كالای متروكه، ضبطی (ضبط شده) و واگذاری به گمرك
كالای متروكه، ضبطی (ضبط شده) و واگذاری به گمرك

خانه كالای متروكه، ضبطی (ضبط شده) و واگذاری به گمرك

كالای متروكه، ضبطی (ضبط شده) و واگذاری به گمرك

ماده 33ـ كالای متروكه موضوع ماده (24) این قانون و كالای ضبطی و واگذاری به گمرك، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی به عنوان مسؤول فروش كالای متروكه و ضبطی با رعایت مقررات مربوطه به فروش میرسد.
تبصره1ـ تا زمانی كه كالا توسط سازمان یاد شده به فروش نرسیده است، صاحب كالا حق دارد پس از اعلام گمرك به سازمان مذكور برای انجام تشریفات قطعـی گمركی و ترخیص كالای خود نـسبت به تسلیم اظهارنامه و یا تغییر عنوان اظهـار با رعایت مقررات مربوطه و پرداخت كلـیه وجوه متعلقه و سایر هـزینههای انجام شده اقدام نماید.
تبصره2ـ كالایی كه پس از متروكه شدن، به انبارهای سازمان یاد شده منتقل میگردد نیز مشمول مقررات تبصره (1) این ماده میشود.
تبصره3ـ اموال در اختیار ولی فقیه كه در قوانین و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حكم مراجع قضائی ذی صلاح با رعایت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل میگردد.
ماده34ـ مرجع تحویل گیـرنده مكلف است در موقع تسلیم قبض انبار، تاریخ متروكه شدن كالا و اقدام برای فروش آن را با درج مفاد ماده (24) این قانون در ظهر قبض انبار مشخص نماید.
تبصره1ـ شركتهای حمل و نقل یا آورنده كالا مكلفند تاریخ تحویل كالا به انبارهای گمركی همچنین مفاد ماده (24) را حداكثر ظرف پنج روز پس از تحویل كالا، به صاحب یا گیرنده كالا و درصورتی كه صاحب یا گیرنده كالا مشخص نباشد به بانك واسطه یا فرستنده كالا اطلاع دهند. درصورتی كه شركتهای حمل و نقل یا آورنده كالا به تكلیف مقرر در این تبصره عمل نكنند مسؤول جبران خساراتی میباشند كه از این راه به اشخاص ذی نفع وارد میشود.
تبصره2ـ گمرك موظف است برای كالای هر ردیف دفتر انبار، اظهارنامه گمركی تنظیم نماید و كالا را با حضور نماینده مرجع تحویل گیرنده مورد ارزیابی قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و سایر مشخصات آن را تعیین و در متن اظهارنامه قید كند و حقوق ورودی و هزینههای انجام خدمات مربوطه را نیز محاسبه نماید. محاسبه حقوق ورودی و هزینههای كالای متروكه به مأخذ زمان تنظیم اظهارنامه به عمل میآید. فهرست این كالاها به همراه اظهارنامههای مربوط به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی ارسال میگردد.
ماده 35ـ هرگاه كالای متروكه از نوع كالای ممنوع باشد ارزیابان مكلفند بلافاصله برای آن صورتمجلس ضبط تنظیم نمایند و گمرك باید مراتب را به صاحب كالا و یا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشانی صاحب كالا) و همچنین در صورت معلوم نبودن آورنده به وسیله درج آگهی در یك روزنامه كثیرالانتشار ابلاغ نماید. درصورتی كه صاحب كالا به عمل ضبط گمرك اعتراض داشته باشد میتواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ صورتمجلس ضبط یا درج در روزنامه، به مرجع قضائی محل مراجعه كند و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به مرجع قضائی با ارائه گواهی به گمرك مربوطه اعلام نماید. در غیر این صورت كالا به ضبط قطعی دولت درمی آید.
تبصره ـ كالای ضبط شده سریع الفساد و كالایی كه نگهداری آن ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید اعم از اینكه ضبط، قطعی شده یا نشده باشد و همچنین كالایی كه از تاریخ ضبط آن شش ماه گذشته ولی از طرف مرجع قضائی تعیین تكلیف نهائی نشده باشد طبق مقررات به فروش میرسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تكلیف نهایی به عنوان سپرده نگهداری میشود مگر آنكه مرجع مزبور ادامه نگهداری عین كالا را تا تعیین تكلیف نهائی لازم بداند.
ماده36ـ كالای موجود در اماكن گمركی كه از طرف مرجع صلاحیتدار دستور توقیف آن داده میشود مشمول مقررات كالای متروكه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقیف میماند. مواردی كه به استناد ماده (10) قانون مجازات اسلامی دستور توقیف داده شده است از این حكم مستثنی است.
ماده37ـ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی موظف است بلافاصله پس از انجام تشریفات مذكور در مواد (33) و (34) این قانون با تنظیم صورتمجلس به دریافت كالای متروكه و ضبطی از مرجع تحویل گیرنده با نظارت گمرك و انتقال آن به انبارهای خود اقدام نماید.
تبصره1ـ در مورد كالای بارگنجی، حداكثر ظرف یك هفته پس از اجرای تشریفات متروكه، كالا از بارگنج خارج و بارگنج خالی به مرجع تحویل گیرنده تحویل میگردد. خروج كالا با بارگنج با موافقت كتبی صاحب آن امكانپذیر است. چنانچه بارگنج مذكور از تاریخ تخلیه محموله، متروكه شود و به مدت دو ماه از گمرك خارج نشود، بارگنج مذكور نیز مشمول مقررات متروكه میگردد.
تبصره2ـ پرداخت مازاد حاصل فروش كالای متروكه به صاحب كالا، مستلزم ارائه حواله ترخیصیه شركت حمل و نقل مربوطه است.
تبصره3ـ مسؤولیت حفاظت و نگهداری كالا پس از تحویل به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی با سازمان مذكور است.
تبصره4ـ هزینههای انجام خدمات و سایر هزینههای كالاهای متروكه به هنگام خروج از اماكن گمركی توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی پرداخت و یا تعهد پرداخت میگردد.
تبصره5 ـ حداكثر هزینه انبارداری قابل تأمین از حاصل فروش، شش ماه است و مابه التفاوت هزینه انبارداری به عهده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی میباشد.
بخش ششم ـ تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص

ماده38ـ خروج كالا از اماكن گمركی مستلزم انجام تشریفات گمركی است. تشریفات گمركی كالای ورودی در اولین گمرك مجاز انجام میشود. گمرك ایران گمركهای مجاز برای انجام تشریفات مختلف گمركی را اعلام مینماید.
تبصره ـ تشریفات گمركی كشتی، هواپیما و یا ناوگان ریلی اعم از لوكوموتیو و واگن خریداری یا اجاره شده از خارج براساس آیین نامه اجرائی این قانون تعیین میشود.
ماده39ـ تشریفات گمركی به استثناء موارد مندرج در مواد (40) و (41) این قانون منوط به اظهار كالا با تسلیم اظهارنامه به شكل و تعداد نسخی كه گمرك ایران تعیین مینماید توسط صاحب كالا یا نماینده قانونی وی انجام میشود. گمرك ایران مجاز است شكل، نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص كالا را برحسب ضرورت تغییر دهد.
تبصره1ـ چگونگی تنظیم اظهارنامه، اسنادی كه باید ضمیمه آن باشد، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسیدگی و ارزیابی آن در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین میگردد.
تبصره2ـ صاحب كالا مـسؤولیت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسلیمی به گمرك را برعهده دارد.
تبصره3ـ گمرك ایران شرایط تسلیم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود كالا را تعیین مینماید.
ماده 41ـ موارد زیر از تسلیم اظهارنامه معافند:
الف ـ كالاهایی كه براساس كنوانسیونهای بین المللی لازم الاجراء، به موجب فرمهای خاص اظهار و ترخیص میگردد.
ب ـ كالاهای مسافری، هدیه و سوغات و همچنین نمونههای تجاری به تشخیص گمرك و كالاهای مشمول بندهای (الف)، (ح)، (خ)، (د)، (ص) و (ع) ماده (119) این قانون با صدور پته گمركی، قابل ترخیص است.
پ ـ كالایی كه به صورت كران بری (كابوتاژی) از گمرك مقصد خارج میشود.
ت ـ خروج كـالای متروكه و ضبطی كه به معرض فروش گذارده شده و متكی به صورتمجلس فروش و قبض وصول بهای آن است.
ث ـ خروج كالای ضبطی توقیف شده در داخل كشور به ظن قاچاق كه به گمرك تحویل ولی مظنونیت آن مرتفع گردیده است.
ج ـ كالایی كه صادر كننده از صدور آن منصرف شده است.
ماده41ـ نامه، روزنامه، مجله، كالانما (كاتالوگ) و امثال آنها كه به وسیله پست وارد شـود و كیـسههای حاوی نامههای پستی و بسـتههای مطبوعات در صورتی كه از طرف مأموران پست كشورهای دیگر مهر و به مأموران پست ایران تسلیم شود و كیسههای مزبور حاوی بستههای كالا حتی به عنوان نمونه نباشد از تسلیم اظهارنامه و ارزیابی معاف است.
ماده42ـ در موارد استثناء و درخصوص كالای مورد نیاز فوری اعم از دولتی یا غیردولتی، گمرك میتواند با اجازه رئیس كل گمرك ایران و تعهد بالاترین مقام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حكم، مجوز خروج كالا را صادر نماید. متقاضی مكلف است ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات كامل گمركی اقدام نماید.
ماده43ـ در مواردی كه صاحب كالا یا نماینده قانونی وی شماره تعرفه صحیح كالای خود را نداند میتواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارائه اسناد مالكیت و پرداخت هزینه تعیین تعرفه، نظر مشورتی گمرك را استعلام نماید. این تعرفه بندی وقتی برای طرفین الزامی است كه به درخواست ذی نفع به كمیسیون رسیدگی به اختلافات گمركی ارجاع و تعیین شود. اشخاصی كه میخواهند كالا به خارج سفارش دهند نیز میتوانند شماره تعرفه كالا و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پیش برگ (پروفورم) و بیان مشخصات كالا و تصریح به اینكه كالا حداكثر تا چه مدت به ایران میرسد از گمرك ایران استعلام نمایند. این تعرفه بندی وقتی برای گمرك الزامی است كه به تأیید كمیسیون رسیدگی به اختلافات گمركی برسد و كالای مورد بحث برای یك بار گشایش اعتبار و تا یك سال بعد از ابلاغ رأی توسط استعلام كننده، گشایش اعتبار یا وارد شود.
تبصره ـ در مواردی كه گمرك، كالای اظهار شده را تعیین تعرفه میكند در صورت تغییر تعرفه، براساس تشخیص جدید گمرك فقط به اخذ مابه التفاوت اقدام میشود و مشمول پرداخت جریمه نیست.
ماده44ـ در مواردی كه حقوق ورودی از روی وزن كالا دریافت میشود، وزن كالا، وزن ناخالص با تمام لفافها و ظروف درونی و بیرونی به حال و وضع عادی هنگام اظهار در گمرك منهای وزن تقریبی ظرف است كه نسبت آن با وزن ناخالص كالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هیأت وزیران تعیین میشود.
تبصره ـ اوزان تقریبی تعیین شده شامل لفافهایی كه كالا را به صورت ناقص بپوشاند نیست جز درمورد كالایی كه بسته بندی آنها در عرف از این ویژگی برخوردار است وزن خالص تخمینی در مورد كالاهایی كه به صورت فلّه وارد میشود پذیرفته نیست. در این موارد وزن خالص كالا براساس روشهای متداول بین المللی مانند محاسبه آبخور كشتی تعیین میگردد.
ماده45ـ در مواردی كه بین گمرك و اظهاركننده جز درموارد مجاز، مشروط یا ممنوع بودن كالا اختلاف حاصل شود و ترخیص كالا براساس نظر گمرك مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهاركننده میتواند حقوق ورودی را براساس اظهار خود، نقدی و به طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانكی تودیع و كالا را ترخیص كند.
تبصره1ـ در مواردی كه صاحب كالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرك از ترخیص كالا خودداری كند، درصورتی كه نظر قطعی گمرك مؤید پرداخت مبلغی بیش از اظهار صاحب كالا نباشد، كالا از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهائی گمرك به صاحب كالا، از پرداخت انبارداری معاف است. برای مدتی كه با تشخیص گمرك، مقررات یا دستورهای دولتی به ناحق مانع از ترخیص كالا میشود صاحب كالا از پرداخت هزینه انبارداری معاف است و مراتب نیز به مرجع مسؤول تحویل گیرنده كالا اعلام میشود.
تبصره2ـ هزینه انبارداری موضوع این ماده جز در مواردی كه مرجع تحویل گیرنده به هر دلیل قادر به تحویل كالا نباشد از محل اعتباری كه همه ساله در قانون بودجه به این منـظور پیش بینی میشود تأمـین و توسط گمرك به مرجع تحویـل گیرنده پرداخت میشود.
بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از اجرای آن تأمین میگردد.
ماده46ـ اگر صاحب كالا، كالای خود را اظهار كرده باشد، چنانچه بخواهد تمام یا قسمتی از كالای خود را تحت عنوان دیگری اظهار نماید مشروط بر آنكه كالا از گمرك خارج نشده باشد و جریمههای متعلقه مربوط به اظهار خلاف اولیه را پرداخت نماید، اظهار جدید آن پذیرفته میشود.
تبصره 1ـ تغییر عنوان به عبور داخلی شخصی با رعایت ماده (123) این قانون موكول به موافقت گمرك است.
تبصره 2ـ در مواردی كه اظهار صاحب كالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبدیل عنوان اظهارنامه را ندارد.

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 344

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد