قانون موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مسافر و كالا از طریق جاده  بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان
قانون موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مسافر و كالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان

خانه قانون موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مسافر و كالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان

whatsapp: 09018317541 02142326

قانون موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مسافر و كالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان

موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مسافر و كالا از طریق جاده بین ایران و قزاقستان

شماره 48392/129 ، مورخ 6/7/1395

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دكتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 38628/53109 مورخ 2/4/1395 در اجرای اصل یكصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ ایران قانون موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مسافر و كالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان كه با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 10/6/1395 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره 81337 ، مورخ 12/7/1395

وزارت راه و شهرسازی

در اجرای اصل یكصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست « قانون موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مسافر و كالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان» كه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم شهریورماه یكهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/6/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 48392/129 مورخ 6/7/1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. با توجه به اصل یكصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده (13) موافقتنامه می‌باشد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

 حمل و نقل بین ایران و قزاقستان

قانون موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مسافر و كالا از طریق جاده  بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان

ماده‌واحده ـ لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مسافر و كالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مشتمل بر یك‌ مقدمه و سیزده ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. تبصره ـ در اجرای مواد (11) و (12) این موافقتنامه به ترتیب رعایت اصول یكصد و سی و نهم (139)، هفتاد و هفتم (77) و یكصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مسافر و كالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان

دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران و دولت جمهوری قزاقستان كه‌ از این‌ پس‌ «طرفها» نامیده ‌می‌شوند؛ با تمایل‌ به‌ كمك به توسعه حمل ونقل جاده‎ای بین‌ دو كشور در جهت منافع‌ اقتصادی دو دولت؛ در موارد زیر به توافق رسیدند:

ماده‌1ـ دامنه‌ شمول‌

هدف این‌ موافقتنامه‌، ساماندهی حمل و نقل بین‎المللی كالا و یا مسافر از طریق جاده بین كشور طرفها و نیز حمل و نقل گذری از طریق قلمرو آنها و حمل و نقل به كشورهای ثالث‌ و بالعكس توسط وسایل نقلیه ثبت شده در كشور یكی از طرفها است. این موافقتنامه تأثیری بر حقوق و تعهدات طرفها ناشی از سایر موافقتنامه‎های بین‎المللی كه كشور طرفها عضو آنها هستند، نمی‎گذارد.

ماده2ـ تعاریف‌

از نظر‌ این‌ موافقتنامه‌ :

1ـ «متصدی‌ حمل‌ و نقل» عبارت است از هر شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ ثبت شده در قلمرو كشور هر یك‌ از طرفها كه‌ براساس قوانین‌ ملی كشور مربوط، مجاز به‌ انجام حمل‌ ونقل‌ بین‌المللی‌ جاده‎ای كالا و مسافر می‎باشد. 2ـ «وسیله‌ نقلیه‌ باری» عبارت است از هر وسیله‌ نقلیه موتوری یا تركیبی‌ از وسایل نقلیه كه در قلمرو كشور یك طرف ثبت‌شده و صرفاً برای حمل ونقل جاده‌ای كالا مجهز شده است. 3ـ «وسیله نقلیه‌ مسافربری» عبارت است از هر وسیله نقلیه موتوری ثبت شده در قلمرو كشور یك طرف كه با بیش از نه صندلی از جمله صندلی راننده جهت حمل و نقل مسافر طراحی و ساخته شده است.4ـ «حمل و نقل منظم مسافر» عبارت است از هر خدمتی كه حمل و نقل زمان‌بندی شده مسافران در مسیرهای مشخص كه مسافران در نقاط از پیش تعیین‌شده پیاده و سوار می‎شوند را فراهم می‌‎كند.  5 ـ «پروانه» عبـارت است از سندی كه توسط مقامهای صلاحیتدار طرفها صادر می‎گردد و به‌وسیله نقلیه، حق انجام حمل ونقل دوجانبه و گذری در قلمرو كشور طرفها و حمل و نقل به كشورهای ثالث و بالعكس را می‎دهد. 6ـ «مقامهای صلاحیتدار» عبارت است از :  ـ از طرف جمهوری اسلامی ایران: وزارت راه و شهرسازی. ـ از طرف جمهوری قزاقستان: وزارت سرمایه‌گذاری و توسعه . درصورت تغییر اسامی رسمی و وظایف مقامهای صلاحیتدار، طرفها به‌موقع از طریق مجاری دیپلماتیك مطلع خواهند شد.

ماده3ـ حمل‌ ونقل منظم‌ مسافر

1ـ حمل و نقل منظم مسافر منوط به مجوز می‎باشد. 2ـ هیچ‌گونه مجوزی برای حمل و نقل منظم مسافر به‌صورت‌ گذری مورد نیاز نمی‎باشد. 3ـ مجوز برای حمل و نقل منظم مسافر براساس درخواست ارسالی توسط متصدی حمل و نقل به مقامهای صلاحیتدار كشور محل ثبت آن، كه شامل اسنادی طبق قوانین ملی و مدارك زیر باشد، صادر می‌گردد:

الف) جدول مسیر منظم

ب) جدول زمان‌بندی مسیر منظم با ذكر نقاط شروع و پایان، نقاط مرزی، مقصد و تعداد سفر

4ـ درصورتی كه با درخواست مخالفت نگردد، مقام صلاحیتدار یك طرف، اسناد ضروری را به مقامهای صلاحیتدار طرف دیگر طبق قوانین ملی خود ارسال خواهد نمود.

ماده4ـ حمل و نقل نامنظم مسافر

1ـ هیچ مجوزی برای حمل ونقل نامنظم مسافر كه طی آن گروه واحدی از مسافران توسط وسیله نقلیه واحدی حمل می‌گردند، نیاز نخواهد بود. هیچ مجوزی نیز در موارد زیر مورد نیاز نخواهد بود: الف) در سفری كه در قلمرو كشور محل ثبت وسیله نقلیه شروع و در قلمرو كشور طرف دیگر خاتمه یابد، مشروط بر آنكه وسیله نقلیه به‌صورت خالی به كشور محل ثبت بازگردد. ب) جایگزینی وسیله نقلیه مسافربری كه غیرقابل بهره‌برداری شده است. 2ـ عملیات حمل ونقل نامنظم مسافر به موجب سند كنترل‌شده (فهرست مسافران) انجام خواهد شد. 3ـ در طول عملیات حمل ونقل نامنظم مسافر، سوار نمودن مسافران اضافی ممنوع می‌باشد (به‌استثنای مسافرانی كه در اسناد كنترل‌شده قید ‌شده‌اند).

ماده5ـ حمل‌ و نقل‌ كالا

1ـ حمل ونقل بین‎المللی جاده‎ای كالا بین كشور دوطرف یا به‌صورت گذری از قلمرو آنها یا به كشورهای ثالث یا بالعكس به موجب مجوز انجام خواهد گردید. 2ـ هر مجوز جهت استفاده یك وسیله نقلیه باری و یك سفر رفت و برگشت معتبر خواهد بود. 3ـ مقامهای صلاحیتدار كشور طرفها سالانه و به‌طور متقابل تعدادی مجوز را برای حمل ونقل كالا مبادله و اعتبار آنها را تعیین می‎كنند.

ماده6 ـ ممنوعیت حمل ونقل داخلی

مفاد این‌ موافقتنامه‌ به‌ متصدیان‌ حمل كشور هر یك‌ از طرفها اجازه‌ نخواهد داد مسافر یا كالا را بین نقاطی در قلمرو كشور طرف‌ دیگر حمل نمایند.

ماده7ـ اوزان و ابعاد

1ـ در ارتباط‌ با اوزان و ابعاد وسایل‌ نقلیه، هرطرف‌ تعهد می‌نماید شرایط‌ محدودكننده‌تری ‌نسبت‌ به‌ شرایط‌ اعمال‌ شده‌ در مورد وسایل‌ نقلیه‌ ثبت‌‌شده‌ در قلمرو خود درخصوص‌ وسایل‌نقلیه‌ ثبت‌شده‌ در قلمرو كشور طرف‌ دیگر وضع‌ ننماید. 2ـ رانندگان وسایل نقلیه كشور هر یك از طرفها ملزم‌ به‌ رعایت‌ قوانین‌ ملی كشور طرف‌ دیگر در ارتباط‌ با اوزان و ابعاد وسایل‌ نقلیه‌ به هنگام‌ ورود به‌ قلمرو آن‌ طرف‌ می‌باشند. 3ـ اگر وزن‌ یا ابعاد وسیله‌ نقلیه‌ ثبت‌ شده‌ در كشور هر طرف‌ از حداكثر وزن‌ یا ابعاد مجاز در قلمرو كشور طرف‌ دیگر تجاوز نماید، مجوز ویژه‌ای‌ مورد نیاز می‌باشد. متصدی‌ حمل‌ باید مجوز ویژه را از مقام‌ صلاحیتدار كشور ‌طرف‌ دیگر، قبل‌ از ورود به‌ قلمرو آن‌ اخذ نماید.

ماده8ـ عوارض و مالیات‌ها

طبق این موافقتنامه، حمل و نقل كالا و مسافر كه توسط متصدی حمل كشور یك طرف در قلمرو كشور طرف دیگر انجام شده است همچنین وسیله نقلیه‌ای كه این حمل و نقل را انجام می دهد از پرداخت مالیات‎ها، عوارض و سایر هزینه‌های اعمال شده بر تملك وسایل نقلیه به‌استثنای عوارض جاده‎ها، پلها و تونلها معاف خواهند بود. موارد زیر از پرداخت حقوق گمركی و مالیات‌ها معاف می‌باشند: الف) قطعات یدكی واردشده به منظور تعمیر وسیله نقلیه؛ قطعات یدكی جایگزین شده به مقامهای صلاحتیدار تحویل یا در كشور اخیر منهدم می‎گردد. قطعات یدكی استفاده نگردیده به كشور مبدأ طرف مربوط صدور مجدد خواهد شد. ب) سوخت موجود در مخازن استاندارد وسیله نقلیه كه به صورت فنی به سامانه (سیستم) سوخت موتور درحین سفر متصل گردیده است. پ) روغن موجود برای استفاده وسیله نقلیه. ت) ورود موقت وسیله نقلیه به داخل قلمرو كشور طرف دیگر .

ماده9ـ اجرای قوانین ملی

متصدیان‌، رانندگان و خدمه‌ وسایل‌ نقلیه‌ باید به هنگام‌ اجرای‌ عملیات‌ در قلمرو كشور طرف‌ دیگر، قوانین‌ ملی‌ در آن‌ كشور را رعایت‌ نمایند.

ماده10ـ تخلفات

درصورت هرگونه تخلف از مفاد این موافقتنامه توسط راننده یا خدمه یك وسیله نقلیه در قلمرو كشور طرف دیگر، طرف اخیر اقداماتی را طبق قوانین ملی كشور متبوع خود اتخاد و طرف دیگر را مطلع خواهد نمود.

ماده11ـ كمیسیون مشترك

به‌منظور حل و فصل مشكلات و مسائل مربوط به اجرای این موافقتنامه كه نمی‌توان آنها را به‌طور مستقیم بین مقامهای صلاحتیدار دو طرف حل و فصل نمود، كمیسیون مشترك تشكیل می‎گردد. كمیسیون مشترك بنا به درخواست مقامهای صلاحیتدار و به‌طور متناوب در قلمرو كشور هر یك از طرفها متشكل از نمایندگان مقامهای صلاحیتدار دو طرف تشكیل جلسه خواهد داد. كمیسیون مشترك می‎تواند الحاقات و اصلاحات این موافقتنامه را توصیه نماید.

ماده12ـ الحاقات و اصلاحات

الحاقات و اصلاحات این موافقتنامه با موافقت متقابل بین طرفها می‎تواند صورت پذیرد كه جزء لاینفك موافقتنامه تلقی و در تشریفات (پروتكل‌های) جداگانه تنظیم و طبق ماده (13) این موافقتنامه لازم‌الاجراء می‎گردد.

ماده13ـ لازم‌الاجراء شدن و اعتبار

1ـ این موافقتنامه سی‌ روز پس از تاریخ دریافت آخرین یادداشت كتبی طرفها از طریق مجاری دیلپماتیك مبنی بر انجام تشریفات بین دولتی ضروری برای لازم‎الاجراء شدن آن، لازم‎الاجراء می‎گردد. 2ـ این موافقتنامه برای یك دوره نامحدود منعقد شده است و معتبر باقی می‌ماند مگر اینكه یكی از طرفها یك یادداشت كتبی شش‌ماهه از طریق مجاری دیپلماتیك از طرف دیگر مبنی بر قصد فسخ آن دریافت نماید. این موافقتنامه در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، قزاقی، انگلیسی و روسی در شهر آستانه در تاریخ 18 شهریور 1393 برابر با 9 سپتامبر 2014 به امضاء رسید. كلیه متون از اعتبار یكسان برخوردار می‌باشد. درصورت بروز اختلاف در تفسیر و اجرای این موافقتنامه، طرفها متن انگلیسی را ملاك قرار خواهند ‌داد.

از طرف                                                 از طرف

دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران                   دولت جمهوری قزاقستان

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و سیزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم شهریورماه یكهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 24/6/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 1001

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp