لزوم ساماندهی فعالیت فروشگاه های آزاد در مبادی مرزی و فرودگاه های كشور
لزوم ساماندهی فعالیت فروشگاه های آزاد در مبادی مرزی و فرودگاه های كشور

خانه لزوم ساماندهی فعالیت فروشگاه های آزاد در مبادی مرزی و فرودگاه های كشور

whatsapp: 09018317541 02142326

لزوم ساماندهی فعالیت فروشگاه های آزاد در مبادی مرزی و فرودگاه های كشور

مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرك ایران در بخشنامه ای لزوم ساماندهی وضعیت فعالیت فروشگاه های آزاد در مبادی مرزی و فرودگاه های كشور را به گمركات سراسر كشور اعلام كرد .

در این بخشنامه آمده است : با توجه به مفاد مواد 92 تا 94 قانون امور گمركی و 161 تا 168 آیین‌نامه اجرایی آن و نیز لزوم ساماندهی وضعیت فعالیت فروشگاه‌های آزادمستقر در مبادی مرزی و فرودگاه‌های كشور در چارچوب قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه، رعایت موارد زیر مورد تأكید قرار می‌گیرد:

فروشگاهها در فرودگاه

1) انجام دقیق تشریفات امور گمركی كالای وارده و خارجه به فروشگاه‌های آزاد براساس مفاد مورد اشاره فوق مندرج در قانون امور گمركی وآیین‌نامه اجرای آن، با استفاده از ظرفیت‌های موجود در سامانه جامع امور گمركی.

2 )اجرای دقیق دستورالعمل شماره 118299‏/95‏/231 مورخ 29‏/6‏/95 این مركز مبنی بر وحدت رویه در نحوه فعالیت فروشگاه‌های آزاد وچگونگی ورود و نوع كالاها مورد تأكید است.

3 )از ارائه هرگونه خدمات به فروشگاه‌های آزاد فاقد قرارداد با گمرك جمهوری اسلامی ایران و یا فروشگاه‌های آزادی كه به هردلیل هنوز موفق به تمدید قراردادهای قبلی نشده‌اند اكیداً خودداری گردد.

4) تایید وضعیت و تمدید قرارداد فروشگاه‌های آزاد موكول به ایفای تعهدات ایفا نشده آنها است.

5 )از ورود موقت و فروش لوازم خانگی حجیم كه قبلاً طی بخشنامه‌های مختلف به گمركات اعلام گردیده در فروشگاه‌های مذكور خودداری گردد.

هم اكنون بر اساس قوانین و مقررات متعدد گمرك ایران 64 نوع معافیت گمركی را در انجام تشریفات گمركی انواع كالاها اعمال می كند .
مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرك ایران در بخشنامه ای لزوم ساماندهی وضعیت فعالیت فروشگاه های آزاد در مبادی مرزی و فرودگاه های كشور را به گمركات سراسر كشور اعلام كرد .

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 307

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد