مجوز واردات دسته بیل از تركیه صادر شد
مجوز واردات دسته بیل از تركیه صادر شد

خانه مجوز واردات دسته بیل از تركیه صادر شد

مجوز واردات دسته بیل از تركیه صادر شد

مجوز واردات دسته بیل از تركیه صادر شد ، طبق دستورالعمل روزهای اخیر یك نهاد مسئول به تعدادی از دستگاه های مربوط در كار واردات كالا، اعلام شده است كه حسب درخواست های دریافتی، امكان واردات دسته بیل از كشور تركیه از نوع خراطی و خشك شده برای استفاده در مصارف داخل كشور منوط به رعایت شرایطی مانند دریافت گواهی بهداشت گیاهی، بررسی فقدان آلودگی محموله و بازرسی كارشناسان مربوط در مبادی ورودی به كشور فراهم شده است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 250

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد