لیست كالاهای مشمول عوارض وارداتی و میزان آن
لیست كالاهای مشمول عوارض وارداتی و میزان آن

لیست كالاهای مشمول عوارض وارداتی و میزان آن

لیست كالاهای مشمول عوارض وارداتی و میزان آن

لیست زیر كالاهای مشمول عوارض واردات را كه در خانه 41 و 42 اظهارنامه الكترونیكی گمرك درج می شود را نشان می دهد. این عوارض طبق برنامه بودجه از كالاها اخذ می شود .

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 32

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد