مصوبه دولت در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 73012/53468 مورخ 16/6/1395 هیات وزیران در مورد نقدینگی مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم در سال 95 با انتشار اوراق سلف موازی با سر رسید شش ماهه با عاملیت بانك كشاورزی و با ضمانت بازپرداخت اصل و سود آن توسط بانك مذكور
مصوبه دولت در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 73012/53468 مورخ 16/6/1395 هیات وزیران در مورد نقدینگی مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم در سال 95 با انتشار اوراق سلف موازی با سر رسید شش ماهه با عاملیت بانك كشاورزی و با ضمانت بازپرداخت اصل و سود آن توسط بانك مذكور

خانه مصوبه دولت در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 73012/53468 مورخ 16/6/1395 هیات وزیران در مورد نقدینگی مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم در سال 95 با انتشار اوراق سلف موازی با سر رسید شش ماهه با عاملیت بانك كشاورزی و با ضمانت بازپرداخت اصل و سود آن توسط بانك مذكور

whatsapp: 09018317541 02142326

مصوبه دولت در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 73012/53468 مورخ 16/6/1395 هیات وزیران در مورد نقدینگی مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم در سال 95 با انتشار اوراق سلف موازی با سر رسید شش ماهه با عاملیت بانك كشاورزی و با ضمانت بازپرداخت اصل و سود آن توسط بانك مذكور

 خرید تضمینی گندم

نظر به اینكه در تصویب نامه شماره 73012/53468 مورخ 16/6/1395 عبارت “مبلغ بیست و نه هزار و پانصد میلیارد (29500000000000)” به صورت عبارت “مبلغ بیست و نه میلیارد و پانصد میلیون (29500000000)ریال” تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود. 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 932

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp