كاهش عوارض صادرات 8 محصول دامی و كشاورزی
كاهش عوارض صادرات 8 محصول دامی و كشاورزی

خانه كاهش عوارض صادرات 8 محصول دامی و كشاورزی

whatsapp: 09018317541 02142326

كاهش عوارض صادرات 8 محصول دامی و كشاورزی

بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، نرخ عوارض شش محصول صادراتی دامی تغییر و نرخ عوارض صادراتی 2 محصول كشاورزی حذف شد.

شورای اقتصاد در جلسه اخیر خود ضمن  بررسی دو درخواست وزارتخانه‌های صنعت و جهاد كشاورزی  درباره بازنگری در وضع عوارض صادراتی پوست خام و حذف عوارض صادراتی برخی كالاها، درخواستهای مذكور را  به استناد ماده 37قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور  تصویب كرد.

بر این اساس، ماخذ  6 قلم از انواع پوست صادراتی از جمله پوست خام گوسفندی تغییر و نرخ مصوب آنها به 5، 10 و 30 درصد كاهش یافت.

همچنین عوارض صادراتی گندم سیاه، یونجه و محصولات علوفه‌ای به طور كامل حذف  شد. عوارض جدید سایر اقلام كشاورزی در جداول زیر قابل مشاهده می‌باشند.

كاهش عوارض صادرات 8 محصول

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 622

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp