قانون و مقررات مناطق آزاد
قانون و مقررات مناطق آزاد

خانه قانون و مقررات مناطق آزاد

قانون و مقررات مناطق آزاد

در این آیین نامه مناطق آزاد واژه های زیر به جای عبارات مشروح مربوط به كار 1 ماده
می رود:
كشور جمهوری اسلامی ایران : كشور
هر یك از مناطق آزادتجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران : منطقه
سازمان هر منطقه آزادتجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران : سازمان

عوارض مشروح زیر توسط سازمان حسب مورد اخذ میشود: 2 ماده

: گذاری شماره عوارض الف
وجوهی است كه سازمان در قبال شماره گذاری وسایل نقلیه زمینی، متناسب با نوع
وسیله، اخذ می نماید.

: سالانه عوارض ب
وجوهی است كه سازمان سالانه از دارندگان وسایل نقلیه زمینی متناسب با نوع
وسیله، اخذ می نماید.
صنعتی تجاری آزاد مناطق مقررات و قانون 90
: تردد عوارض پ
وجوهی است كه سازمان از رانندگان وسایل نقلیه زمینی كه با پلاك های سایر نقاط
كشور در منطقه تردد می كنند، اخذ می نماید. این عوارض ممكن است در هربار تردد
یا در قالب صدور كارت تردد وسایل نقلیه اخذ گردد.

: خروج عوارض ت
وجوهی است كه سازمان از اشخاصی كه به مقصد خارج از كشور از مرزهای
منطقه خارج می شوند، به هنگام خروج دریافت م یدارد.

: ورود عوارض ث
وجوهی است كه سازمان از اشخ اصی كه قصد ورود به منطقه را دارند دریافت
می دارد.

: مواصلاتی عوارض ج
وجوهی است كه سازمان از دارندگان وسایل نقلیه یا مؤسسات حمل و نقل بابت
استفاده از پایانه های مواصلاتی ایجاد شده در منطقه اخذ م ینماید.

: بندری عوارض چ
وجوهی است كه سازمان در قبال ار ایه تسهیلات بندری برای حمل و نقل دریایی از
استفاده كنندگان آنها دریافت می دارد.

: فرودگاهی عوارض ح
وجوهی است كه سازمان درقبال ارایه تسهیلات فرودگاهی برای حمل و نقل هوایی
و تردد هواپیما از صاحبان كالا یا مؤسسات حمل ونقل هوایی اخذ م ینماید.
91 آزاد مناطق در عوارض اخذ اجرایی نامه آیین
🙁 پذیره ) فعالیت عوارض خ
وجوهی است كه سازمان در قبال صدور وتمدید مجوز فعالیت در منطقه برای اشخاص
حقیقی و حقوقی از آنها اخذ می نماید.

: كالا عوارض د
وجوهی است كه سازمان از اشخاصی كه قصد واردات كالا از خارج به منطقه و یا
قصد حمل كالا از منطقه به سایر نقاط كشور را دارند، اخذ می نماید.

اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مسافران، گردشگران و افرادساكن (دایم تبصره
یا موقت ) از پرداخت هر گونه عوارض معمول كشور به استثنای موارد فوق الذكر در
محدوده منطقه آزاد معاف م یباشند.

عوارض موضوع ماده ( 2) این آیین نامه به حساب در آمد منطقه منظور 3 ماده
می گردد.

میزان عوارض موضوع ماده ( 2) این آیین نامه از طرف هیأت مدیره هر 4 ماده
منطقه تعیین خواهد شد و به ترتیب مقرر در بند ( 2) تصویب نامه شماره 16632 /ت
1) به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی خواهد )73/2/ 30 ه مورخ 13
رسید.

در اشاره مورد نام? بتصوی جایگزین 1376/10/29 مورخ ه 19037 ت/76305 شماره نام? تصویب 18) فحه ص به رجوع 1
.( است شده 4 ماد?
صنعتی تجاری آزاد مناطق مقررات و قانون 92

معنوی و صنعتی های مالكیت و تها شرك ثبت ضوابط
صنعتی – تجاری آزاد مناطق در
(1) ایران اسلامی جمهوری

: تعاریف اول فصل
در این تصویب نامه واژه های زیر به جای عبارت های مشروح مربوط به 1 ماده
كار می رود:
1 1 كشور: كشور جمهوری اسلامی ایران
2 1 منطقه: هریك از مناطق آزاد تجاری صنعتی
3 1 سازمان : سازمان هر یك از مناطق آزاد تجاری صنعتی است كه به موجب
قانون تأسیس شد هاند.
1372/6/ 4 1 قانون : قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 7
مجلس شورای اسلامی
5 1 شورای عالی: شورای عالی مناط قآزادتجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران
6 1 واحد ثبتی : مرجع ثبت شركت ها و مالكیت های صنعتی و معنوی هر یك از
سازمان های مناطق آزادتجاری صنعتی
7 1 شعبه شركت یا مؤسسه : شعبه یك شركت یا مؤسسه، شخص حقوقی است
كه در منطقه توسط شركت یا مؤسسه اصلی كه در خارج ازمنطقه ایجاد شده
تشكیل شده است و اكثریت سهام آن متعلق به شركت یا مؤسسه مذكور می باشد
93 معنوی و صنعتی های مالكیت و ها شركت ثبت ضوابط
و این شخص حقوقی تازه تأسیس، شركت یا مؤسسه فرعی آن محسوب م یشود.
7 1 نماینده شركت یا مؤسسه : نماینده یك شركت یا مؤسسه،شخص حقوقی یا
حقیقی است كه آن شركت یا مؤسسه به آن اختیارات لازم را داده است و
تعهدات آن در سمت نمایندگی شركت یا مؤسسه، تعهدات شركت یا مؤسسه
اختیاردهنده محسوب می شود.

: ثبتی واحد وظایف و ایجاد دوم فصل
سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتی شركت ها و مالكیت های 2 ماده
صنعتی و معنوی در آن منطقه، واحدی را به نام واحد ثبت شركت ها و مالكیت های
صنعتی و معنوی تأسیس می كند.

وظایف واحد ثبتی عبارتنداز: 3 ماده
1 3 ثبت شركت ها ومؤسسات غیرتجاری ایرانی و خارجی
2 3 ثبت علایم و اسامی تجاری و صنعتی
2 3 ثبت اختراعات و اشكال و ترسیمات صنعتی
2 3 ثبت دفاتر تجاری بازرگانی
5 3 پلمپ دفاتر تجاری وغیرتجاری واقع در حوزه هر منطقه
6 3 ثبت شركتها و مؤسسات اعتباری بارعایت آیین نامه اجرایی عملیات پولی و
بانكی در مناطق آزاد
7 3 ثبت شركت های بیمه مقررات حاكم در مناطق آزاد

صنعتی های مالكیت و ها تشرك ثبت قانونی تشریفات سوم فصل
: معنوی و
هر شركت یا مؤسسه ای كه درمنطقه ثبت شود ومرك ز اصلی آن نیز در 4 ماده
صنعتی تجاری آزاد مناطق مقررات و قانون 94
همان منطقه باشد شركت ایرانی و ثبت شده درمنطقه محسوب می شود.

از تاریخ اجرای این تصویب نامه هر شركت یا مؤسسه خارجی برای 1 تبصره
اینكه بتواند به وسیله شعبه یا نمایندگی درمنطقه به فعالیت های اقتصادی مبادرت
نماید باید در كشور متبوع خود مطابق قوانین ومقررات جاری آن كشور – به
تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن كشور – شركت قانونی محسوب
شود ودر واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد.

هر شركت یا مؤسسه خارجی كه در تاریخ اجرای این تصویب نامه در 2 تبصره
منطقه به وسیله شعبه یا نمایندگی به فعال یت های اقتصادی اشتغال داشته باشد باید
در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این تصویب نامه تقاضای ثبت نماید . در غیر این
صورت شركت مذكور اعتبار قانونی نداشته و مؤسسین آن در قبال اشخاص ثالث
متضامنا مسؤول جبران خسارت وارد شده خواهند بود.

انواع شركت ها ومؤسس ات غیرتجاری مذكور در قانون تجارت وسایر 5 ماده
قوانین ایران می توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند مشروط بر آنكه موضوع
فعالیت آنها قانونی باشد . در هر حال تأسیس و فعالیت شركت ها تحت قوانین
موضوعه امكان پذیر است.

تمامی اشخاص حقوقی كه در منطقه فعالیت اق تصادی دارند، موظفند 6 ماده
ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی وضعیت خود را با مفاد این تصویب نامه و
دستورالعمل های اجرایی آن تطبیق دهند . در غیر این صورت مرجع صالح به
تقاضای سازمان از ادامه فعالیت اشخاص مذكور جلوگیری خواهد نمود.
دستورالعمل اجرایی این ماده توسط س ازمان هر منطقه تهیه و به اجرا گذاشته
می شود.
95 معنوی و صنعتی های مالكیت و ها شركت ثبت ضوابط
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كلیه سوابق ومدارك مربوط به تبصره
اشخاص حقوقی كه قبل از تاریخ ایجاد واحد ثبتی منطقه در سایر نقاط كشور به ثبت
رسیده اند و به موجب اساسنامه مربوط مركز اصلی (اقامتگاه) آنها، منطقه اس ت . از
سازمان مجوز فعالیت دریافت كرده اند بنا به تقاضای واحد ثبتی برای آن واحد
ارسال می كند، همچنین سازمان ثبت اسناد واملاك كشور به منظور پیشگیری از
تعیین نامهای مشابه برای شركت های درحال ثبت با واحدهای ثبتی مناطق همكاری
خواهند نمود.

ثبت شركت و م ؤسسه درمنطقه با ارایه مدارك و اسناد زیر به واحد ثبتی 7 ماده
منطقه به عمل خواهد آمد:
1 اظهارنامه ثبت
2 اساسنامه شركت
3 صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین
4 صورتجلسه اولین جلسه هیأت مدیره
5 گواهی بانكی ازیكی ازبانك های منطقه مبنی بر تودیع حداقل % 35 سرمایه نقدی
6 مجوز فعالیت درمنطقه كه توسط سازمان صادر شده باشد.

درمورد اشخاص حقوقی خارجی تهیه وارایه اصل اختیارنامه نمایندگی 1 تبصره
و مجوز تأسیس شعبه اشخاص مذكور در ایران كه شرایط تنظیم و صدور آنها
مطابق قوانین و مقررات كشور متبوع اشخاص حقوقی خارجی ) به تصدیق نمایندگی
جمهوری اسلامی ایران در آن كشور ( رعایت شده باشد ضرورت دارد، همچنین
لازم است برای ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران اشخاص حقوقی خارجی اظهارنامه
ثبت شركت و رونوشت مصدق سند شركت دركشور متبوع را به زبان فارسی نیز
ضمیمه نمایند.
صنعتی تجاری آزاد مناطق مقررات و قانون 96
كلیه اسناد و مدارك موضوع ما ده ( 8) این تصویب نامه توسط اشخاص 2 تبصره
حقوقی خارجی باید به صورت رسمی به زبان فارسی نیز تسلیم شود.

در كلیه موارد پس از دریافت رسید حق الثبت، اقدامات مربوط به ثبت و 3 تبصره
صدور گواهی مربوط صورت خواهدگرفت.

اظهارنامه ثبت شعب و نمایندگی های اشخاص حقوقی خارجی علاوه 8 ماده
برقید تاریخ و امضاء باید حاوی نكات زیر باشد:
1 نام كامل شركت یا مؤسسه به زبان فارسی با علایم اختصاری و مشخصات آن
2 نوع شركت یا مؤسسه وموضوع فعالیت آن
3 مركز اصلی و اقامتگاه شركت یا مؤسسه درخارج از ایران
4 تابعیت شركت یا مؤسسه
5 میزان سرمایه شركت یا مؤسسه
6 آخرین بیلان مالی شركت یا مؤسسه
7 مرجع ثبت، شماره محل (شهر وكشور ) و تاریخ ثبت شركت یامؤسسه در خارج
از ایران
8 فعالیت مورد نظر شركت یا مؤسسه جهت اشتغال درمنطقه
9 سایر شعب و نمایندگ ی های شركت یا مؤسسه در ایران و اسامی مدیران هركدام
(در صورت تأسیس)
10 اقامتگاه شركت یا مؤسسه جهت اشتغال در ایران و منطقه و تعیین افراد
صلاحیت دار دریافت كننده ابلاغ ها و اخطاری هها
11 قبولی مدیر یا مدیران شعب ونمایندگی ها ذیل مجوز تأسیس یا اختیارنامه
نمایندگی موضوع تبصره ( 1) ماده ( 7) این تصویب نامه
12 نام و نام خانوادگی، اقامتگاه مدیران یا ادار هكنندگان شركت یا مؤسسه
97 معنوی و صنعتی های مالكیت و ها شركت ثبت ضوابط
نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و تابعیت وكیل، همچنین نسخه اصلی یا تبصره
رونوشت مصدق وكالتنامه در صورتی كه اظهارنامه و تقاضای ثبت به وسیله وكیل
داده شده باشد تسلیم شود.

اشخاص حقوقی پس از ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند بود و 9 ماده
براساس قوانین ومقررات حاكم درمنطقه، فعالیت می نمایند. واحد ثبتی سازمان
موظف است سندی مشعر برثبت اشخاص حقوقی یا شعبه یا نمایندگی آنها كه
ممهور به مهرواحد ثبتی است، به تقاضاكننده ثبت بدهد.

اشخاص حقوقی مكلف ند به منظور ثبت هرگونه تغییرات در اساسنامه و 10 ماده
تركیب هیأت مدیره، بازرسان، صاحبان امضای مجاز، كاهش یا افزایش سرمایه و
انحلال شركت یا مؤسسه ظرف یك هفته مراتب را به صورت كتبی به واحد ثبتی
منطقه اطلاع دهند. عدم اطلاع به موقع رافع مسؤولیت مدیران اشخاص حقوقی مذكور
نخواهد بود.

هر ذی نفعی می تواند از مندرجات پرونده های ثبتی مربوط اطلاع یافته 11 ماده
تقاضای دریافت رونوشت مصدق نماید.

واحدثبتی موظف است مراتب تأسیس شركت یا مؤسسه و تغییرات آن 12 ماده
را حداكثر ظرف 10 روز ازتاریخ ثبت به منظور درج در روزنامه رسمی جمهور ی
اسلامی ایران و روزنامه محلی به هزینه متقاضی به آن روزنامه اعلام نماید.

تقاضای ثبت علایم واسامی تجاری – صنعتی و ثبت اختراعات و اشكال 13 ماده
و ترسیمات صنعتی درمنطقه به موجب اظهارنامه صورت می گیرد و شرایط ثبت آن
صنعتی تجاری آزاد مناطق مقررات و قانون 98
در واحد ثبتی طبق دستورالعمل اجرایی مصوب سازمان هر منطقه خواهدبود.

كلیه اشخاص حقیقی ایرانی كه طبق قانون تجارت به اموربازرگانی در 14 ماده
منطقه مبادرت دارند موظفند نام خود یامدیران خود را مطابق مقررات این
تصویب نامه حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی در دفتر ثبت تجارتی
واحد ثبتی به ثبت برسانند.

ثبت اسامی اشخاص حقیقی ایرانی و خارجی در دفاتر ثبت با تنظیم و 15 ماده
تسلیم سه نسخه اظهارنامه كه حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحدثبتی انجام
می گیرد و حاوی نكات زیر می باشد به عمل می آید:
1 نام و نام خانوادگی بازرگان
2 تاریخ و محل تولد، شما ره شناسنامه ومحل صدور شناسنامه بازرگان و تصویر
اوراق شناسنامه برای اشخاص حقیقی ایرانی و گذرنامه برای اشخاص حقیقی
خارجی
3 تابعیت اصلی و فعلی افراد مزبور در صورت تحمیل تابعیت دیگر وتاریخ و
چگونگی اخذ تابعیت مزبور
4 تاریخ ورود به منطقه و شماره ومحل صدور پرو انه اقامت و محل اقامت اتباع
خارجی
5 اقامتگاه قانونی اشخاص حقیقی
6 شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاری كه به موجب بند ) ( 5ماده ) ( 3این
تصویب نامه به عمل آمده است.
7 رشته فعالیت تجاری داخلی یا خارجی یا هر دو در هر مورد
8 سایر مشخصات تجارتی بازرگانان از ج مله شماره ثبت، علایم تجاری، كتاب
رمز تجارتی و غیره.
99 معنوی و صنعتی های مالكیت و ها شركت ثبت ضوابط
واحد ثبتی مكلف است، پس از مفاد اظهارنامه در دفتر ثبت تجارتی، 16 ماده
ظرف حداكثر دو روز از تاریخ تسلیم، یك نسخه امضا شده از اظهارنامه ثبت را
ممهور به مهر واحد به اظهاركننده تسلیم نماید و نسخه دیگر را به واحد ذی ربط در
سازمان ارسال كند.

اظهاركننده موظف است ظرف مدت یك هفته هرگونه تغییراتی را در مفاد 17 ماده
اظهارنامه، طی اظهارنامه جدیدی كه در سه نسخه تنظیم می شود تهیه و به واحد
ثبتی سازمان تسلیم كند تا در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی قید گردد.

اش خاص حقیقی و حقوقی كه طبق مقررات این تصویب نامه اسم خود را 18 ماده
ثبت می نمایند مكلفند در سربرگ اوراق تجارتی و بر گ های فروش و سفارش
وهرنوع اسناد ومدارك تجارتی كه به كار می برند ضمن درج عنوان تجارتی، شماره
ثبت خود را نیز قید نمایند.

: مقررات سایر چهارم فصل
پلمپ دفاتر تجارتی اشخاص حقیقی وحقوقی طبق دستورالعملی كه 19 ماده
توسط سازمان هر منطقه تعیین می شود صورت گرفته و پس از امضای نماینده
واحد ثبتی به مهر واحد مذكور ممهور خواهد شد.

هزینه های مربوط به ثبت شركت، مؤسسه و تغییرات آن همچنین ثبت 20 ماده
علایم و اسامی تجاری و صنعتی و اختراعات و اشكال و ترسیمات صنعتی و نیز
ثبت دفاتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجاری وغیرتجارتی به موجب دستورالعملی كه با
رعایت قوانین مربوط توسط سازمان هر منطقه تهیه م یشود، دریافت می گردد.
صنعتی تجاری آزاد مناطق مقررات و قانون 100
از ادامه فعالیت متخلفین از اجرای مفاد این تصویب نامه، بنا به تقاضای 21 ماده
سازمان، توسط نیروی انتظامی منطقه جلوگیری به عمل خواهد آمد . در هرصورت
این گونه اقدامات رافع مسؤولیت مدیران شركت یا مؤسسه و اشخاص حقیقی
متخلف در قبال اشخاص ثالث نخواهد بود.

دستورالعمل های اجرایی این تصوی بنامه و فرم های چاپی مربوط توسط 22 ماده
سازمان هر منطقه حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ تصویب این تصویب نامه تهیه و به
اجرا گذاشته خواهد شد.

101 بیمه مؤسسات فعالیت و تأسیس مقررات

(1) آزاد مناطق در بیمه مؤسسات فعالیت و تأسیس مقررات

: تعاریف اول فصل
در این آیین نامه واژه های زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به كار 1 ماده
می رود:
الف مناطق آزاد: مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
ب سایر نقاط كشور: كشور جمهوری اسلامی ایران به استثنای مناطق آزاد.
پ منطقه: هریك از مناطق آزاد.
ت سازمان: سازمان هر یك از مناطق آزاد.
ث مؤسسات موضوع این آیی ننامه: كلیه مؤسسات مذكور در ماده ( 2) این آیی ننامه.
ج مؤسسات بیمه : مؤسسات بیمه ای كه طبق مقررات این آیین نامه مجاز به فعالیت
در منطقه می باشند.
چ مؤسسات بیمه متقابل : مؤسسات بیمه ای كه خدمات خود را به صورت بیمه
متقابل تنها به اعضا ارایه می نمایند.
ح مؤسسه كارگزاری بیمه : شخص حقوقی كه درمقابل دریافت كارمزد، واسطه
انجام معاملات بیمه و یا بیمه اتكایی بین طرف ها بوده وشغل او تنها ارایه
خدمات بیمه ای می باشد.
خ شعبه : واحد تابعه یكی از مؤسسات بیمه ایرانی كه در چارچوب موضوع و
وظایف مؤسسه اصلی تحت نام ومسؤولیت آن درمنطقه فعالیت م یكند.
صنعتی تجاری آزاد مناطق مقررات و قانون 102
د نمایندگی بیمه : شخص حقیقی یا حقوقی كه براساس قرارداد نمایندگی با یكی از
مؤسسات بیمه ایرانی و مقررات این آیین نامه، انجام بخشی از موضوع و
وظایف مؤسسه طرف قرارداد در امر بیمه را در منطقه به عهده گرفته است.
ذ دفتر ارتباطی : دفتر مؤسسات بیمه ثبت شده در مناطق آزاد كه به منظور تسهیل
ارتباط با بیمه مركزی ایران و دیگر سازمان های ذی ربط در سایر نقاط كشور
ایجاد می شود.

: تأسیس دوم فصل
عملیات بیمه و بیمه اتكایی در مناطق آزاد به وسیله مؤسساتی كه بنا به 2 ماده
درخواست پیشنهاد سازمان، طبق مقررات این آیین نامه از بیمه مركزی ایران مجوز
دریافت داشته و به یكی از صورتهای زیر به ثبت برسند انجام خواهد شد:
1 شركت سهامی یا تعاونی بیمه ایرانی با مشاركت سهامداران حقیقی و حقوقی
ایرانی و یا خارجی كه كلیه سهام آن با نام باشد.
2 مؤسسه نمایندگی و یا كارگزاری بیمه.

تأسیس شعبه توسط مؤسسات بیمه با رعایت مقررات ا ین آیی ن نامه و 1 تبصره
ثبت درمنطقه بلامانع است.

اعطای نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی با رعایت ضوابطی كه به 2 تبصره
تصویب شورای عالی بیمه می رسد امكان پذیر است.

مؤسسات بیمه ایرانی مشمول مقررات قانون تأسیس بیمه مركزی ایران 3 تبصره
وبیمه گری (اعم از دولتی و غیردولتی) مجاز به فعالیت در مناطق آزاد به یكی از اشكال
103 بیمه مؤسسات فعالیت و تأسیس مقررات
زیر می باشند:
الف تأسیس شعبه و ایجاد نمایندگی با رعایت قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و
بیمه گری.
ب تأسیس مؤسسه بیمه با مشاركت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی
در چارچوب مقررات این آیین نامه.

ضوابط ایجاد و محدوده فعالیت دفاتر ارتباطی مؤسسات بیمه از سوی 4 تبصره
بیمه مركزی ایران تعیین و اعلام خواهد شد.

مؤسساتی كه در اجرای این آیین نامه اجازه فعالیت درمنطقه دریافت 3 ماده
می نمایند، مجاز به عرضه بیمه برای اشخاص مقیم، موضوعات و موارد بیمه موجود
در سایر نقاط كشور وبیمه حمل ونقل كالای وارداتی به سایر نقاط كشور كه
قرارداد خرید آن در ایران منعقد یا اعتبار اسنادی آن در ایران بازشده است
نمی باشند. عملیات بیمه اتكایی از شمول حكم این ماده مستثناست.

مؤسساتی كه تنها اجازه فعالیت بیمه ای مستقیم در منطقه را دارند 1 تبصره
نمی توانند از مؤسسات بیمه سایر نقاط كشور بیمه اتكایی قبول نمایند.

مؤسسات بیمه می توانند نسبت به بیمه اموال و مسؤولیت (غیر بیمه 2 تبصره
اشخاص ) در چارچوب این آیین نامه و رعایت قوانین ومقررات مربوط در مناطق
ویژه اقتصادی فعالیت كنند.

صد ور بیمه نامه توسط مؤسسات بیمه ای مناطق آزاد برای آن دسته از 3 تبصره
      موضوعات و موارد بیم ه ای از طرف مؤسسات بیمه ای ایرانی فعال درسایر نقاط

كشور عرضه نمی شود از شمول این ماده مستثناست و فهرست این قبیل موضوعات
و موارد بیمه مجاز در سرزمین اصلی، برای مؤسسات بیمه، توسط بیمه مركزی
ایران حداكثر ظرف 3ماه از تاریخ تصویب این مقررات، تهیه و به سازمان ها اعلام   می شود.

می شود.

حداقل سرمایه برای مؤسسات بیمه، نمایندگی و كارگزاری بیمه به قرار 4 ماده
زیر است:
(15/000/000/ 1 مؤسسات بیمه مستقیم با سرمایه حداقل پانزده میلیارد (/ 000
ریال تشك یل می شوند كه باید حداقل پنجا ه درصد ( 50 %) آن به صورت نقد
پرداخت شده باشد.
200 ) ریال /000/ 2 مؤسسات بیمه متقابل با سرمایه حداقل دویست میلیون ( 000
تشكیل می شوند كه باید حداقل پنجاه درصد ( 50 %) آن به صورت نقد پرداخت
شده باشد.
(85/000/000/ 3 مؤسسات بیمه اتكایی با سرمایه حدا قل هشتادوپنج میلیارد ( 000
ریال تشكیل می شوند كه باید حداقل پنجا ه درصد ( 50 %) آن به صورت نقد
پرداخت شده باشد.
4 مؤسسات ن مایندگی و ی ا ك ارگزاری بی مه ب ا س رمایه ح داقل سی صد می لیون
300/000/000 ) ریال تشكیل م یشوند كه باید پنجاه درصد ( 50 %) آن به )
صورت نقد پرداخت شده باشد.

هر گونه تعدیل در ارقام مندرج در این ماده هر 2 سال یك بار موكول به 1 تبصره
پیشنهاد مشترك دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و بیمه مركزی ایران و تصویب
هیأت وزیران است.

سهامداران خارجی مؤسسات موضوع این آیین نامه سهم ال شركه ریالی 2 تبصره
105 بیمه مؤسسات فعالیت و تأسیس مقررات
خود را باید به ارزهای مورد قبول بانك مركزی ایران پرداخته و یا گواهی تبدیل ارز
را ارایه نمایند.

وجوه سرمایه موضوع این ماده باید نزد یكی از بانكهای مورد تأیید 3 تبصره
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران كه ترجیحا در مناطق آزاد دارای شعبه باشد
واریز شود.

: فعالیت پروانه و ثبت مجوز سوم فصل
ثبت مؤسسات موضوع این آیین نامه در منطقه، موكول به ارایه مجوز 5 ماده
ثبت كه توسط بیمه مركزی ایران صادر می شود و ثبت هر گونه تغییرات بعدی در
اساسنامه، مدیران، میزان سرمای ه و سهام مؤسساتی كه به ثبت رسیده باشند
موكول به ارایه موافقت بیمه مركزی ایران است.

برای تحصیل مجوز ثبت، مدارك و اطلاعات زیر باید به بیمه مركزی 6 ماده
ایران تسلیم شود:
الف اساسنامه مؤسسه.
ب میزان سرمایه مؤسسه، رسید یا گواهینامه تعهد پرداخت آن.
پ سهام نقدی وغیرنقدی و نحوه پرداخت آنها.
ت صورت اسامی سهامداران، بازرسان و مدیران و تابعیت و تعداد سهام هر یك
از آنها.
ث اسناد و مدارك و اطلاعات دیگری كه معرف صلاحیت مالی و فنی مؤسسه و
حسن شهرت مدیران آن باشد.
مجوز ثبت صادر شده برای مدت 6 ماه اعتبار دارد . در صورت عدم ثبت تبصره
مؤسسه ظرف مهلت مذكور باید مجددا ثبت تحصیل شود.
صنعتی تجاری آزاد مناطق مقررات و قانون 106
بیمه مركزی ایران موظف است حداكثر ظرف 30 روز از تاریخ تسلیم 7 ماده
آخرین مدارك و اطلاعات خواسته شده با رعایت ماده ( 28 ) قانون چگونگی اداره
مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 و مقررات
این آیین نامه نظر خود را اعم از قبول یا رد تقاضا به طور كتبی به سازمان اعلام
نماید.

در صورتی كه متقاضی به نظر اعتراض داشته باشد می تواند ظرف 30 تبصره
روز اعتراض خود را به مجمع عمومی بیمه مركزی ایران تسلیم كند . تصمیم مجمع
مزبور قطعی و لاز مالاجر است.

بیمه مركزی ایران با دریافت گواهی ثبت مؤسسه در منطقه، پروانه 8 ماده
فعالیت برای بیمه اتكایی، یك یا چند رشته بیمه مستقیم و یا هر دو صادر خواهد كرد.

: فعالیت نمودن محدود و پروانه لغو چهارم فصل
پروانه فعالیت صادر شده توسط بیمه مركزی ایران برای تمام رشت ه ها یا 9 ده ما
رشته های معین در موارد زیر لغو خواهد شد:
الف در صورت تقاضای دارنده پروانه.
ب در صورتی كه مؤسسه تا یكسال پس از صدور پروانه عملیات خودرا در
منطقه شروع نكرده باشد.
پ در صورت ورشكستگی مؤسسه.
ت در صورتی كه به تشخیص بیمه مركزی ایران و تأیید شورا یعالی بیمه، وضع
مالی مؤسسه طوری باشد كه نتواند به تعهدات خود عمل نماید یا ادامه فعالیت
مؤسسه به زیان بیمه شدگان و بیم هگذاران و صاحبان حقوق آنها باشد.
ث سایر موارد پیش بینی شده در این آیین نامه.
107 بیمه مؤسسات فعالیت و تأسیس مقررات
در مواردی كه مؤسسات موضوع این آیین نامه برخلاف اساسنامه خود 10 ماده
یا مقررات این آیین نامه یا حسب اعلام سازمان برخلاف سایر مقررات حاكم بر این
مؤسسات در منطقه رفتار نمایند، به پیشنهاد بیمه مركزی ایران و تصویب
شورای عالی بیمه از فعالیت یا رشته های معین یا بیمه اتكایی به طور موقت یا دایم
ممنوع خواهند شد.

صدور و لغو پروانه فعالیت مؤسسات موضوع این آیین نامه یا ممنوعیت 11 ماده
آنها از فعالیت به طور موقت و اطلاعاتی كه از لحاظ حفظ منافع بیمه گذاران و
صاحبان حقوق آنها لازم باشد، به هزینه خود مؤسسه تو سط بیمه مركزی ایران در
روزنامه رسمی كشور و یكی از روزنامه های كثیرالانتشار تهران و منطقه در دو
نوبت به فاصله یك ماه آگهی خواهدشد.

در صورتی كه پروانه فعالیت مؤسسه بیمه ای برای یك یا چند رشته 12 ماده
بیمه اتكایی بطور دایم لغو شود، بنا به پیشنهاد بیمه مركز ی ایران و تصویب
شورای عالی بیمه، ترتیبی اتخاذ خواهد شد كه متضمن منافع بیمه گذاران، بیمه شدگان
و صاحبان حقوق آنها باشد . ازجمله این ترتیبات، انتقال پرتفوی مؤسسه با كلیه
سوابق واسناد مربوط به حقوق و تعهدات آن به مؤسسه دیگری كه مجاز به فعالیت
درمنطقه باشد خواهد بود.

: فعالیت نحوه پنجم فصل
مؤسسات بیمه موضوع این آیین نامه موظفند حساب اندوخته های قانونی 13 ماده
و ذخائر فنی خود را نگهداری ونحوه بكار افتادن آنها را به صورت مشخص منعكس
نمایند . انواع اندو خته های قانونی وذخایر فنی برای هریك از رشته های بیمه ومیزان
صنعتی تجاری آزاد مناطق مقررات و قانون 108
و طرز محاسبه، همچنین ترتیب بكار انداختن این اندوخته ها و ذخایر و نیز سرمایه
مؤسسه و نحوه ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول كه نماینده منابع مالی مؤسسات
مذكور است به موجب دستورالعمل هایی است كه به تصو یب شورای عالی بیمه
می رسد.

مؤسسات بیمه موضوع این آیی ن نامه موظفند ده درصد ( 10 %) از كلیه 14 ماده
معاملات بیمه ای مستقیم خودرا نزد بیمه مركزی ایران بیمه اتكایی نمایند . بیمه
مركزی ایران در قبول یا رد اتكایی مزبور مجاز م یباشد.

نرخ كارمزد و سایر ش رایط به موجب دستورالعملی است كه به تصویب تبصره
شورای عالی بیمه خواهد رسید.

اموال مؤسسات بیمه موضوع این آیین نامه همچنین اندوخته ها وذخایر 15 ماده
مذكور در ماده ( 13 ) تضمین حقوق و مطالبات بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان
حقوق آنان است و در صورت انحلال یا ورشكس تگی مؤسسه، بیمه گذاران و
بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانكاران حق تقدیم دارند.

در میان رشته های مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است. 1 تبصره

مؤسسات مذكور در این ماده نمی توانند بدون موافقت قبلی بیمه مركزی 2 تبصره
ایران اموال خودرا صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار كنند و یا موضوع هر نوع
معامله با حق استرداد قراردهند.

( دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام انجام معاملات موضوع تبصره ( 2 3 تبصره
109 بیمه مؤسسات فعالیت و تأسیس مقررات
این ماده، مطابق بخش اخیر ماده ( 60 ) قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری
موافقتنامه بیمه مركزی ایران را مطالبه ومفاد آن را در سند منعكس نمایند.

مؤسسات بیمه موضوع این آیین نامه موظفند ترازنامه و صورت سود و 16 ماده
زیان خود را دریكی از روزنامه های كثیرالانتشار تهران و منطقه درج نمایند.

مؤسسات موضع این آیی ن نامه موظفند هرگونه تغییر در سهامد اران 17 ماده
عمده، مدیران و بازرسان (حسابرسان ) مؤسسه را ظرف دوهفته به اطلاع بیمه
مركزی ایران برسانند.

اشخاصی كه در ایران یا در خارج از كشور به یكی از جرایم قتل، 18 ماده
سرقت، خیانت درامانت،كلاهبرداری، صدورچك ب ی محل و اختلاس یا معاونت
درجرایم مذكور محكوم شده باشند، همچنین ورشكستگان به تقصیر وتقلب
نمی توانند جزو موسسان یا مدیران مؤسسات موضوع این آیی ننامه باشند.

مؤسسات بیمه موضوع این آیین نامه از نظر ادغام وانتقال عملیات، 19 ماده
انحلال و ورشكستگی، تابع مقررات این آیی ن نامه و مواد ( 51 ) الی ( 59 ) قانون تأسیس
بیمه مركزی ایران و بیم هگری می باشند.

: نظارت ششم فصل
بیمه مركزی ایران طبق مقررات این آیین نامه بر فعالیت مؤسسات 20 ماده
موضوع این آیین نامه در منطقه نظارت خواهد كرد.

صنعتی تجاری آزاد مناطق مقررات و قانون 110
مؤسسات موضوع این آیین نامه حسب مورد موظفند: 21 ماده
الف حسابها و صورتهای مالی خود را طبق نمونه ای كه به پیشنهاد بیمه مركزی
ایران به تأیید شورای عالی بیمه می رسد تنظیم و نگهداری نمایند.
ب یك نسخه از صورتهای مالی خودرا كه مورد رسیدگی و اظهارنظر حسابرسان
تأیید شده توسط سازمان حسابرسی یا حسابرسان معتبر بین المللی قرار
گرفته است، حداكثر ظرف 6ماه از پایان دوره مالی به بیمه مركزی ایران تسلیم
كنند.
پ صورت وضعیت عملیات بیمه ای سالانه خودرا طبق نمونه ای كه بیمه مركزی
ایران تهیه می كند، تنظیم و ظرف 3ماه از پایان دوره مربوط به بیمه مركزی
ایران تسلیم نمایند.
ت سایر اطلاعات و آمار دوره ای یا موردی را كه بیمه مركزی ایران به منظور
نظارت برحسن اجرای این آیی ن نامه لازم تشخیص دهد در اختیار این سازمان
قرار دهند.
ث با بازرسان اعزامی كه با حكم كتبی یكی از اعضای هیأت عامل بیمه مركزی
ایران و با اطلاع دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد درمحل حضور پیدا می كنند
همكاری نمایند و اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.

مؤسسات بیمه ای كه بیمه نامه های بلند مدت زندگی عرضه می نمایند، تبصره
علاوه بر رعایت ترتیبات فوق موظفند ترتیبی اتخاذ كنند تا حسابها و ذخایر فنی
مربوط مورد رسیدگی و تأیید محاسب فنی مورد قبول بیمه مركزی ایران قرار گیرد.

حسابرسان مؤسسات بیه موضوع این آیی ننامه علاوه بر وظایف قانونی 22 ماده
و حرفه ای مكلفند در گزارش نهایی خود نسبت به حسن اجرای مقررات این آیین نامه
نیز اظهار نظر نمایند.
111 بیمه مؤسسات فعالیت و تأسیس مقررات
بیمه مركزی ایران در صورت مشاهده هرگونه تخلف مؤسسات موضوع 23 ماده
این آیین نامه از مقررات مربوط، مراتب را به طور كتبی به مؤسسه و سازمان اعلام
و مهلت مناسبی را برای رفع ایراد تعیین و ابلاغ می نماید.
در صورت عدم رفع به موقع تخلف یا تكرار تخلف، بیم ه مركزی ایران حسب مورد و
با اخطار كتبی مطابق ماده ( 10 ) این آیین نامه عمل خواهد كرد.

ارزش خالص دارای ی ها (حقوق صاحبان سهام ) در مؤسسات بیمه 24 ماده
موضوع این آیین نامه هیچگاه نباید از بزرگترین رقم ح اصل از بندهای زیر كمتر
باشد:
الف نود درصد ( 90 %) حداقل سرمایه پرداخت شده طبق مقررات این آیی ننامه.
ب ده درصد ( 10 %) حق بیمه های صادرشده ناخالص آخرین سال مالی ضربدر
نسبت نگهداری خسارت دوره.
14 %) میانگین سالانه كل خسارت ایجاد شده در سه / ج چهارده وسه دهم درصد ( 3
دوره مالی قبل ضربدر نسبت نگهداری خسارت دوره.

نسبت نگهداری خسارت دوره عبارت است از: تبصره
كل خسارت های ایجاد شده از كسر خسارت سهم بیم هگران اتكایی.
كل خسارت ایجاد شده دوره مربوط

در صورت عدم حصول نصابهای مندرج در ماده ( 24 ) این آیین نامه، 25 ماده
مؤسسه بیمه موظف است طرح خود در خصوص نیل به نصابهای مذكور را ظرف 3
ماه از پایان مهلت مقرر برای ارایه صورتهای مالی، به تأیید بیمه مركزی ایران
برساند . در غیر این صورت بیمه مركزی ایران طبق مقررات این آیین نامه نسبت به
محدود كردن فعالیت یا لغو پروانه مؤسسه بیمه حسب مورد اقدام خواهد كرد . در
هر حال زمان اجرای طرح ارایه شده نباید بیشتر از یك سال باشد.
صنعتی تجاری آزاد مناطق مقررات و قانون 112
مؤسسات موضوع این آیین نامه مكلفند كلیه دارایی های معرف بدهی ها و 26 ماده
ذخایر عملیات بیمه ای، همچنین سرمایه و اندوخته های خود را تنها در مناطق آزاد یا
سایر نقاط كشور نگهداری و سرمای هگذاری نمایند.

نگهد اری بخشی از دارایی های موضوع این ماده درخارج از كشور با تأیید تبصره
سازمان و موافقت بیمه مركزی ایران مجاز است.

: مقررات سایر هفتم فصل
مؤسسات بیمه و نمایندگان و كارگزاران رسمی بیمه مسؤول جبران 27 ماده
خساراتی می باشند كه در اجرای وظایفشان به سبب تقصیر و یا مسامحه آنها یا
كاركنانشان به دیگران وارد آید . هر مؤسسه بیمه در رشته یا رشت ه های معینی كه
پروانه بیمه ندارد رأسا یا به وسیله نمایندگان خود قبول بیمه نماید، مكلف به جبران
خسارت زیان دیده خواهد بود.

از عملیات اشخاصی كه بدون تحصیل پروانه مبادرت به عملیات بیمه و 28 ده ما
یا بیمه اتكایی موضوع این آیین نامه نمایند، به درخواست بیمه مركزی ایران توسط
سازمان جلوگیری به عمل آمده وبه علاوه در صورت لزوم، بیمه مركزی ایران
اشخاص مزبور رابراساس مقررات ماده ( 21 )ضوابط ثبت شركت ها و مالكیت های
صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران
1374 شورای عالی مناطق آزاد و سایر قوانین و مقررات مربوط از /2/ مصوب 4
طریق مراجع ذی صلاح تحت پیگرد قرار خواهد داد.

رییس شورای عالی بیمه در كلیه مواردی كه اعضای شورا یعالی بیمه را 29 ماده
113 بیمه مؤسسات فعالیت و تأسیس مقررات
به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات مربوط به تأسیس یا فعالیت مؤسسات
بیمه در مناطق آزاد دعوت می نماید، از دبیر شورای عالی مناطق آزاد یا نماینده وی
نیز برای شركت در جلسه دعوت می كند. در این جلسات دبیر شورای عالی مناطق
آزاد یا نماینده وی نیز حق رأی خواهد داشت.

فعالیت مؤسسات موضوع این آیین نامه تنها تابع مقررات این آیین نامه 30 ماده
است و در موارد پی ش بینی نشده از حیث اداره امور مؤسسه، تابع قانون تجارت و
قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.

از تاریخ تصویب این آیی ن نامه، كلیه مقررات مغایر با آن درمنطقه لغو 31 ماده
می شود.

صنعتی تجاری آزاد مناطق مقررات و قانون 114

(1) آزاد مناطق در شده تولید خودروهای واردات نحوه

تولیدكنندگان خودرو در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی مجازند متناسب با 1
میزان ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی بكار رفته در خودروهای تولید شده (به
تشخیص كمیته تعیین ارزش افزوده )، پس از انجام تشریفات گمركی و پرداخت سود
و حقوق و عوارض قانونی مربوط به آن بخش از قطعات وارداتی كه در تولید
خودرو استفاده شده است، بخشی از خودروهای تولیدی مذكور را به سایر نقاط
كشور وارد نمایند.

خودروهای وارد شده از مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی تا میزان ارزش 2
افزوده و مواد و قطعات داخلی بكار رفته در آنها، همانند خودروهای تولید داخل
كشور، با كاردكس صادره از سوی شركت مزبور شماره گذاری شوند و مالیات
تعیین شده در تبصره 35 قانون بودجه سال 1379 متناسب با قیمت تعیین شده از
سوی كمیته خودروی وزارت صنایع اخذ شود.

خودروهای مازاد برارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی بكاررفته در آنها، 3
وارداتی تلقی شده و علاوه بر نیاز به مجوز ورود، مشمول تمام تشریفات قانونی
مربوط به واردات خودروهای خارجی از جمله ما ب هالتفاوت خواهند بود.

1379 سازمان مدیریت و برنام ه ریزی /8/ 34 مورخ 24 / 1379 شورای اقتصاد (ابلاغ شماره 1442 /8/ مصوب جلسه مورخ 7 1
كشور)
115 آزاد مناطق در شده تولید خودروهای واردات نحوه
گمرك جمهو ری اسلامی مكلف است رونوشت مجوز ترخیص خودروهای وارده 4
مربوط به ارزش افزوده را به سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان
ارسال نماید . همچنین شركت های تولیدكننده خودرو موظفند آمار تولید خودروهای
تولیدی وارد شده به كشور و صادر شده را به صورت ماهیانه به سازمان
اخیرالذكر اعلام نمایند.
1 آزاد مناطق نهای سازما سالانه بودجه تصویب و تهیه نحوه
به منظور ابلاغ به موقع بودجه سازمان های مناطق آزاد قشم، كیش و چابهار،
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد موظف است بودجه سالانه سازمان های یاد شده
را پس از دریافت پیش نویس اولیه از مناطق و تلفیق و بررسیهای لازم، جهت
هماهنگی با نظام بودجه ریزی كشور و اقتصاد ملی با همكاری سازمان مدیریت
وبرنامه ریزی كشور، نهایی كرده و به شورای عالی ارایه نماید. 2

بر اساس قانون (مندرج در صفحه 18 ) مناطق آزاد آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی به سازما ن های مناطق آزاد مورد 2
اشاره در این ماده اضافه شده است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 23

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد