مجلس با ساخت نیروگاه برق آبی ایران و آذربایجان موافقت كرد
مجلس با ساخت نیروگاه برق آبی ایران و آذربایجان موافقت كرد

خانه مجلس با ساخت نیروگاه برق آبی ایران و آذربایجان موافقت كرد

مجلس با ساخت نیروگاه برق آبی ایران و آذربایجان موافقت كرد

 موافقت مجلس با ساخت نیروگاه برق آبی :نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحه موافقتنامه ساخت و بهره برداری نیروگاه برق آبی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و آذربایجان موافقت كردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه، لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ساخت و بهره برداری از نیروگاه برق آبی مارازاد و اردوباد را مصوب كردند.

نیروگاه برق آبی
براساس ماده واحده این لایحه، موافقتنامه مذكور مشتمل بر یك مقدمه و 23 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود.
در تبصره این ماده نیز تصریح شده است در اجرای ماده 22 و 23 این موافقتنامه رعایت اصول 139 و 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 332

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد