كارت مجاورتی یا prox card  و آینده آن
كارت مجاورتی یا prox card و آینده آن

خانه كارت مجاورتی یا prox card و آینده آن

كارت مجاورتی یا prox card و آینده آن

كارت مجاورتی یا prox card  نوعی كارت هوشمند تماسی هست كه بدون قرار گرفتن در دستگاه های كارتخوان (مثل كارتهای بانكی) فقط از طریق نزدیك كردن آن به دستگاه كارتخوان مجاورتی خوانده می شود، به عنوان مثال كارت های اعتباری مترو شهری یا اتوبوس ها در شهرهای مختلف از این نوع كارت هستند.

این نوع كارتها جایگزین كارتهایی با نوار مغناطیسی شده و روز به روز در حال ارتقا است. این نوع كارتها توسط دستگاه مخصوص به خود و نرم افزار آن، كد گذاری میشود تا با نزدیك كردن آن به دستگاه مجاورتی عملكرد تعیین شده را انجام دهد. كاربر در این لحظه صدای بوقی از این دستگاه می شنود. محدوده خواندن این كارتها معمولا 50 سانتیمتر یا 15 اینچ است كه تفاوت اصلی آن با كارت هوشمند است كارتهای هوشمند باید حداقل در فاصله 1 تا 3 سانتی دستگاه كارتخوان قرار بگیرند تا عمل كنند.

كارت های مجاورتی  می تواند داده ها بیش از یك نوار مغناطیسی را نگه دارد.

تركیب این كارتها با كارتهای هوشمند مجاورتی میتواند در پرداخت الكترونیك، حضور و غیاب سازمانی، پرداخت های هوشمند مرحله ای و … كمك كند.

این فناوری امروز در برخی از كشورها با تركیب با اینترنت اشیاء (IOE  )در توسعه فضای big data  و تولید اطلاعات و در نهایت كمك به متخصصین در جهت توسعه دانش و كاهش هزینه ها منجر شده است .

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 324

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد