزان مجموع سهمیه اعضای خود در چارچوب مقررات مربوط اقدام به مبادله مرزی نماید. خانوارهایی كه كارت آنها توسط تعاونی مهر نشده و مایل به عضویت در تعاونی نیستند یا تعاونی در محل آنان تشكیل نگردیده است، می توانند با ارایه كارت خود بدون حق توكیل در حد سهمیه تعیین شده مبادله مرزی نمایند.

تبصره 1 – سقف ارزش‌كالاهای قابل ورود توسط خانوارهای مرزنشین و شركتهای تعاونی مرزنشینان به میزان سیصد میلیون (000/000/300) دلار در هر سال تعیین می شود. تعیین سهمیه هر یك از استانهای مشمول تسهیلات مبادلات مرزی از رقم مذكور برعهده‌كمیته مندرج در تبصره (1) ماده (17) این تصویب نامه خواهد بود.

تبصره 2 – شركت های تعاونی مرزنشینان می توانند همانند سایر اشخاص حقوقی، خارج از مقررات مربوط به مبادلات مرزی در چارچوب مقررات عمومی صادرات و واردات اقدام به صادرات و واردات كالا نمایند. انجام فعالیتهای تجاری موضوع این تبصره علاوه بر سقف مشخص شده در تبصره (1) این ماده خواهد بود.

تبصره 3 – وزارت تعاون موظف است نظارت خود را بر شركتهای تعاونی مرزنشینان به صورتی

 اعمال نماید‌كه اقدامات شركتهای مزبور مانع از اشتغال مولد در استانهای مربوطه نشود.

تبصره 4ã   بخشی از سود حاصل از صادرات و واردات شركتهای تعاونی مرزنشینان با هدایت و نظارت وزارت تعاون با رعایت ماده (25) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، برای سرمایه گذاری در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای اشتغال‌زا در محدوده جغرافیایی محل استقرار شركتهای مربوط به مصرف خواهد رسید.

ماده 17ãã:

دارندگان كارت مبادلات مرزی یا شركت تعاونی آنان مجازند كلیه كالاهایی را كه صادرات آنها مجاز است یا با صادرات آنها موافقت كلی شده است، با رعایت سایر مقررات تا حد اكثر چهار میلیون و چهارصدهزار (4.400.000) ریال برای هر نفر در هر سال، صادر كرده و در مقابل، بدون اخذ مجوزهای مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات، تا مبلغ یاد شده اقدام به واردات كالاهای مجاز نمایند.

تبصره 1 – فهرست نوع و مقدار كالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان و میزان معافیت گمركی آنها و همچنین تغییرات بعدی آن توسط كمیته ای زیر نظر وزارت بازرگانـی و متشـكل از وزارتخانه های تعاون، كشور و صنایع و معادن تهیه می شود و پس از تصویب اكثریت وزیران  عضو كمیسیون اقتصاد هیأت دولت با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود.

تبصره 2 ããã تعهد ارزی برای صدور‌كالا توسط دارندگان‌كارت مبادلات مرزی یا شركت تعاونی آنان در گمرك تودیع می شود. مهلت ورود كالای وارداتی هشت ماه از تاریخ تودیع تعهد ارزی كالای صادراتی خواهد بود. در صورتی كه كالای وارداتی ظرف مهلت مقرر وارد نشود،‌گمرك جمهوری اسلامی ایران موظف است عدم ایفای تعهد را جهت پیگیری قانونی به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران منعكس نماید.

تبصره3 – شرایط مبادله كالاتوسط دارندگان كارت مبادلات مرزی باشركت تعاونی آنان بشرح زیرمی‌باشد:

 • كالای وارداتی ساخت یا محصول كشورهای ممنوع المعامله نباشد.
 • انجام صادرات و واردات‌كلیه‌كالاها منوط به رعایت مقررات بهداشت انسانی، دامی و نباتی و مقررات مربوط به انرژی اتمی می‌باشد.

فهرست كالاهای قابل ورود توسط دارندگان كارت مبادلات مرزی یا تعاونی های مرزنشینان و شرایط ورود و میزان معافیت گمركی آنها، موضوع تبصره یك ماده (17) فوق

(مصوبه شماره 71704 / ت 20525 ك مورخ 11/12/77 هیأت وزیران و اصلاحیه‌های آن به شماره‌های 780122766 هـ  مورخ 11/4/79  و  شماره 691924523هـ  مورخ 22/2/80)

1– برنج خوراكی – (50)‌كیلوگرم برای هر نفر در سال با معافیت‌كامل حقوق‌گمركی و سود بازرگانی.

2– روغن نباتی خوراكی (جامد و مایع) با رعایت تاریخ مصرف و استاندارد مربوط – (15) كیلو گرم برای هر نفر در سال با معافیت (50%) حقوق گمركی و سود بازرگانی.

3– قندوشكر جمعاً (20) كیلو‌گرم برای هر نفر در سال با معافیت (50%) حقوق گمركی و سود بازرگانی.

4– تمر هندی – (5) كیلو گرم برای هر نفر درسال فقط برای نقاط ساحلی مشمول با معافیت (50%) حقوق گمركی و سود بازرگانی.

5– ادویه (شامل زردچوبه، فلفل سیاه، زنجبیل، هل، میخك، و دارچین) ـ جمعاً (3) كیلوگرم برای هر نفر در سال با معافیت (50%) حقوق گمركی و سود بازرگانی.

6– چرخ خیاطی دستی یا صنعتی كامل – یك دستگاه برای هر پنجاه نفر در سال با معافیت (50%) حقوق گمركی و سود بازرگانی.

7– فلاسك چای– یكدستگاه برای هر پنج نفردر سال با معافیت (30%) حقوق‌گمركی و سود‌بازرگانی.

8– شیشه فلاسك چای– یك عددبرای هرپنج نفردرسال بامعافیت(30%)حقوق‌گمركی و سود‌بازرگانی.

9– چراغ زنبوری ـ یك عدد برای هر پنج نفر در سال با معافیت (20%) حقوق گمركی و سود بازرگانی.

10-  فانوس بادی ـ یك عدد برای هر پنج نفر در سال با معافیت (50%) حقوق‌گمركی و سود بازرگانی.

11– چوب چهارتراش فقط برای نقاط ساحلی مشمول ـ بدون محدودیت.

12– چوب ساج برای لنج‌سازی ـ  بدون محدودیت.

13– موتور برای قایق و لنج باری و صیادی یا قطعات منفصله آن ـ بدون محدودیت.

14– میخ مخصوص لنج‌سازی ـ بدون محدودیت.

15– دستگاه و ابزار نجاری برای لنج سازی یا قطعات منفصله آن ـ بدون محدودیت.

16– روغن سیفه برای مصرف در لنج ـ بدون محدودیت.

17– نخ برای ساخت تور ماهیگیری ـ به میزان مصرف سالانه افرادی كه به كار صید اشتغال دارند.

18- دستگاه بافت تور ماهیگیری ـ به میزان مصرف سالانه افرادی كه به كار صید اشغال دارند.

19- سیم گرگور برای ساخت قفس صید ماهی ـ بدون محدودیت.

20- قلاب ماهیگیری به میزان مصرف سالانه افرادیكه بكار صیدماهی اشتغال دارندبارعایت ضوابط شیلات

21- موتور ژنراتور برق تا (20) كیلووات برق ـ یك دستگاه برای هر (20) نفر در سال با معافیت (25%) حقوق گمركی و سود بازرگانی.

22-‌كمپرسور یخچال و‌كولرسازگاربا محیط زیست ـ یك دستگاه برای هر(10) نفر در سال با معافیـت
 (30%) حقوق گمركی و سود بازرگانی.

23- ماشین آلات كشاورزی ـ بدون محدودیت.

24- دستگاه آب شیرین كن ـ بدون محدودیت.

25- موتور آب كشاورزی (بدون پمپ) یا به صورت قطعات منفصله ـ بدون محدودیت.

26- قطعات یدكی ماشین آلات كشاورزی ـ بدون محدودیت.

27- كولر گازی فقط برای استانهای جنوبی و لامرد فارس هر خانوار یك دستـگاه در سـال با معافیـت (30%) حقوق گمركی و سود بازرگانی.

28- انواع مختلف بذر گوجه فرنگی، بادمجان، خیار، پیاز، كلم و فلفل ـ بدون محدودیت.

29- انواع سموم دفع آفات نباتی مورد تأیید سازمان حفظ نباتات ـ بدون محدودیت.

30- ماشین پشم چینی ـ بدون محدودیت.

31- تخته نراد ـ بدون محدودیت.

32- انواع قیچی خیاطی، باغبانی و پشم چینی- بدون محدودیت.

33- نخ دروگر ـ بدون محدودیت.

34- قطعات خودرو سبك و سنگین و راه سازی (به استثنای قطعات پیكان) ـ بدون محدودیت.

35- ابزارآلات برشی ـ بدون محدودیت.

36- چتایی ـ هر خانوار (100) متر در سال.

37- كارد آشپزخانه هر خانوار (6) عدد در سال.

38- ریش تراش دستی و برقی ـ هر خانوار یك عدد در سال.

39- روسری تركمنی ـ هر خانوار (3) عدد در سال.

40- پودر فتوكپی ـ بدون محدودیت.

41- پوست گاوی خام ـ بدون محدودیت.

42- ماشین حساب رومیزی ـ هر خانوار یك عدد در سال.

43- پرگار و دوربین نقشه برداری- بدون محدودیت.

44- شیشه خام عینك ـ هر خانوار یك عدد در سال.

45- فریم عینك ـ هر خانوار یك عدد در سال.

46- انواع لوله سیاه بدون درز ـ بدون محدودیت.

ماده 18ã:

 استفاده ازمزایای موضوع ماده (10) قانون، توسط كاركنان وملوانان شناورهایی كه بین سواحل جمهوری اسلامی ایران وسایر كشورها تردد می كنند, منوط به داشتن كارت شناسایی معتبر از سازمان بنادرو كشتیرانی است.كاركنان و ملوانانی كه كارت مذكور را داشته باشند، از مزایـای شركتهـای تعاونی مرزنشینان یاخانواده های مرزنشین برخوردار می باشند ومی توانند به تعداد افراد تحت تكفل خودكالاهای قابل ورودشركتها یا خانواده های مذكوررا با رعایت شرایط مقررو با استفاده ازتسهیلات پیش بینی شده وارد و ترخیص نمایند.

تبصرهãã:

هر یك از‌كاركنان و ملوانان یاد شده می توانند علاوه بر استفاده از  مزایای  مذكور برای چهار نوبت در سال و هر بار به میزان چهار میلیون و چهارصد هزار ریال (000/400/4) ریال‌ كالا از محل فهرست‌كالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان را وارد و با استفاده از تسهیلات مقرر ترخیص نمایند.   

ماده 19:

افراد ساكن بخش های مرزی كشور كه سه سال مستمر در این مناطق سكونت داشته و دارای اهلیت مندرج درماده (211) قانون مدنی برای خریدوفروش كالامی‌باشند می‌توانند با دریافت كارت پیله وری بنام خود، نسبت به مبادلات مرزی در چارچوب مقررات ماده (20) اقدام نمایند.

تبصره:كارت پیله وری توسط اداره بازرگانی محل صادر می‌گردد و دارای یكسال اعتبار از تاریخ صدور می‌باشد. 

ماده 20:

دارندگان كارت پیله وری می توانند بدون حق توكیل، ظرف یكسال اعتبار كارت خود، كالاهایی را كه صادرات آنها مجاز یا با صادرات آنها موافقت كلی شده است، با رعایت مقررات مربوط به كشور یا كشور های مقابل محل سكونت خود صادر كرده و در مقابل كالاهای صادر شده، كالاهای مجاز یا مشروط مورد نیاز خود را كه فهرست آن توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعلام می‌گردد با كسب مجوزهای مربوط در جداول مقررات صادرات و واردات و پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی مربوط، از كشورهای مذكور و مناطق آزاد تجاری و صنعتی یا مناطق ویژه حراست شده گمركی وارد و ترخیص نمایند.

ماده 21: ã

كارگران و ایرانیان شاغل در خارج كشور‌كه دارای كارنامه شغلی از وابسته‌كار جمهوری اسلامی ایران در كشور متوقف فیه یا وزارت كارو امور اجتماعی هستند، مجازند سالانه جمعاً تا سقف ارزشی هشتادوهشت میلیون (000/000/88) ریال ماشین آلات صنعتی، ابزار آلات و مواد اولیه به استثنای اقلام موضوع فهرست زیر را با كسب مجوز وابسته كار یا وزارت كاروامور اجتماعی وبدون انتقال ارز از طریق كلیه مبادی ورودی كشور با پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی یا از طریق مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا مناطق ویژه حراست‌شده گمركی وبااستفاده از(40%) معافیت سودبازرگانی در مورد ماشین آلات و ابزار و (20%) معافیت سود بازرگانی درمورد مواد اولیه، بدون ارایه كارت بازرگانی وبدون اخذمجوزهای مقرردرجداول مقررات صادرات و واردات، با رعایت سایر مقررات مربوط از گمرك ترخیص نمایند. برای ترخیص، ارایه كارنامه شغلی و مجوز وابسته كار یا وزارت كارو و امور اجتماعی كافی است و حضور دارنده كارنامه شغلی الزامی نمی‌باشد.

تبصره 1- كارگران و ایرانیان شاغل درخارج كشوركه مشمول این ماده می‌باشند می‌توانند عاملیت واردات كالا را به تعاونی كارگران شاغل درخارج از كشور یا در صورت نبودن تعاونی به اشخاص دیگر واگذار كنند.

تبصره 2- واردات كالا توسط كارگران یاد شده و ایرانیان شاغل در خارج كشور از سایر مبادی ورودی‌كالا و یا مازاد بر سقف مندرج در این ماده مطابق مقررات عمومی كشور‌خواهد‌بود.

«ماشین آلات، ابزار آلات و مواد اولیه ای كه ورود آنها توسط كارگران و ایرانیان شاغل در خارج از كشور غیر مجاز است.»

 • دستگاه چاپ ملخی
 • دستگاه چاپ روی نایلون
 • دستگاه بستنی یخی اتوماتیك
 • دستگاه چاپ طلا كوب صحافی
 • ماشین بالانس تعمیرگاهی
 • مولتی تیلر
 • روتوتیلر
 • مبدل های حرارتی
 • چرخ خیاطی برقی خانگی
 • ماشین ساخت درب چوبی
 • ماشینهای خراطی چوب
 • مینی لودر
 • كانال كن
 • انواع دیگهای بخار، دیگهای چدنی، مبدل های حرارتی و غیره
 • خشك كن های غلات و علوفه و سبزیجات (ثابت و متحرك)
 • ماشین آلات كشتار دام و طیور و سردخانه
 • ماشین آلات و تجهیزات تولید خوراك دام و طیور
 • ماشین آلات و تجهیزات جوجه كشی
 • ماشین آلات برداشت علوفه نظیر چاپر-بیلر-موور
 • چاپر خودرو علوفه
 • شیكروسورتینگ و بسته بندی میوه
 • انواع ماشین آلات تبدیل و پروسس
 • انواع موتورپمپ و الكتروپمپ
 • انوع كمپرسور باد و پمپ های خلاء
 • انواع پمپ‌ها
 • انواع سختی سنج
 • انواع اتوكلاوها
 • انواع پرس های ضربه ای، هیدولیكی، قیچی، گیوتین
 • پرس بر یك، لوله و آرماتور خم كن وآرماتور بر
 • ماشین آلات تولید چرم
 • ماشینهای سندپلاست و شات پلاست
 • ماشین آلات تولید سوسیس و كالباس
 • انواع لباسشویی های صنعتی
 • دستگاه شرینگ رب
 • الكتروموتورهای سه فاز تا 30 اسب
 • دستگاههای رنگرزی پارچه و نخ
 • دستگاههای تولید فرش ماشینی
 • ماشین های بافندگی پارچه بجز WATER JET , AIR JET
 • انواع الكتروموتور گیربكس دور ثابت و متغیر و حلزونی
 • انواع جرثقیل های پشت كامیونی
 • انواع بالابرهای صنعتی و ساختمانی و آسانسورها
 • جرثقیل های موبیل كمتر از 30 تن
 • ماشین آلات بوجاری آرد و غلات
 • كمپرسور های فریونی
 • ماشین های سنگ بری
 • انواع بذركار و ردیف كار
 • ریك و روتیو اتور و كلتیواتور
 • انواع سم پاش (پشتی موتوری، فرقونی، زنبه ای، پشت تراكتوری)
 • فارویر
 • كاشت و برداشت سیب زمینی
 • ماشین های عمل آوری پسته
 • مرز كش
 • انواع تریلر
 • شعله افكن
 • انواع دیسك ها
 • لولر
 • مته چاله كن
 • انواع خرمنكوب
 • سفیدكن برنج
 • انواع تراش انیورسال
 • صفحه تراش كورس دار
 • اره لنگ
 • انواع فرز انیورسال افقی-عمودی
 • دریل رادیال
 • دریل ستونی
 • سنگ سنباده رومیزی و ماشین آلات سنگ تخت و سنگ گرد
 • آچارتخت و آچار رینگ
 • انواع انبردست، دم باریك، فازمتر، پیچ گوشتی، انبركلاغی، آچارفرانسه
 • انواع شیر آلات و اتصالات
 • انواع لیفتراك غیر برقی
 • انواع دستگاههای تزریق پلاستیك
 • انواع الكترو موتورهای تك فاز تا چهار كیلو وات
 • انواع تراكتور بین 50 تا 100 قوه اسب
 • گاو آهن اعم از یك طرفه و دو طرفه
 • مواد پرتو زا و یون زا

 

ماده 22ã:  

بازارچه مرزی محوطه ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمركات مجاز به انجام تشریفات ترخیص كالا یا مكانهایی كه طبق تفاهمنامه های منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و كشورهای همجوار تعیین می‌شود. اهالی دو طرف مرز می توانند كالاها و محصولات مورد نیاز را با رعایت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر در این ماده به شرح زیر برای داد و ستد در این بازارچه ها عرضه نمایند:

1ـ استقرار گمرك در درب ورود و خروج بازارچه ضروری است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه بر عهده گمرك می‌باشد.

2ـ صادرات‌كالا در بازارچه های مرزی تنها با ارایه تعهدنامه‌كتبی صادركننده مطابق فرم تعهد ابلاغی كه به تأیید مسئول بازارچه مرزی رسیده باشد، قابل انجام بوده و نیاز به ارائه تعهد ارزی نمی‌باشد.

3ـ ورود و ترخیص كالا در بازارچه های مرزی تنها با ارایه فاكتور فروش غرفه‌های بازارچه‌های مرزی كشور مقابل امكان پذیربوده و نیاز به ارایه سایر مدارك از قبیل پیش برگ (پروفرما) و بارنامه حمل نمی‌باشد. ثبت آماری در محل هر بازارچه توسط نماینده وزارت‌بازرگانی انجام خواهد شد.

4ـ در مواردی كه كالای وارده به بازارچه های مرزی، از بازارچه مرزی طرف مقابل تأمین نشود و ارایه فاكتور فروش امكان پذیر نباشد، قیمت كالاهای وارداتی توسط گمرك تعیین می‌شود.

5 ـ‌ وزارت بازرگانی سهم مبادلات، تغییر در آنها و فهرست كالاهای قابل داد و ستد در هر بازارچه را با در نظر گرفتن میزان فعالیت، امكانات و نیازمندیهای استانهای مرزی و تفاهم های بعمل آمده با كشور مقابل و مقررات صادرات و واردات كشور، تهیه و اعلام می‌نماید.

6- واردات كالاهای مجاز با گواهی سپرده ارزی، از طریق بازارچه های مرزی، طبق مقررات مربوط به ورود از محل‌گواهی سپرده ارزی، علاوه بر حداكثر تعیین شده برای بازارچه‌ها، مجاز می‌باشد.

7- مقررات مربوط به «واردات قبل از صادرات» در بازارچه های مرزی لغو می شود.

8- كلیه اشخاص حقیقی ساكن در مناطق مرزی و اشخاص حقوقی كه در مناطق مذكور فعالیت می‌نمایند، مجاز به فعالیت در بازارچه های مرزی هستند.

9- مبادلات در بازارچه های مرزی پس از استقرار مأموران وزارت بازرگانی، كشور، گمرك و نیروی انتظامی و با اعمال دقیق مقررات مربوط در خصوص نوع و میزان كالاهای وارداتی و صادراتی و دریافت حقوق دولت، مجاز خواهد بود.

10- كلیه اشخاص مجاز به فعالیت در بازارچه های مرزی می‌توانند در قبال صادرات‌كالا به كشور یا كشورهای مقابل، اقلام قابل مبادله در بازارچه های مرزی را از طریق كلیه مبادی گمركی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی كشور با پرداخت سود بازرگانی و عوارض گمركی وارد و ترخیص نمایند. اسناد صادره كه در گمركات كشور تأیید ورود می شود برای رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات‌كالا از بازارچه ها معتبر خواهد بود‌گمرك ایران مكلف است تسهیلات لازم را برای رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات كالا از بازارچه ها در كلیه مرزهای گمركی كشور و همچنین مناطق آزاد تجاری و صنعتی به گونه ای فراهم نماید كه از حمل مضاعف كالا جلوگیری شود.

تبصره (1) – فهرست بازارچه های مرزی به شرح جدول پیوست تعیین می‌گردد.

 

 

ردیف

نام بازارچه

محل بازارچه

نام استان

كشور هم مرز بازارچه

1

تمرچین

پیرانشهر

آذربایجان غربی

عراق

2

قاسم رش

سردشت

آذربایجان غربی

عراق

3

صنم بلاغی

پلدشت

آذربایجان غربی

نخجوان

4

ساری سو

بازرگان

آذربایجان غربی

تركیه

5

رازی

مرز رازی

آذربایجان غربی

تركیه

6

سرو

مرز سو

آذربایجان غربی

تركیه

7

اشنویه

اشنویه

آذربایجان غربی

عراق

8

كوزه رش

سلماس

آذربایجان غربی

تركیه*

9

بازارچه جلفا

مرز جلفا

آذربایجان شرقی

آذربایجان

10

بازارچه نوردوز

مرز نوردوز

آذربایجان شرقی

ارمنستان

11

سیران‌بند

بانه

كردستان

عراق

12

باشماق

مریوان

كردستان

عراق

13

سیف

سقز

كردستان

عراق

14

شوشمی

پاوه

كرمانشاه

عراق

15

شیخ صالح

جوانرود

كرمانشاه

عراق

16

پرویزخان

قصر شیرین

كرمانشاه

عراق

17

تیله كوه

سرپل ذهاب

كرمانشاه

عراق

18

خسروی

خسروی

كرمانشاه

عراق

19

مركز تجاری قطر

بوشهر

بوشهر

قطر

20

كنگان

كنگان

بوشهر

كشور‌های مقابل

21

گناوه

بندرگناوه

بوشهر

كشور‌های مقابل

22

میلك

زابل

سیستان و بلوچستان

افغانستان

23

میرجاوه

میرجاوه

سیستان و بلوچستان

پاكستان

24

كوهك

سراوان

سیستان و بلوچستان

پاكستان

25

پیشین

ایرانشهر

سیستان و بلوچستان

پاكستان

26

پسابندر

بندر پسابندر

سیستان و بلوچستان

پاكستان

27

میل 46

تولك

سیستان و بلوچستان

افغانستان*

28

جالق

جالق

سیستان و بلوچستان

پاكستان**

29

ریمدان

چابهار

سیستان و بلوچستان

پاكستان**

30

گمشاد

زابل

سیستان و بلوچستان

افغانستان**

31

دوغارون

مرزدوغارون

خراسان رضوی

افغانستان

32

باجگیران

مرز باجگیران

خراسان رضوی

تركمنستان

33

میل 73

بیرجند

خراسان جنوبی

افغانستان

34

دوكوهانه

نهبندان

خراسان جنوبی

افغانستان

35

یزدان

یزدان

خراسان جنوبی

افغانستان

36

میل 75

بیرجند

خراسان جنوبی

افغانستان

37

پرسه‌سو

پرسه‌سو

خراسان شمالی

تركمنستان*

38

بازارچه پل

اینچه برون

گلستان

تركمنستان

39

بازارچه آستارا

آستارا

گیلان

آذربایجان

40

بیله سوار

اردبیل

اردبیل

آذربایجان

41

پارس آباد

اردبیل

اردبیل

آذربایجان

42

بازارچه گرمی

اردبیل

اردبیل

آذربایجان

43

آبادان

آبادان

خوزستان

ــــ

44

خرمشهر

خرمشهر

خوزستان

ــــ

45

بندرجاسك

بندر جاسك

هرمزگان

كشور‌های مقابل

46

جزیره هرمز

جزیره هرمز

هرمزگان

كشور‌های مقابل

47

منطقه تیاب

تیاب

هرمزگان

كشور‌های مقابل

48

بندر كنگ

بندر كنگ

هرمزگان

كشور‌های مقابل

49

مهران

مهران

ایلام

عراق

50

دهلران

دهلران

ایلام

عراق*

* بازارچه‌های مذكور طی مصوبه شماره 64286/ت2396هـ مورخ 5/11/1383 به تصویب رسیده است.

** بازارچه‌های مذكور طی مصوبه شماره 16532ت26790هـ مورخ 6/5/1381 به تصویب رسیده است.

 تبصره(2) –  ارایه پیشنهاد برای تأسیس بازارچه‌های مشترك مرزی جدید علاوه بر شرایط موجود مستلزم تأمین هزینه‌های مربوط به ایجاد تأسیسات مورد نیاز گمرك در محـل بازارچـه‌هـای مشتـرك مـرزی می‌باشد.

تبصره (3) – كلیه فعالیتهای مشابه از قبیل بازارچه های امنیتی یا هر اسم و عنوان دیگر، از نظر حجم مبادلات، روش مبادله كالا و نوع‌كالاهای قابل مبادله، تابع مقررات و ضوابط این ماده می‌باشد.

ماده 23 :

ایجاد تأسیسات اداری و زیربنایی، همچنین تأسیسات مورد نیاز گمرك برای استقرار مأموران خود و سایرسرمایه گذاری‌ها در بخش ایرانی بازارچه مرزی، به عهده استانداری است ولی از نظر احداث بازارچه درنقطه صفرمرزی، چگونگی حفظ انتظامات وكنترل ترددافرادبایدبامرزبانی هماهنگی لازم بعمل آید.

تبصره – چگونگی فعالیت و تردد افراد به بازارچه را استانداری محل با صدور مجوز مشخص می‌كند.

ماده 24: ã

ورود موقت:

واردات قبل از صادرات مواد اولیه و كالاهای موردنیاز در تولید، تكمیل، آماده سازی و بسته بندی كالاهای صادراتی موضوع ماده (12) قانون، مستلزم رعایت موارد ذیل می باشد:

1- شرایط صدور مجوز واردات:

 • اجازه ورود موقت موضوع این ماده فقط به كارخانجات، شركتها و واحدهای تولیدی (اعم از صنفی یا صنعتی) كه دارای پروانه معتبر می‌باشند، داده خواهد شد. واحدهای بازرگانی و تعاونیها در صورتی می توانند از این مقررات استفاده نمایند كه با واحدهای تولیدی دارای پروانه معتبر قرارداد منعقد نموده باشند.
 • حداكثر میزان واردات مواد اولیه و كالاهای مورد مصرف معادل ظرفیت اسمی سالانه واحدهای تولیدی سازنده یا تولید كننده كالا می‌باشد.
 • صادركنندگانی كه نسبت به ورود موقت مواد اولیه، قطعات و سایر ملزومات تولیدی اقدام می‌نمایند، موظفند حداقل به میزان یكصدو بیست و پنج درصد (125%) ارزش كالای وارداتی موقت، كالای ساخته شده صادر نمایند. چنانچه پس از انجام وظیفه یادشده، بخشی از‌كالاها و قطعات وارد شده برای تولید‌كالا و مصرف در داخل كشور در نظر گرفته شود، آن بخش به عنوان واردات قطعی محسوب گردیده و مشمول پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی و سایر عوارض و مابه التفاوت به مأخذ زمان تبدیل اظهارنامه از حالت ورود موقت «به حالت قطعی» خواهد بود.

تبصره – گمرك ایران موظف است ضرایب مورد عمل خود و ضرایبی را كه از طریق وزارتخانه تولیدی ذی ربط به دست می آورد، از طریق مجاری مربوط به اطلاع عموم برساند.

 • ã اجازه ورود موقت لوازم بسته‌بندی در حد صادرات واحد تولیدی یا واحد صادراتی به تشخیص گمرك و در صورت لزوم پس از كسب نظر وزارتخانه تولیدی ذیربط، مركز توسعه صادرات ایران یا تشكل صادراتی ذیربط صادر خواهد گردید.

2ـ  مهلت صدور كالاهای ساخته شده از مواد اولیه یا كالاهای تكمیل، آماده یا بسته بندی شده با كالاهای موضوع این ماده، یك سال پس از تاریخ ورود مواد می باشد. این مهلت در مورد كالاهایی كه نیاز به زمان بیشتری دارند، با تشخیص و موافقت گمرك ایران تا یك سال دیگر قابل تمدید است.

تبصره – گمرك ایران موظف است در پایان هر ماه فهرست مواد اولیه وارد شده حاوی شماره حكم، شماره پروانه، تاریخ پروانه، مشخصات متقاضی، آدرس، نام كالا، میزان كالا، ارزش دلاری برمبنای «سیف»، ردیف تعرفه، ارزش ریالی نوع وثیقه و ضمانتنامه اخذ شده را تهیه و جهت بررسی و نظارت به وزارت بازرگانی و وزارتخانه تولیدی ذی ربط ارسال نماید.

3ـ برای ورود موقت كالاهای موضوع این ماده، گمرك با رعایت قانون امور گمركی و آیین‌نامه اجرایی آن تعهد یا سفته به شرح زیر اخذ خواهد نمود:

 • در مورد كارخانجات، شركتها و واحدهای تولیدی دولتی، سفته یا تعهد كتبی به تشخیص گمرك ایران.
 • ã در مورد كارخانجات، شركتها و واحدهای تولیدی غیردولتی، نمونه و خوشنام با اخذ تعهد یا…؛ سفته و بقیه واحدهای غیردولتی با اخذ سفته یا ضمانتنامه بانكی…؛ تا یك برابر حقوق ورودی به تشخیص گمرك ایران.
 • ãã در مورد بازرگانان و اصناف، سفته یا ضمانتنامه بانكی تا یك برابر حقوق ورودی به تشخیص گمرك ایران.

تبصره1– اخذ وثایق یادشده مانع از اجرای مفاد قانون امور گمركی در خصوص كالاهایی كه با استفاده از مزایای این ماده وارد، اما ظرف مهلت مقرر یا مهلت های تمدید شده صادر نشده است، نخواهد شد.

تبصره 2 –  گمرك ایران موظف است حداكثر تسهیلات را برای صادركنندگان نمونه و خوش نام ارایه نماید. دستورالعمل این بند توسط گمرك ایران تهیه و به اطلاع عموم خواهد رسید.

4 – مرجوع نمودن عین مواد اولیه و كالاهای ورود موقت بلامانع است. تشخیص و انطباق مواد و كالاهای مرجوعی با مواد و كالاهای ورود موقت با گمرك ایران است.

ماده 25 :

دستورالعمل استرداد:

در صورتی كه مقدار مواد اولیه، اجزاء و قطعات، لوازم بسته بندی و سایر كالاهای خارجی مصرف شده در تولید، آماده سازی و بسته بندی كالای صادراتی برای گمرك مشخص باشد باید براساس قیمت روز (برمبنای سیف) مواد اولیه مثل یا مشابه مواد مذكور و در صد حقوق گمركی، سود بازرگانی و سایر عوارض متعلق به آنها در آن تاریخ، میزان مبلغ قابل استرداد را محاسبه و نسبت به مسترد نمودن آن اقدام نماید. چنانچه مقادیر مواد بكار رفته برای گمرك مشخص نباشدباید از وزارتخانه تولیدی ذیربط استعلام و براساس آن مبلغ قابل استرداد را محاسبه نماید. گمرك موظف است ضرایب مورد عمل خود و ضرایبی را كه از طریق وزارتخانه تولیدی ذیربط بدست می آورد از طریق مجاری مربوط به اطلاع سازمانهای ذیربط و بازرگانان برساند. گمرك همچنین موظف است ضرایب مذكور را در مجموعه‌هایی گردآوری و تكثیر نموده و در اختیار متقاضیان قرار دهد.

در مواردی كه صادر كننده به نظر گمرك یا وزارتخانه تولیدی معترض است می تواند رأساً موضوع را به كمیسیون تبصره یك ماده 14 قانون كه به مسئولیت مركز توسعه صادرات ایران در آن مركز تشكیل میگردد منعكس نماید.

تبصره 1 – كالاهایی كه ساخت ایران نبوده و فقط تكمیل، آماده سازی یا بسته بندی آنها در ایران صورت گرفته باشد نیز مشمول این ماده خواهد بود.

تبصره 2 – ایفای تعهدات موضوع ماده 12 قانون از لحاظ مقدار یا تعداد كالای وارد شده به صورت ورود موقت براساس ضرایب موضوع این ماده محاسبه خواهد شد .

 

ماده 26 :

محصولات پایین دستی نفت شامل: نفت خام، نفت كوره، نفت سفید، گازوییل و بنزین از لحاظ پیمان یا تعهد ارزی مشمول مقررات خاص خودمی‌باشد. صادرات سایرفرآورده های حاصل ازنفت و كلیه كالاهای دیگر از پیمان ارزی معاف خواهد بود.

 

ماده 27: ã

فهرست و شرایط كالاهای قابل ورود با ارز حاصل از صادرات:

وزارت بازرگانی میتواند علاوه بر كالاهایی كه واردات آنها براساس مقررات موجود و با استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط واحدهای تولیدی و تجاری مجاز است، با هماهنگی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران پس از حذف مجوز ورود با هماهنگی وزارتخانه ذی ربط، اقلام دیگری را به فهرست كالاهای مذكوراضافه و به اطلاع عموم برساند.

تبصره 1– رعایت شرایط ورود و كلیه ضوابط نظیر بهداشت انسانی، نباتی و حیوانی و استاندارد براساس جداول مقررات صادرات و واردات و قوانین جاری كشور جهت واردات كالاهای موضوع فهرست یادشده در این ماده الزامی است.

تبصره 2- واگذاری گواهی سپرده ارزی به سایر واردكنندگان، از طریق بازار بورس اوراق بهادار برای واردات اقلام یادشده در این ماده بلامانع است.

تبصره 3- ارز حاصل از صدور خدمات فنی و مهندسی، هتلداری، خدمات تجاری، حمل و نقل ترانزیتی، خدمات انسانی و درآمد كارگران و كاركنان ایرانی خارج از كشور و سایر موارد خدماتی با تشخیص وزارت بازرگانی و با هماهنگی سایر دستگاهها، ارز حاصل از صادرات تلقی می‌گردد و كلیه مزایا و مراحل تشویق پیش‌بینی‌شده  برای صادرات كالا  برای صادرات خدمات هم معتبرو لازم الاجراست.

تبصره 4- واردات مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی در ازای صدور محصولات تولیدی خود بلامانع است. این گونه واحدها می توانند معادل ارزش كالای وارده (برطبق برگ سبز‌گمركی) تعهدات ارزی مربوط را تسویه نمایند. در صورت بروز اختلاف بین متقاضی و گمركات كشور در زمینه تولیدی بودن واحد صادراتی و كالای  صادره  مرجع  تشخیص، وزارتخانه ذی ربط (صادر كننده مجوز فعالیت) خواهد بود.

ماده 28ã:

وزارت بازرگانی باهمكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است كار ادغام مابه التفاوت سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان و عوارض گمركی و غیره، موضوع ماده (15) این قانون را با ملاك قرار دادن حدود رقم ریالی آنهادر سال 1378، در سود بازرگانی به پایان رسانده و برای اجرا به گمرك ابلاغ نماید. تا ابلاغ میزان سود بازرگانی قابل دریافت براساس ادغام مبالغ یادشده، دریافتی های مذكور به میزان مبلغ ریالی آنها و براساس مأخذ قبلی قابل وصول خواهد بود.

تبصره- به وزارت راه وترابری اجازه داده می‌شود قطعات یدكی هواپیماها و تجهیزات و ابزارهای مخصوص تعمیراتی و تجهیزات ناوبری هوایی را با معافیت از پرداخت سود بازرگانی ترخیص نماید.

ماده 29ãã:

زمان اجرای تغییرات سودبازرگانی

كالاهایی كه در زمان ابلاغ تغییرات سودبازرگانی به گمرك ایران، در گمرك موجود باشد مشمول تغییرات خواهد بود.

ماده 30:

بررسی قیمت جهت ثبت سفارش:

در صورتی كه بررسی قیمت كالاهای وارداتی در مراحل سفارش ضرورت پیدا كند، متقاضیی بررسی قیمت می‌تواند از نظر كارشناسان یا سوابق گمرك براساس قانون امور گمركی و آیین‌نامه اجرایی آن استفاده نماید.

ماده 31: ã

مسافران ایرانی یا غیر ایرانی كه ازخارج كشور یا از مناطق آزاد تجاری، صنعتی به كشور وارد می‌شوند، علاوه بر اسباب سفر و اشیای شخصی مستعمل همراه خودكه به شرط غیر تجاری بودن از پرداخت حقوق‌گمركی و سود بازرگانی معاف است، می‌توانند در سال یك بار‌كالا به ارزش حداكثر
 (80) دلار با معافیت از پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی، و مازاد برارزش مذكور را با پرداخت حقوق گمركی و دوبرابر سود بازرگانی وارد و ترخیص نمایند،  مشروط بر اینكه كالاهای مزبور از نوع كالاهای ممنوع شرعی و  یا قانونی نبوده و جنبه تجاری نداشته باشند.

تبصره 1 – تشخیص مصادیق لوازم شخصی با گمرك ایران می‌باشد.

تبصره 2 –كالاهایی‌ كه  براساس فهرست كالاهای همراه  مسافر وزارت‌بازرگانی  موضـوع  تبصـره
 (1) مـاده (17) قانون مقررات صادرات و واردات قابل ترخیص نباشند، مشمول تسهیلات این ماده نخواهند بود.

ماده 32 :

كالای همراه مسافر خروجی:

مسافران خروجی اعم از اینكه ایرانی باشند یا خارجی می توانند علاوه بر وسایل سفر و لوازم شخصی، كالاهای ایرانی به هر میزان و كالای غیر ایرانی تا سقف مقرر در آیین نامه مسافران ورودی را همراه ببرند مشروط برآنكه هر دو گروه كالا جنبه تجاری پیدا نكند.

تبصره 1 – خروج اشیاء عتیقه و كتب خطی ممنوع است.

تبصره 2 – هر مسافر می تواند یك قطعه قالی یا دو قطعه قالیچه دست باف جمعاً تا 12 متر مربع همراه خود از كشور خارج نماید. ãã       

تبصره 3 – خارجیانی كه بطوررسمی درایران بكار یا تحصیلات حوزوی یادانشگاهی اشتغال دارنددرپایان كار یاتحصیل می‌توانند لوازم منزل خودرادرحدمتعارف بدون ارایه مجوز یاكارت بازرگانی ازكشورخارج نمایند.

ماده 33 : ã

وزارت بازرگانی(كمیته دائمی نرخ‌گذاری‌كالاهای صادراتی) موظف است قیمت‌كالاهای صادراتی و تغییرات آن را براساس حدود قیمت فروش آنها در بازارهای بین‌المللی تعیین و به گمرك ایران اعلام نماید. این قیمتها برای استفاده آماری گمرك و تعیین میزان تعهد ارزی صادر‌كنندگان در هنگام خروج كالاست.

ماده 34:

ارسال نمونه كالا:

ارسال كالا اعم از ساخت داخل یا خارج بعنوان نمونه تجاری، یا برای آزمایش، تجزیه، یا تعمیر در صورتی كه حجم تجاری نداشته و از انواع ممنوع الصدور شرعی یا قانونی نبوده و از نوع عتیقه نیز نباشد، بدون مطالبه كارت بازرگانی، و مجوز صدور بلامانع است و مازاد برآن با كسب مجوزهای لازم و رعایت مقررات مربوط میسر خواهد بود. در صورتی كه خروج كالا از این طریق در رابطه با كالاهایی در مجموع به صورت یك جریان تجاری درآید، وزارت بازرگانی می تواند فهرست آن كالاها را برای جلوگیری از خروج آنها به گمركات اعلام نماید.

ماده 35: ãã

برگزاری نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی و ورود و خروج كالاهای نمایشگاهی.

الف ـ برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج از كشور:

برگزاری نمایشگاه به نام جمهوری اسلامی ایران در خارج از‌كشور و همچنیـن برگـزاری نمایشگـاه بین المللی در داخل كشور به منظور معرفی وعرضه محصولات و فرآورده های ایرانی و خارجی منوط به كسب مجوز از وزارت بازرگانی و برگزاری نمایشگاه نظامی منوط به كسب مجوز از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.

ب ـ ورود كالاهای نمایشگاهی:

1 – ورود موقت كلیه كالاهای نمایشگاهی شركت كنندگان در نمایشگاههای بین المللی داخلی با تأیید وزارت بازرگانی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است. تعهد سفارتخانه‌های ذی‌ربط به جای سپرده نقدی قابل قبول می باشد.

2 – وزارت بازرگانی می‌تواند برای هر یك از‌كالاهای به نمایش گذاشته شده در نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی تهران و كلیه نمایشگاههای بین المللی اعم از بازرگانی و تخصصی كه توسط یا با مجوز وزارت مربوط در داخل كشور برگزار می‌گردد به تعداد محدود و معین اجازه ترخیص صادر نماید.

ج ـ خروج كالاهای نمایشگاهی :

 كالاهایی كه با مجوز وزارت بازرگانی به میزان متعارف به منظور عرضه در نمایشگاههای خارجی، به خارج از كشور ارسال می گردد، بدون مطالبه كارت بازرگانی و مجوز صدور و بدون سپردن پیمان ارزی با رعایت سایر مقررات، قابل خروج از كشور می‌باشند.

ماده 36:

صدور كتب، نشریات، فیلم، نوار، تابلو نقاشی و سایر آثار فرهنگی و هنری:

صدور كتب و نشریات، فیلم و نوار كه نشروپخش آنها در كشور ممنوع نیست، مجاز است. صدور تابلو نقاشی و سایر آثار فرهنگی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز می باشد.

ماده 37:

صدور كالا از طریق پست:

ارسال كالا از طریق پست با حفظ جنبه غیر تجـاری باستثنـای كالاهـایی كه شرعـاً یـا قانونـاً ممنوع الصدورهستند بدون مطالبه كارت بازرگانی و مجوز صدور به هر میزان از لحاظ قیمت با رعایت سایر مقررات مجاز است. چنانچه خروج برخی كالاها از این طریق به صورت یك جریان تجاری در آید وزارت‌بازرگانی می‌تواند فهرست كالاهای مذكور را برای جلوگیری از خروج آنها به ‌گمرك اعلام نماید.

تبصره-سقف میزان كالای خارجی قابل ارسال از طریق پست حداكثر 80 دلار برای هر نفر خواهد‌بود.

ماده 38: ã

واردات قطعی كالا به صورت بدون انتقال ارز:

1ـ  قطعات یدكی، ابزار برشی، قالب نو یا مستعمل و نمونه كالا (برای تحقیق و كپی برداری) برای واحدهای تولیدی، آموزشی یا تحقیقاتی همچنین نمونه دارو (فراورده های دارویی، مواد اولیه و مواد جانبی) و مواد مورد نیاز برای بسته‌بندی آن، تجهیزات و ملزومات پزشكی، آزمایشگاهی و بهداشتی، شیر و غذای كودك، كتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقات علمی برای دانشگاههای علوم پزشكی در صورتی كه جنبه تجاری نداشته باشد، رأساً به نام واحد تولیدی یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی یا درمانی مربوط قابل ورود و ترخیص است.

2- در صورت كسر تخلیه، ضایعات كالای وارداتی و مغایرت كالای وارداتی با كالای سفارش شده كه فروشنده خارجی ملزم به ارسال كالای مجانی برای جبران خسارت می‌گردد، كالای ارسالی با تشخیص گمرك ایران وموافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است.

تبصره1-كسری محتویات محموله های (C.K.D.) كارخانجات مونتاژكه پس ازترخیص كالا از گمرك معلوم می‌گردد، تنها با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط وموافقت وزارت بازرگانی قابل ترخیص خواهدبود.

تبصره 2- اقلام وارداتی مورد نیاز واحدهای تولیدی كه پس از ترخیص از گمرك مشخص شود فاقد‌كیفیت مورد سفارش بوده، با تأیید وزارتخانه تولیدی ذی ربط و تأیید وزارت بازرگانی قابل ترخیص است.

3- در مواردی كه خریدار موفق به اخذ تخفیف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلی خود، واردات و ترخیص كالای ارسالی بابت تخفیف با تشخیص گمرك ایران و موافقت وزارت بازرگانی بلامانع است.

4- كاتالوگ، بروشور، تقویم، كتابچه، CD ، دیسكت، نوار و میكروفیلم حاوی مشخصات فنی و تجاری كالا، اسنـاد مربـوط به حمـل كالا، نقشه های فنی و نمونه های فاقد بهای ذاتی (نظیر تابلو منسوجات و غیره) بدون پرداخت سود بازرگانی وبدون كسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه قابل ترخیص می باشد.

5- كالاهای مورد نیاز پیمانكاران و مشاوران، با تشخیص و موافقت سازمان دولتی ذی ربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است.

6- ãورود و ترخیص موقت یا قطعـی كتـب و نشریـات,CD، دیسكت، نوار و میكروفیلم حاوی مطالب علمی و فرهنگی و سایـر محصـولات صنعت چاپ، تكثـیر و كپی برداری در زمینه‌های علمی و فنی مشروط بر آنكه از نوع ممنوع شرعی یا قانونی نباشد، با موافقت وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشكی» حسب مورد و در سایر زمینه‌ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون ارایه هیچگونه مجوز دیگری قابل انجام است.

7 – اجزا، قطعات، تجهیزات و لوازم مورد نیاز خط تولید واحدهای تولیدی داخلی كه براساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجی به صورت رایگان به نام واحد تولیدی ارسال می‌گردد، به تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی ربط و موافقت وزارت‌بازرگانی قابل ترخیص خواهد‌بود.

8- اجزا، قطعات و لوازم مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری و خدمات پس از فروش دستگاههای خارجی موجود در داخل كشور توسط نمایندگی های مجاز، با كسب مجوزهای لازم قابل ترخیص می‌باشد.

9ـ ورود و ترخیص هرگونه كالای مجاز اعلام شده توسط وزارت بازرگانی به صورت بدون انتقال ارز و با انجام ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و سایر حقوق قانونی قبل از ترخیص كالا و بدون ارائه هرگونه مجوز دیگری مجاز است.

ماده 39ã:

ورود كالا از طریق پست:

ترخیص كالاهایی كه از طریق پست وارد می شود باستثنای اقلامی كه ورود آنها از نظر شرعی یا قانونی ممنوع است مشروط برآنكه جنبه تجاری پیدا نكند تا ارزش حداكثر پنجاه (50) دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی، بدون مطالبه كارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات، بلامانع است. در  صورتی كه ورود كالا از این طریق به صورت یك جریان تجاری درآید یا مشكلات دیگری را برای كشور ایجاد كند، وزارت بازرگانی می‌تواند با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست كالاهای مذكور را برای جلوگیری از ترخیص به گمرك اعلام نماید.

تبصره – ورود‌كالاهای موضوع ماده (38) (بدون انتقال ارز) از طریق پست نیز امكان پذیر می‌باشد. 

ماده 40:

مدت اعتبار ثبت سفارش وزارت بازرگانی و حداكثر مدت اعتبار برای اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی :

مدت اعتبار ثبت سفارش توسط وزارت بازرگانی تعیین و اعلام میشود و مدت اعتبار اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی توسط بانك مركزی تعیین و اعلام خواهد گردید. مهلت های مذكور كه در ابتدای هرسال توسط وزارت بازرگانی و بانك مركزی حسب مورد تعیین و اعلام می‌گردد برای كلیه سازمانهای ذیربط لازم الرعایه خواهد بود. موارد خاص با توافق طرفین انجام خواهد شد.

تبصره 1- تمدید اعتبارات اسنادی و ثبت سفارش كه واردات كالای موضوع آنها ممنوع می‌گردد یا شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می‌كند منوط به موافقت وزارت‌بازرگانی است.

تبصره 2- حداكثر مهلت حمل كالاهای تجاری از محل بروات اسنادی از تاریخ ثبت سفارش در بانك توسط بانك مركزی تعیین می شود.

ماده: 41: ã

ورود كالا به صورت تجاری منوط به گشایش اعتبار در بانك می باشد.

تبصره–  موارد زیر مشمول مقررات این ماده نمی‌باشد:

 • كالاهای قابل ورود به صورت بدون انتقال ارز
 • كالاهای قابل ورود از طریق بازارچه های مرزی كه در چارچوب مصوبات  مربوط  اقدام  می شود.
 • كالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین، شركتهای تعاونی آنها، پیله‌وران، ملوانان، كاركنان شناورها، كارگران و ایرانیان شاغل در خارج از كشور طبق فهرستی كه در این آیین‌نامه آمده است و در حد مقرر در آن.
 • سایر موارد مستند به قوانین و مقررات.

ماده 42:

چگونگی ورود كالای مستعمل:

1-  ورود خودروهای مستعمل از جمله راه سازی در چارچوب قانون مربوطه و آیین نامه اجرایی آن امكان پذیر می‌باشد.

2- ورود تجهیزات، دستگاهها و ماشین آلات مستعمل برای خط تولید با رعایت مقررات مربوط منوط به تأیید وزارتخانه تولیدی ذیربط می باشد.

3- در سایر موارد ورود كالاهای مستعمل با رعایت مقررات مربوط منوط به موافقت كمیسیون موضوع ماده یك این آیین نامه است.

تبصره- گمرك ایران موظف است كالاهای مستعمل موضوع این ماده، به استثنای ماشین آلات و تجهیزات خط تولید وارده از محل سرمایه‌گذاری خارجـی در چارچـوب قانـون جـلـب و حمـایـت سرمایه های خارجی به تأیید سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران را بر مبنای قیمت كالای نو مشابه قیمت گذاری نماید.

ماده 43ã

ورود‌كالاهایی‌كه براساس مصوبات هیأت وزیران ممنوع اعلام‌گردیده است، با رعایت شرایط زیر مجاز است.

1- مواد اولیه، قطعات و لوازم یدكی و لوازم فنی مورد نیاز صنایع كشور كه به نام واحدهای تولیدی وارد می شود به شرط آنكه از نظر كیفیت یا كمیت در حد نیاز صنایع در داخل تولید نشود، با تقاضای وزارتخانه ذی ربط و تشخیص و موافقت كمیسیون موضوع ماده (1) این آیین نامه.

2- كالاهای مورد نیاز مبرم وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی با تشخیص و موافقت كمیسیون موضوع ماده (1) این آیین نامه.

3- كالاهای مستعمل مربوط به دفاتر نمایندگی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی خارج از كشور كه تعطیل می‌شوند، در صورتی‌كه مشمول تعرفه ممنوع باشد با موافقت كمیسیون موضوع ماده (1) این آیین نامه.

4-كالاهای نمونه مورد نیاز واحدهای تولیدی و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی در حدی كه نمونه تلقی شود با تشخیص گمرك ایران.

5ـ قسمتها و متفرعات كالاهای قابل ورود كه به عنوان تعرفه «ممنوع» طبقه بندی شده‌اند، مشروط براینكه قسمتها یا قطعات ممنوع مذكور همراه كالای اصلی، مساوی یا متناسب با تعداد كالای وارده باشد، در مورد واحدهای تولیدی با تشخیص و موافقت وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط.

6ـ مواد غذایی مورد نیاز كاركنان خارجی پیمانكاران وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی، متناسب با میزان مصرف آنها، با تشخیص گمرك ایران.

ماده 44:

خط مشی و چگونگی مصرف و استفاده از وجوه موضوع مواد 19 و 20 قانون به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد.

ماده 45 :

جهت كسب آمادگی‌های لازم برای اجرای ماده 22 قانون، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا اتاق تعاون حسب مورد موظفند از ابتدای سال 1373 برای آن دسته از صادركنندگان فرشهای 30 رج به بالا كه خواستار شناسنامه فرش هستند با رعایت نكات زیر نسبت به صدور شناسنامه مورد تقاضای آنان اقدام نمایند:

1ـ اطلاعات مربوط به فرش از قبیل: محل و تاریخ بافت، نام نقشه، جنس تاروپود و پرز، نوع گره، طول، عرض، قطر، میزان یكنواختی لبه‌ها، ثبات رنگ، به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی در شناسنامه درج گردد.

2ـ یك قطعه عكس واضح از فرش مورد تقاضا بصورت رنگی تهیه و به شناسنامه ضمیمه گردد.

اطلاعات موضوع بند 1 با عكس موضوع بند 2 پس از مهر شدن توسط اتاق بصورت یك مجموعه غیر قابل تفكیك درآمده و در اختیار متقاضی قرار گیرد

3ـ اطلاعات موضوع بند 1 با عكس موضوع بند 2 پس از مهر شدن توسط اتاق بصورت یك مجموعه غیر قابل تفكیك درآمده و در اختیار متقاضی قرار گیرد.

ماده 46:

مصوبات زیر تنفیذ می‌گردد: ã

ردیف

شماره

تاریخ

خلاصه موضوع مصوبه

1

60-4/4 م ن

12/8/1365

معافیت از پرداخت سود بازرگانی كالاهای وارداتی به نام شركت‌كنندگان خارجی در نمایشگاه‌های دولتی با حذف نام مركز تهیه و توزیع كالا

2

89010/ت810هـ

12/9/1368

واردات بدون انتقال ارز  اوراق و مدارك ماركدار مورد نیاز بانكها

3

7064/ت143هـ

7/4/1371

با حذف عبارت «ثبت سفارش و» از بند یك مصوبه

 ـ ورود قطعات وارداتی ماشین‌آلات و ابزار مورد نیاز واحدهای ساخت شناور بدون پرداخت سودبازرگانی

4

5493-74/م/ت13936/هـ

8/8/1374

ترخیص كالا با ارایه حداقل اسناد با تعهد وزیر یا بالاترین مقام سازمان‌های مستقل (فقط برای یك ماه)

5

125421/ت17703هـ

29/11/1375

تجویز ورود بدون انتقال ارز كالا به نام پروژه‌های وزارتخانه‌های دولتی كه به عنوان جبران خسارت وارد می‌گردد.

6

50973/ت17443هـ

5/3/1376

شرایط ورود كالا از تركمنستان برای عرضه در بازارچه مشترك مرزی باجگیران فقط بندهای «2»، «5»و «6» با كاهش مبلغ 000/500/2 دلار به یك میلیون دلار (موضوع بند «4» مصوبه شماره 32231/ت19856هـ مورخ 18/5/1377 در بند «2»)

7

7473/ت18439هـ

11/5/1376

با حذف ماده (3) آن

 ـ معافیت سودبازرگانی كالاهای اهدایی به بنیاد امور بیماری‌های خاص

8

77137/ت19261هـ

2/12/1376

ورود اسب ورزشی و وسائل و ابزار ورزش سواركاری و چوگان با معافیت از سودبازرگانی.

9

12981/ت19746ك

31/3/1377

ورود مواد اولیه و قطعات منفصله واحدهای تولیدی از مناطق آزاد به داخل كشور.

10

11273/ت21132هـ

8/3/1378

تجویز واگذاری امتیاز واردات در مقابل صادرات به كشورهای مشترك‌المنافع به دیگر واردكنندگان.

11

67027/ت19966هـ

17/3/1378

تجویز ورود كالا در مقابل ارز حاصل از اشتغال ایرانیان خارج از كشور.

12

11980/ت20626هـ

28/3/1379

معافیت از پرداخت سودبازرگانی برای اقلام وارداتی مورد نیاز مترو مشهد

13

15031/ت22314هـ

19/4/1379

معافیت از پرداخت سودبازرگانی برای اقلام وارداتی مورد نیاز مترو تهران

14

43016/ت25705هـ

29/10/1380

ابقاء كمیته چهار نفره و وظایف آن با جایگزینی نام جناب آقای دكتر ابراهیم شیبانی رییس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران.

15

10083/ت26572هـ

25/3/1381

ترخیص خودروهای نمونه عرضه شده در نمایشگاهها توسط شركت‌كنندگان خارجی حداكثر پنج دستگاه از نمونه‌های مختلف به شرط آنكه بیش از یكسال از ساخت آن نگذشته باشد.

16

18470/ت26775هـ

24/4/1381

معافیت سودبازرگانی كالاهای اهدایی به فدراسیون فوتبال

17

16919/ت26164هـ

3/7/1381

تجویز ورود حداكثر پنج دستگاه خودرو از هر مدل توسط سازندگان داخلی

18

30566/ت27256هـ

20/7/1381

تسهیلات ویژه برای كالاهای قابل ورود و عرضه در فروشگاه تركمنستان در شهر مشهد مقدس

19

45243/ت27723هـ

1/10/1381

شرایط تجویز ورود خودروهای تولید داخلی كه قبلاً صادر گردیده است.

20

58299/ت28115هـ

4/12/1381

تجویز ورود شاسی متحرك مخصوص تولید ماشین‌های آتش‌نشانی بدون شرط داشتن نمایندگی رسمی

21

65777/ت23410هـ

24/12/1381

واردات اقلام مورد‌نیاز تعمیر شناورها با معافیت از پرداخت سودبازرگانی

22

63738/ت28307هـ

28/12/1381

تجویز واردات انوع مركبات

23

18758/ت28817هـ

10/4/1382

آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو

24

15570/ت28860هـ

11/4/1382

آیین‌نامه اجرایی خروج محصولات فرهنگی و هنری

25

28580/ت28985ك

26/6/1382

تخفیفات ترجیحی برای سودبازرگانی خودرو در صورت از رده خارج كردن خودروهای فرسوده

26

816911/ت29059هـ

1/8/1382

شرایط صدور مجوز در مواقعی كه كشورهای خاص مورد تحریم تجاری قرار می‌گیرند.

27

43247/ت27845هـ

4/8/1382

تفویض اختیار تعیین سودبازرگانی كالاهایی كه قبل از نیمه اول سال 1380 ثبت سفارش شده ولی در همان سال دچار تغییرات در سودبازرگانی شده‌اند به كمیسیون ماده یك

28

61044/ت30798هـ

25/11/1382

ترخیص كالاهای ساخت كشور مغرب جهت شركت در نمایشگاه اختصاصی تهران

 

تبصره 1) ـ مصوبات سال 1383 (به‌استثنای مصوباتی كه تا پایان سال 1383 دارای اعتبار می‌باشند.

 

 


تبصره 2) – سایر تصویب‌نامه‌های مربوط به شرایط ورود و صدور كالا، تخفیف یا معافیت از پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی اعم ازممنوعیت متكی به قانون وغیر آن كه در این ماده ذكر نشده است لغو می‌گردد.

این آیین‌نامه از تاریخ درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا است.

ماده 47: ã

موارد زیر از سپردن پیمان ارزی معاف خواهند بود:

1- ارسال كالابرای عرضه درنمایشگاههای خارجی به میزان متعارف براساس تشخیص وزارت بازرگانی.

2- صادركنندگانی كه با روش گشایش اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت معتبر اقدام به صدور‌ كالا  می‌نمایند.

3- كالاهای اهدایی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به دولتهای دیگر با تأیید وزیر یا بالاترین مسئول مربوط. كالاهای اهدایی جمعیت هلال احمر به موسسات عمومی غیردولتی سایر كشورها نیز مشمول این بند می‌گردد.

4- صادركنندگان ماشین آلات صنعتی، لوازم خانگی و خودرو تا معادل پنج درصد(5%) ارزش كالای صادراتی به منظور تأمین قطعات یدكی به عنوان ایفـای تعـهدات ضمانـت (گارانتـی) معافیـت این گونه صادر‌كنندگان از پیمان سپاری صرفاً به میزان حداكثر زمان ضمانت (گارانتی) و به تشخیص وزارت صنایع و معادن مجاز خواهد بود.

5 – صادركنندگان صنایع دستی به استثنای فرش.

6 – ارسال نمونه كالا به منظور بازار یابی و توسعه صادرات با تشخیص وزارت بازرگانی.

7 – صادرات هرگونه نرم افزار و خدمات مهندسی الكترونیكی در صورت درخواست صادركننده.

8 – ارسال كتب، نشریات، فیلم، نوارهای صوتی و تصویری، اسلاید پرشده و مواد تبلیغاتی و  غیرتبلیغاتی (اعم از علمی، تبلیغی، فرهنگی، آموزشی و جزوه‌های معرفی فعالیتها و تولیدات) به خارج از كشور كه جنبه غیر تجاری دارند، توسط دستگاههای اجرایی و سازمانها و موسسات دولتی با معرفی بالاترین مقام دستگاه مربوط و سایر سازمانها و موسسات بخش خصوصی با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

9 – كالاهایی كه توسط كمیته امداد امام خمینی (ره) زیر نظر وزارت امور خارجه به مسلمانان خارج از كشور اهدا می‌شود. 

 

 

مواد 11 و 17 مستخرجه از قانون حفظ نباتات

مصوب اردیبهشت ماه 1346

ماده 11:

واردكردن بذر – پیاز – قلمه – پیوند – ریشه – میوه – نهال و تخم نباتات و به طور كلی هرگونه نبات و قسمتهای نباتی به كشور مستلزم تحصیل پروانه قبلی از وزارت كشاورزی است.

به اشخاصی كه بدون پروانه اجناس مزبور را وارد كنند اخطار می‌شود كه حداكثر در ظرف مدت یك ماه به خارج از كشور برگردانند والا با حضور نماینده سازمان حفظ نباتات در گمرك معدوم خواهد‌شد.

ماده 17:

ورود و ساخت و تبدیل و بسته‌بندی و توزیع و صدور كلیه سموم دفع آفات و بیماریهای نباتی و هورمون‌های نباتی و علف كشها محتاج اخذ پروانه از طرف وزارت كشاورزی است.

ماده 9 آئین‌نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

ماده 9:

برای جلوگیری از ورود و سرایت آفات و بیماریهای خطرناك نباتی سازمان حفظ نباتات از صدور پروانه مواد مشروحه در زیر خودداری خواهد نمود.

1 ـ پنبه (تخم، وش، پنبه محلوج و كلیه قسمتهای مختلف این نبات)

2 ـ انواع سیب‌زمینی

3 ـ انواع بذر چغندر

4 ـ شلتوك

5 ـ نهال، قلمه و پیوند مركبات

6 ـ نهال، قلمه و پیوند انواع اشجار میوه

7 ـ نهال، قلمه و میوه زیتون

8 ـ نهال و قلمه مو

9 ـ قلمه نیشكر

10ـ  نهال انواع سوزنی برگها

11ـ نهال موز و انبه و اواكادو

12ـ  نشاء توت‌فرنگی

13ـ بذور كنف، كاهو، ذرت خوشه‌ای، لوبیا، سوژا و یونجه

14ـ بذور توتون و تنباكو

15ـ انواع حشرات زنده و قارچها و باكتریهای مضره

16ـ انواع میوه و مركبات

توضیح:

چنانچه ورود هر یك از اقلام فوق‌الذكر ضرورت داشته باشد باید با توجه به مفاد تبصره‌های این ماده نسبت به كسب مجوز لازم اقدام گردد.

ماده 16 مستخرجه از قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی
مصوب تیرماه 1346

از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذائی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرك به هر شكل و كیفیت به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی با رعایت مقررات عمومی علاوه بر دارا بودن گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف از كشور مبدأ مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی است و واردكننده نیر مكلف است برای تحصیل پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادی كه برای نگاهداری به آنها اضافه شده به وزارت بهداشت تسلیم نماید.

ماده 7 مستخرجه از قانون دامپزشكی كشور
مصوب سال 1350

ماده 7:

ورود و صدور هر نوع دام زنده ـ تخم مرغ نطفه‌دار ـ اسپرم دام ـ فرآورده‌های خام دامی ـ داروها و واكسن‌ها و سرم‌ها و مواد بیولوژیكی و مواد ضدعفونی وسموم دامپزشكی و مواد غذائی متراكم و مكمل‌های غذای دام و داروهائی كه برای ساختن مواد نامبرده مورد نیاز است باید با موافقت وزارت كشاورزی و منابع طبیعی صورت گیرد.

 

شماره 614- ق                                                                         تاریخ: 27/12/1379

قانون معافیت صادرات كالا و خدمات  از پرداخت عوارض

ماده واحده –  از تاریخ تصویب این قانون، صادرات كالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض معاف است و هیچ یك از وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها، دستگاههای اجرائی، شهرداریها وشوراهای محلی، استانی و كشوری كه بر طبق قوانین و مقررات حق وضع و اخذ عوارض را دارند، مجاز نیستند از كالاها و خدماتی كه صادر می‌شوند عوارض اخذ نمایند یا مجوز اخذ آن را صادر كنند.

تبصره 1 ـ آئین نامه اجرائی این قانون به پیشنهاد وزارت بازرگانی ظرف مدت دو ماه پس از تاریخ ابلاغ  این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 ـ مرجع تأیید كالاها و خدمات یاد شده، گمرك جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره 3 ـ از تاریخ تصویب این قانون، كلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم اسفندماه یكهزار و سیصدو هفتاد ونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ17/12/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

مهدی كروبی ـ رئیس مجلس شورای اسلامی

 

 

 

 

قواعد عمومی برای تفسیر سیستم هماهنگ شده

طبقه بندی كالاها در نمانكلاتور طبق اصول ذیل انجام می گیرد:

 • عنـاوین قسمت ها و فصلـها و بخشـها دارای ارزشی جز شناساندن و تسهـیل امر مراجـعه نمی باشند زیرا طبقه بندی در متن شماره ها و یادداشتهای مقدماتی قسمتها و فصلها و در قواعد زیر تا آنجایی كه این قواعد با مندرجات شماره ها و یادداشتها مغایرت نداشته باشند قانوناً تعیین گردیده است.
 • الف – هر اشاره‌ای به یك شییی در شماره‌ای معین شامل این شییی می‌شود و لو بحالت غیر كامل یا تمام نشده به شرط اینكه به همان صورت مشخصات اساسی شییی كامل یا تمام شده را داشته باشد. همچنین شامل شییی كامل یا تمام شده یا اشیایی كه طبق مقررات پیش گفته باید كامل یا تمام شده تلقی شوند وقتی كه به صورت پیاده شده یا سوار نشده عرضه می‌گردند می‌شود.

 ب – هر ذكری از یك ماده كه در هر شماره معین شده است مربوط به این ماده می‌باشد خواه به حالت خالص یا مخلوط و یا حتی با اشتراك با مواد دیگر. همچنین هر ذكری كه از مصنوعات ساخته شده از یك ماده معین شده است مربوط به آن مصنوعات است كه تماماً یا جزاً از این ماده تشكیل شده باشد. طبقه‌بندی این محصولات مخلوط یا اشیاء مركب(Composit) طبق اصول بیان شده درقاعده3  بعمل می‌آید.

 • در مواردی كه خواه در اجرای مقررات قاعده 2- ب یا به هر صـورت دیـگر كالایی قابـل طبقه بندی در دو یا چند شماره بنظر برسد، طبقه بندی آن به نحو زیر انجام می گیرد:

الف – شماره‌ای كه كالا را به صورت مشخص تری توصیف كند بر شماره‌هایی كه صورت عمومی‌تری را بیان می‌كند مرجح خواهد بود. با این حال وقتی كه دو یا چند شماره هر كدام تنها به یك قسمت از مواد متشكله یك محصول مخلوط یا یك شییی مركب یا فقط به آن قسمت از اشیاء در مورد كالاهایی كه به صورت مجموعه برای خرده فروشی آماده و عرضه می‌شوند مربوط می‌شود، این شماره ها را باید همچنین با در نظر گرفتن این محصول یا این شییی به عنوان مشخص تر تلقی كردحتی اگر یكی از شماره ها از طرف دیگر توصیف دقیق تر یا كاملتری از آن كرده باشد.

 ب – طبقه‌بندی محصولات مخلوط، مصنوعاتی كه از مواد مختلف تشكیل شده و یا از به هم متصل كردن اشیاء گوناگون بدست آمده باشد و كالاهایی كه به صورت مجموعه برای خرده‌فروشی آماده و عرضه شده‌اند ولی طبقه‌بندی آنها را با اجرای قاعده 3- الف نتوان تعیین كرد طبقه‌بندی با توجه به ماده یا شییی كه صفت و خاصیت اساسی خود را به آن محصول می‌دهد بعمل می‌آید. به شرط اینكه تشخیص این امر میسر باشد.

 ج – در مواردی كه باقواعد 3- الف و3- ب نتوان طبقه بندی كالایی را تعیین كردآن كالا در
شماره ای  كه از لحاظ ترتیب عددی در آخر قرار گرفته بین آنهـایی كه قابـل اعتبـار تشخیـص داده شـده است طبقه بندی می گردد.

 • كالاهایی را كه نتوان طبق قواعد مذكور در فوق طبقه‌بندی كرد در شماره مربوط به كالایی كه بیشتر به آن شبیه است طبقه‌بندی می‌شود.
 • علاوه بر مقررات پیش گفته، قواعد زیر در مورد كالاهای آتی الذكر اجرا می‌گردد:

 الف – جلد برای دوربین عكاسی، آلات موسیقی، اسلحه، آلات رسامی، جعبه‌ها و محفظه‌های مشابه كه بخصوص برای جای دادن یك شیئی معین یا یك مجموعه ساخته شده و قابلیت این را دارند كه برای استعمال طولانی مورد استفاده قرارگیرند و با اشیایی كه بـرای آنها در نـظر گرفته‌شده عرضه می‌شوند با این اشیاء طبقه‌بندی می‌شوند در صورتی كه از نوعی باشند كه معمـولاً با آنها فروخته می‌شوند. با این حال این قاعده در مـورد محفظه‌هـایی كه خاصـیت اساسـی خود را بـه مجمـوعه می‌بخشند قابل اجرا نمی‌باشد.

 ب – با رعایت مقررات قاعده 5-   الف مذكور در فوق، ظروف محتوی كالاها چنانچه از نوعی باشند كه معمولاً برای این قبیل كالاها مصرف می شوند همراه با آنها طبقه بندی می شوند با این حال وقتی كه ظروف قابلیت این را داشته باشند كه بطور مطلوب و بصورتی مكرر مورد استفاده قرار گیرند این قاعده لازم الرعایه نمی باشد.

 • طبقه‌بندی كالاها در شماره‌های فرعی یك شماره در متن این شماره‌های فرعی و یادداشتهای شماره‌های فرعی و همچنین با انجام تغییرات لازم در قواعد فوق و با آگاهی به اینكه فقط شماره‌های فرعی همسطح ممكن است مورد مقایسه قرار گیرند قانوناً تعیین گردیده است. از لحاظ این قاعده، یادداشتهای قسمتها و فصلها نیز جز در مواردی كه مقررات مخالفی باشد قابل اجرا است.

 

فهرست ترجیحات و تخفیفات تعرفه‌ای تجارت مرزی

بین جمهوری اسلامی ایران و كشور تركیهã

 

كالاهای مبادلات تجاری در سقف پنجاه میلیون (000,000,50) دلار بین جمهوری اسلامی ایران و كشور تركیه، متضمن ترجیحات و تخفیفات تعرفه‌ای اعطایی به طرفین می‌باشد كه فهرست‌های آن تحت عناوین لیست «كالاهای ایرانی مورد تأیید طرف ترك برای اعطای ترجیحات در تجارت مرزی» و لیست «كالاهای تركیه مورد تأیید طرف ایرانی برای ترجیحات در تجارت مرزی» تنظیم شده است.

 

لیست كالاهای ایرانی مورد تأیید طرف ترك برای اعطای ترجیحات در تجارت مرزی

الف: كالاهای كشاورزی

ردیف

شماره تعرفه

شرح كالا

سهمیه فصلی (تن)

طول مدت واردات

حقوق گمركی

درصد كاهش تعرفه

تعرفه پس از اعمال كاهش

1

0702

گوجه‌فرنگی، تازه یا سردكرده

1000

 

1/49

40%

46/29

2

11/00/19/10/0703

پیاز

1000

 

50

40%

30

3

20/0703

سیر

350

 

50

40%

30

4

11/00/00/90/0703

تره‌فرنگی

150

 

50

40%

30

5

11/00/00/10/0704

گل كلم

300

 

20

40%

12

6

11.12/00/10/90/0704

كلم پیچ قرمز و سفید و سیاه

4150

 

20

40%

12

7

90/90/0704

كلم‌پیچ

2150

 

20

40%

12

8

19,11/0705

كاهوی كروی و سایر

150

 

20

40%

12

9

11/00/00/10/0706

هویج

500

 

3/37

40%

38/22

10

05/00/0707

خیار و خیارترشی، تازه یا سردكرده

1000

 

30

40%

18

11

30/0709

بادمجان

1000

 

20

40%

12

12

11/00/10/60/0709

فلفل فرنگی

500

 

20

40%

12

13

70/0709

اسفناج

150

 

20

40%

12

14

70/90/0709

كدو سبز

150

 

20

40%

12

15

15/00/90/90/0709

نعنا

70

 

20

40%

12

16

20/07013

نخود

2900

1جولای ـ 15 اكتبر

8/19

40%

88/11

17

39,33,32,31/0713

انواع لوبیا

2000

1 آگوست ـ 1 دسامبر

8/19 و 0

40%

88/11 و 0

18

40/0713

عدس

2000

1 می ـ 15 اكتبر

8/19 و 0

40%

88/11 و 0

19

50/0713

باقلا

5000

 

8/19 و 0

40%

88/11 و 0

20

12/00/90/90/0713

لوبیا چیتی

2000

1 آگوست ـ 1 دسامبر

8/19

40%

88/11

21

12/0802

بادام (بدون پوست)

1300

1 سپتامبر ـ 15 دسامبر

6/43

40%

16/26

22

32/0802

فندق بدون پوست سخت

1000

 

6/43

40%

16/26

23

10/0804

خرما

10000

 

25

40%

15

24

10/0805

پرتقال

500

 

6/54

40%

76/32

25

20/0805

نارنگی

500

 

6/54

40%

76/32

26

50/0805

لیمو

300

 

6/54

40%

76/32

27

10/0806

انگور تازه

1400

15 دسامبر ـ 1 ژوئن

5/55

40%

3/33

                                                                                                                                                   

ادامه جدول از صفحه قبل

ردیف

شماره تعرفه

شرح كالا

سهمیه فصلی (تن)

طول مدت واردات

حقوق گمركی

درصد كاهش تعرفه

تعرفه پس از اعمال كاهش

28

11/0807

هندوانه

2000

1 نوامبر ـ 15 آوریل

3/87

40%

38/52

29

19/0807

سایر خربزه و همانند

750

 

3/87

40%

38/52

30

50/20/0808

گلابی و به

300

 

9/60

40%

54/36

31

05/20/0809

گیلاس و آلبالو

1400

1 ژوئن ـ 15 اكتبر

55

40%

33

32

90/30/0809

هلو، شلیل و شفتالو

1000

 

55

40%

33

33

05/40/0809

آلو و گوجه

500

 

55

40%

33

34

50/0810

كیوی

500

 

4/56

40%

84/33

35

11/00/95/90/0810

انار

700

 

50

40%

30

36

19/00/95/90/0810

سایر میوه‌های تازه به ویژه Oleasters

1000

 

50

40%

30

37

19/00/95/90/0810

سایر میوه‌های تازه به ویژه Rosehips

5000

 

50

40%

30

38

19/00/95/40/0813

گیلاس

70

 

8/15

40%

48/9

39

11.12//0904

فلفل خردشده یا خرد نشده

250

 

30

40%

18

40

20/0904

فلفل فرنگی

70

 

35 و 20

40%

21 و 12

41

20/0909

تخم گشنیز

200

 

30

40%

18

42

13/00/91/99/0910

سماق

70

 

30

40%

18

43

13/00/99/99/0910

سماق له‌شده ـ پودر شده

70

 

30

40%

18

44

14/00/91/99/0910

سیاه دانه

5530

 

30

40%

18

45

30/1006

برنج نیمه سفید شده یا تمام سفید شده

15000

1 آگوست ـ 1 مارس

5/45

40%

3/27

46

20/1008

ارزن

5000

 

35

40%

21

47

90/10/1202

بادام زمینی (با پوست)

70

 

7/32

40%

62/19

48

90/40/1207

تخم كنجد

5000

 

24

40%

4/14

49

11/00/90/91/1209

تخم كدو

700

 

8/19

40%

88/11

50

12/90/99/99/1209

تخم هندوانه

2000

 

8/19

40%

88/11

51

00/10/00/10/1404

حنا

1000

 

ـــ

40%

ـــ

52

11/90/00/90/1404

چوبك

5000

 

ـــ

40%

ـــ

53

11/00/39/99/2007

 

1000

 

1/60

40%

06/36

ب: كالاهای صنعتی

54

2515

سنگهای مرمری و تزئینی

 

 

ـــ

100%

ـــ

55

2523

سیمان

 

 

7/1

100%

ـــ

56

3301

روغن با اسانس رز

 

 

 

100%

ـــ

57

39

محصولات پلاستیكی (به‌جز 19/3903)

 

 

 

100%

ـــ

58

4011

لاستیك رویی و تویی چرخ

 

 

و 5/4 و 4

100%

ـــ

59

4012

 

 

 

4و5/2 و 5/4 و

100%

ـــ

60

4013

 

 

 

4

100%

ـــ

61

99/6402

دمپایی پلاستیكی

 

 

17

100%

ـــ

62

2520-2522-2505-69

مصالح ساختمانی

 

 

 

100%

ـــ

63

7311

ظروف برای گاز

 

 

7/2

100%

ـــ

64

7317

میخ

 

 

5/0

100%

ـــ

65

7321

اجاق گاز با گاز طبیعی

 

 

7/2

100%

ـــ

66

8516

سماور

 

 

و 5 و 7/2

100%

ـــ

67

8544

كابل و كابلهای الكتریكی

 

 

و 7/3 و 3/3

100%

ـــ

68

96

صنایع دستی بویژه ساخت با دست

 

 

 

100%

ـــ

لیست كالاهای تركیه مورد تأیید طرف ایرانی برای اعطای ترجیحات در تجارت مرزی

ردیف

شماره تعرفه

شرح كالا

حقوق پایه

سود بازرگانی

درصد كاهش تعرفه

تعرفه پس از اعمال كاهش

1

91/1209

تخم سبزیجات

4

ـــ

ـــ

ـــ

2

10/1214

یونجه به صورت زبره و به‌ هم فشرده به صورت حبه

4

ـــ

ـــ

ـــ

3

19/1512

سایر روغن دانه آفتابگردان یا روغن‌كارتام و اجزاء آنها

4

46

10%

4/41

4

10/3212

ورقه‌های داغ‌زنی

4

ـــ

ـــ

ـــ

5

3213

رنگ برای نقاشی‌های هنری و آموزشی

4

6

30%

2/4

6

19/3215

سایر انواع مركب چاپ برای ماشین كپی

4

11

30%

7/7

7

91/3304

پودرهای آرایشی

4

46

20%

8/36

8

10/3305

شامپو

4

46

10%

4/41

9

3917

لوله، شلنگ و لوازم آنها از مواد پلاستیكی

4

11 و 6

15%

35/9 و 1/5

10

4407 تا آخر فصل

چوب و اشیاء چوبی

4

 

10%

 

11

4411

تخته فیبری از چوب یا سایر مواد چوبی

4

26 و 6

10%

4/23 و 4/5

                                                                                                                                              

ادامه جدول از صفحه قبل

ردیف

شماره تعرفه

شرح كالا

حقوق پایه

سود بازرگانی

درصد كاهش تعرفه

تعرفه پس از اعمال كاهش

12

48

كاغذ، اشیاء ساخته شده از خمیر كاغذ، كاغذ و مقوا

 

 

10%

 

13

5401

نخ دوخت از رشته‌های سنتتیك یا مصنوعی

4

16

20%

8/12

14

5403

نخ از رشته‌های مصنوعی

4

6

20%

8/4

15

5406

نخ از رشته‌های سنتتیك

4

26

20%

8/20

16

6103

لباس به صورت دست، ژاكت، بلوز، شلوار مردانه و پسرانه

4

46

10%

4/41

17

6105

پیراهن مردانه یا پسرانه، كشباف یا قلاب باف

4

46

10%

4/41

18

6106

پیراهن، بلوز، بلوز شومیز، زنانه یا دخترانه، كشباف یا قلاب‌باف

4

46

10%

4/41

19

6301

پتو و زیرانداز سفری

4

66

10%

4/59

20

6302

شستنی‌های رختخواب، سرمیز، توالت یا آشپزخانه

4

66

10%

4/59

21

6304

سایر اشیاء برای مبلمان، به استثناء آنهایی كه مشمول شماره 9404 می‌شوند

4

66

10%

4/59

22

10/6405

سایر‌كفشها با رویه از چرم طبیعی یا چرم دوباره ساخته

4

96

10%

4/86

23

6702

گل و میوه مصنوعی

4

66

30%

2/46

24

20/7002

شیشه به صورت میله

4

6

30%

2/4

25

7010

فلاكس و ظروف شیشه‌ای برای نقل و انتقال یا بسته‌بندی كالا

4

16

30%

2/11

26

21/7013

اشیاء كریستال از كریستال سرب

4

26

30%

2/32

27

7117

جواهرات بدلی

4

36 و 46

20%

8/28 و 8/36

28

7606

صفحه، ورق و نوار از آلومینیوم

4

21 و 6

10%

9/18 و 4/5

29

19/7615

سایر لوازم بهداشتی یا پاكیزگی و اجزاء و قطعات آن از آلومینیوم

4

36

15%

6/30

30

50/8201

قیچی باغبانی و لوازم مشابه كه با یك دست كار می‌كنند

4

ـــ

ـــ

ـــ

31

60/8201

قیچی پرچین بر و لوازم مشابه كه با دو دست كار می‌كنند

4

11

15%

35/9

32

10/8214

مدادتراش و كاغذبر

4

16 و 6

10%

4/14 و 4/5

33

8215

قاشق، چنگال، كارد

4

36

10%

4/32

34

40/8301

قفل درب

4

26

10%

4/23

35

10/8302

لولا

4

26

10%

4/23

36

10/8311

الكترودهای اندودشده برای جوشكاری با قوس الكتریكی، از فلزات معمولی

4

21

10%

9/18

37

10/8415

دستگاههای تهویه مطبوع

4

56

10%

4/50

38

8418

یخچالها از نوع خانگی

4

56 و 46 و 11

10

و 4/41 و 9/9

4/50

39

11/8421

خامه‌گیر

4

ـــ

ـــ

ـــ

40

8430

ماشینهای خاك‌برداری، كوبیدن و سفت‌كردن زمین

4

16 و 6 و ــ

10%

و 4/5 و ــ
4/14

41

21/8432

كلوخ‌شكن دیسكی

4

11

10%

9/9

42

90/8433

اجزاء و قطعات ماشینهای كلوخ شكن یا خاك‌برداری

4

6

10%

4/5

43

30/8451

ماشین‌ها و پرسهای اتو كردن

4

ـــ

ـــ

ـــ

44

29/8452

چرخهای دوزندگی صنعتی

4

ـــ

ـــ

ـــ

45

8459

ماشین ابزارها برای سوراخ كردن

4

6 و ـــ

10%

4/5 و ــ

46

90/8477

اجزاء و قطعات برای ماشینهای صنعتی

4

ـــ

ـــ

ـــ

47

8481

انواع شیر و وسایل همانند برای لوله و …

4

و 36 و 11 و 6
46

10%

و 9/9 و 4/5

4/41 و 4/32

48

10/8509

جاروبرقی

4

56

10%

4/50

49

10/8513

چراغ

4

21

10%

9/18

لیست كالاهای تركیه مورد تأیید طرف ایرانی برای اعطای ترجیحات در تجارت مرزی

ردیف

شماره تعرفه

شرح كالا

حقوق پایه

سود بازرگانی

درصد كاهش تعرفه

تعرفه پس از اعمال كاهش

50

11/8515

هویه‌ها و طپانچه‌های لحیم‌كاری

4

21

20%

8/16

51

12/8528

تلویزیون رنگی

4

و 21 و 6
56
و 36

10%

و 9/18 و 4/5

4/50 و 4/32

52

40/8509

آب‌میوه و سبزی‌گیری

4

56

10%

4/50

53

10/8510

ریش‌تراش

4

16

10%

4/14

54

31/8516

مو خشك‌كن

4

26

10%

4/23

55

40/8516

اتوی برقی

4

56

10%

4/50

56

50/8516

فر ماكروویو

4

56

10%

4/50

57

60/8516

كباب‌پز و اجاقهای خوراك‌پزی

4

36

10%

4/32

58

61/9401

مبل روكش شده

4

46

10%

4/41

59

10/9609

مداد و مداد رنگی، با مغزی‌دارای غلاف سخت

4

46

10%

4/41

60

9611

مهره‌های شماره‌زنی و تاریخ زنی

4

21

10%

9/18


توضیح در مورد حقوق ورودی

جدول مقررات صادرات و واردات

 

 

حقوق ورودی مندرج در ستون مربوطه شامل حقوق پایه و سودبازرگانی است.

حقوق پایه ، طبق ماده (2) قانونã اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حقوق گمركی، مالیات، حق ثبت سفارش كالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از كالاهای وارداتی تجمیع گردیده است و معادل 4% ارزش گمركی كالاها تعیین می‌شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی كه طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود، حقوق ورودی اطلاق می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

ã – طبق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض‌و سایر وجوه از تولیدكنندگان كالا و‌ ارائه‌دهندگان خدمات و‌كالاهای وارداتی مفاد این ماده نسخ ضمنی شده است.

ã – طبق قانون اصلاح موادی از  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدكنندگان كالا و ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهای وارداتی مفاد این ماده نسخ ضمنی شده است.

ã 1- مفاد این ماده به موجب مصوبه شماره 70621/ت 22681 هـ مورخ 28/12/78  و مصوبة شمارة 42959/ت25695هـ مورخ
 2/11/80 هیات وزیران اصلاح گردیده است.

2ـ به موجب مصوبه شماره 43208/ت31585هـ مورخ 6/8/1383 هیأت وزیران، دبیر ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تركیب اعضای كمیته موضوع این ماده اضافه شده است.

3ـ به موجب مصوبه شماره 25516/ت31203هـ مورخ 31/5/1383 نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به عنوان عضو كمیته دائمی موضوع این ماده اضافه شده است.

ã – مفاد این تبصره به موجب مصوبه شماره 48106/ت23492 هـ مورخ 25/10/79  هیات وزیران اصلاح گردیده است.

ãã – مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره 59174/ت/ 21092 هـ مورخه 23/12/79 هیأت محترم وزیران اصلاح گردیده‌است.

ããã –  بموجب نامة شماره 5259/ 21092 مورخ 12/2/1380 دبیر هیأت دولت اصلاح شده است.

ã – مطالب داخل پرانتز به موجب مصوبه 57716/ ت 17483 هـ مورخ 27/3/76 هیأت وزیران به این تبصره اضافه شده است.

ã – مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره 59174/ت/ 21092 هـ مورخه 23/12/79 هیأت محترم وزیران اصلاح گردیده است.

ãã – بموجب نامة شماره 5259/21092 مورخ 12/2/80 دبیرهیأت دولت اصلاح شده است.

ã – مفاد این بند مطابق مصوبه شماره 18893/ت26844هـ مورخ 6/5/81 هیأت محترم وزیران اصلاح گردیده است.

ãã – بموجب نامة شماره 5259 / 21092 مورخ 12/2/80 دبیر هیأت دولت اصلاح شده است.

ã – این ماده طی مصوبه شماره 37502/ت27484هـ مورخ 19/8/1381 اصلاح گردیده است.

ã – مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره 59174 / ت  21092 هـ مورخه 23/12/79 هیأت محترم وزیران اصلاح گردیده است.

ãã – مفاد مواد (15)، (16) و (17) به موجب مصوبات شماره  28932/ت 17792 هـ  مورخ 6/5/77 و 41335/ت 20181 هـ مورخ 22/8/77 و 836 / ت 21446 هـ مورخ 10/5/78 وشماره 27078/ت 21620 هـ مورخ 11/12/78 و  50705/ت23215 هـ  مورخ 10/11/79 هیأت وزیران اصلاح گردیده است.

ããã – مفاد این تبصره مطابق مصوبة شماره 52282/ت27911هـ مورخ 2/11/81 هیأت محترم وزیران اصلاح گردیده است.

ã – مفاد این تبصره به موجب رأی شماره 232 مورخ 23/6/82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

ãã – مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره 28113 / ت27124 هـ مورخه 12/6/1381 هیأت وزیران اصلاح گردیده است.

ããã –  مفاد این تبصره به موجب مصوبة مورخ 28/12/80 شورایعالی صادرات ملغی اثر می‌باشد.

ã – مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره 53817 / ت 23716 هـ مورخ 26/11/79 و شماره 59174 / ت 21092 هـ مورخ
 23/12/79 اصلاح گردیده است.

ãã – این تبصره به‌موجب مصوبات شماره 53817/ت 23716 هـ مورخ 26/11/79 و‌شماره 16910/ت 24818هـ مورخ 17/4/80 اضافه شده است و مصوبه شماره 6646/ت26477هـ مورخ 11/3/1381 هیأت وزیران اصلاح گردیده است.

ã – مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره 6646/ت26477 هـ مورخ 11/3/1381 هیأت وزیران اصلاح گردیده است.

ã – مفاد این ماده به موجب مصوبه شماره 59174/ت 21092 هـ مورخ 23/12/79 هیات وزیران اصلاح گردیده است.

ã – مفاد این ماده مطابق  مصوبه شماره 59174/ت 21092 هـ مورخ 23/12/79 اصلاح گردیده است.

ã – مفاد بند مذكور مطابق  مصوبه شماره 3486/ت25747 هـ مورخ 11/3/1381 هیأت وزیران اصلاح گردیده است.

ã – مفاد بند مذكور مطابق مصوبه شماره 3486/ت 25747 هـ مورخ 1/2/81 هیأت محترم وزیران اصلاح گردیده است.

ãã – مفاد بندهای مذكور مطابق مصوبة شماره 58821/ت25747 هـ مورخ 25/12/1380 هیأت محترم وزیران اصلاح گردیده است.

ã 1- مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره  59174/ت  21092 هـ مورخ 23 / 12/ 79 اصلاح و مطابق تبصره (3) مصوبه شماره 9135/ت26269هـ مورخ 5/4/81 هیأت وزیران در ارتباط می‌باشد:

ـ كلیة صادركنندگان رأساً و مستقیماً مجاز به واردات تمامی كالاهای مجاز به میزان ارز حاصل از صادرات برابر پروانه صادراتی می‌باشند.

2- در حال حاضر كلیه كالاهای موضوع جداول پیوست این آیین نامه با رعایت شرایط ورود آنها در مقابل ارز حاصل از صادرات قابل ورود می‌باشد.

ã – مفاد این ماده مطابق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدكنندگان كالا به ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهای وارداتی به موجب مصوبة شمارة 29331 مورخ 2/11/81 مجلس محترم شورای اسلامی اصلاح گردیده است.

ãã – مفاد این ماده مطابق مصوبة شماره 37502/ت27484 هـ هیأت وزیران مورخ 18/8/81 حذف گردیده است.

ã – مفاد این ماده مطابق  مصوبه شماره 59174/ت21092 هـ مورخ 23/12/79 اصلاح گردیده است.

ãã – به موجب بخشنامه شماره 5280/100 مورخ 11/4/81 وزیر محترم بازرگانی، به استناد مصوبة شماره 80698ت19476هـ مورخ 28/12/76 هیأت وزیران مقررات كالای همراه مسافر به شرح ذیل اصلاح شده است:

1ـ خروج فرش دستباف به همراه مسافر تا سقف بیست متر مربع مجاز بوده و محدودیتی از نظر تعداد قطعات فرش همراه مسافر در سقف متراژ ذكر شده وجود نخواهد داشت.

2ـ خروج فرش دستباف به همراه مسافر به كشور امارات متحده عربی و سایر كشورهای حوزه خلیج فارس در سقف مندرج در بند (1) بلامانع است.

تبصره ـ خروج فرش دستباف همراه مسافر به مقصد كشورهای زیارتی عراق، سوریه و عربستان سعودی به منظور جلوگیری از مشكلات و تبعات بعدی كماكان ممنوع می‌باشد.

3ـ خروج فرش همراه مسافر علاوه بر مرزهای هوایی از مرزهای زمینی و دریایی نیز مجاز می‌باشد.

ã – مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره 59174/ ت 21092 هـ مورخ  23/12/ 79 اصلاح گردیده است.

ãã – مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره 59174/ ت 21092 هـ مورخ  23/12/ 79 اصلاح گردیده است.

ã– 1ـ مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره 59174/ ت 21092 هـ مورخ 23/12/ 79 اصلاح گردیده است.

2ـ به موجب مادة 16 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تسهیلاتی در مورد ورود بدون انتقال ارز ماشین‌آلات، تجهیزات تولیدی، قطعات یدكی و مواد اولیه و واسطه‌ای واحدهای صنعتی و معدنی و ابزار آلات صنعتی داده شده است.

– مفاد این بند مطابق مصوبة 3486/ ت 25747 هـ مورخ 1/2/ 81 هیأت وزیران اصلاح گردیده است.

– مفاد این بند مطابق مصوبه شماره 29863/ ت 27163 هـ مورخ 23/6/ 81 هیأت محترم وزیران اضافه شده است.

ã – مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره 59174/ ت 21092 هـ مورخ 23/12/ 79 اصلاح گردیده است.

ã – مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره 59174/ت 21092 هـ مورخ 23/12/79 اصلاح گردیده است.

ã – بموجب مصوبه شماره 71028/ت30348هـ مورخ27/12/1382 هیأت محترم وزیران تنفیذ شده است.

 – این ماده طبق مصوبه 28/12/80 شورای عالی صادرات حذف به شرح ذیل اصلاح شده است:

صادرات كلیه كالاها و خدمات از سپردن هرگونه پیمان و تعهد ارزی معاف است.

 – موضوع مصوبه شماره 24208/ت31181ك مورخ 1/6/1383.

– قانون فوق موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 2/11/1381 می‌باشد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 680

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp