كاهش هزینه ترخیص كالا در استان بوشهر
كاهش هزینه ترخیص كالا در استان بوشهر

خانه كاهش هزینه ترخیص كالا در استان بوشهر

كاهش هزینه ترخیص كالا در استان بوشهر

ترخیص كالا پرشین تجارتسامانه جامع امور گمركی زمینه كاهش هزینه ترخیص كالا برای فعالان تجاری را در استان بوشهر فراهم كرده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبكه خبربه نقل از خبرگزاری صداوسیما، ناظر گمرك استان بوشهر گفت: این سامانه ضمن افزایش سرعت و دقت تشریفات گمركی در سالم سازی محیط كسب وكار، ساده سازی فرآیندهای تجارت خارجی، كاهش میزان تخلفات و اشتباهات و افزایش عواید گمركی نقش تاثیرگذاری دارد.

نوروزی افزود: ازاهداف مهم گمرك در بحث تسهیل تجارت، كوتاه كردن زمان ترخیص كالاست زیرا كاهش زمان ترخیص كالا كمك مؤثری به پایین آمدن هزینه تولید خواهد كرد.

بهمنی مدیركل امور مالیاتی استان نیز گفت: افزایش تعامل دو سویه بین این دو سازمان بطور قطع باعث پیشرفت اقتصادی و وصول درآمدهای دولت خواهد شد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 241

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد