لیست كالاهای عدم نیاز به اخذ مجوز از اداره كل تجهیزات پزشكی
لیست كالاهای عدم نیاز به اخذ مجوز از اداره كل تجهیزات پزشكی

خانه لیست كالاهای عدم نیاز به اخذ مجوز از اداره كل تجهیزات پزشكی

whatsapp: 09018317541 02142326

لیست كالاهای عدم نیاز به اخذ مجوز از اداره كل تجهیزات پزشكی

لیست كالاهای عدم نیاز به اخذ مجوز از اداره كل تجهیزات پزشكی

كیسه یا كمپرسور گرما/سرما 2 بالش طبی 3 دستگاه دوخت حرارتی (sealer package) 4 دستگاه الصاق لیبل بر روی پك استریل 5 سیلندر و مخزن گاز طبی 6 كارتریج و آمپول اتیلن

 

كالای عدم نیاز به اخذ محوز

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 388

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد