كاهش نرخ كاكائو در پی افزایش صادرات ساحل عاج
كاهش نرخ كاكائو در پی افزایش صادرات ساحل عاج

خانه كاهش نرخ كاكائو در پی افزایش صادرات ساحل عاج

whatsapp: 09018317541 02142326

كاهش نرخ كاكائو در پی افزایش صادرات ساحل عاج

كاهش نرخ كاكائو : به گزارش دفتر پژوهش و تحقیقات مركز اطلاعات فنی ایران، نرخ پیش فروش كاكائو 4 درصد كاهش یافت زیرا طبق برخی گزارش ها ساحل عاج بین 200 تا 250 هزار تن كاكائو بر صادرات این محصول افزوده است كه عامل تهدیدكننده برای قیمت آن به شمار می رود.

كاهش نرخ كاكائو

گفتنی است دولت ساحل عاج صادركنندگان كاكائو را ملزم ساخته است تا طی شش روز اسناد قراردادهای صادراتی از جمله مشخصات شریك تجاری را تسلیم كنند در غیر این صورت محصول آنها مجددا به فروش می رسد.

لغو قراردادها به منزله آن است عرضه های نقدی كه به نظر می آید قبلا فروخته شده اند، مجددا برای خریداران بین المللی بازاریابی می شوند.

طی چند هفته گذشته قیمت كاكائو تحت فشار نزولی بود و بارندگی های غرب آفریقا یكی از عوامل كاهنده نرخ آن بود.

در پی این تحولات، نرخ كاكائو برای تحویل در دسامبر در بورس نیویورك با 4.4 درصد كاهش به هر تن 2757 دلار رسید كه پایین ترین قیمت از فوریه تا كنون محسوب می گردد. در بورس لندن نرخ كاكائو برای تحویل در دسامبر 3.5 درصد كاهش یافت و هر تن 2185 پوند فروخته شد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 858

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp