لیست كالاهای مشمول عوارض وارداتی و میزان آن
لیست كالاهای مشمول عوارض وارداتی و میزان آن

خانه لیست كالاهای مشمول عوارض وارداتی و میزان آن

whatsapp: 09018317541 02142326

لیست كالاهای مشمول عوارض وارداتی و میزان آن

لیست كالاهای مشمول عوارض وارداتی و میزان آن

لیست زیر كالاهای مشمول عوارض واردات را كه در خانه 41 و 42 اظهارنامه الكترونیكی گمرك درج می شود را نشان می دهد. این عوارض طبق برنامه بودجه از كالاها اخذ می شود .

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 388

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp