لیست كالاهای عدم نیاز به اخذ مجوز از اداره كل تجهیزات پزشكی
لیست كالاهای عدم نیاز به اخذ مجوز از اداره كل تجهیزات پزشكی

خانه لیست كالاهای عدم نیاز به اخذ مجوز از اداره كل تجهیزات پزشكی

لیست كالاهای عدم نیاز به اخذ مجوز از اداره كل تجهیزات پزشكی

لیست كالاهای عدم نیاز به اخذ مجوز از اداره كل تجهیزات پزشكی

كیسه یا كمپرسور گرما/سرما 2 بالش طبی 3 دستگاه دوخت حرارتی (sealer package) 4 دستگاه الصاق لیبل بر روی پك استریل 5 سیلندر و مخزن گاز طبی 6 كارتریج و آمپول اتیلن

 

كالای عدم نیاز به اخذ محوز

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 290

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد