مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تعدیل نرخ عوارض وصولی حمل و نقل كالا در كشور از شركت های حمل و نقل بین المللی
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تعدیل نرخ عوارض وصولی حمل و نقل كالا در كشور از شركت های حمل و نقل بین المللی

خانه مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تعدیل نرخ عوارض وصولی حمل و نقل كالا در كشور از شركت های حمل و نقل بین المللی

whatsapp: 09018317541 02142326

مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تعدیل نرخ عوارض وصولی حمل و نقل كالا در كشور از شركت های حمل و نقل بین المللی

مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تعدیل نرخ عوارض وصولی حمل و نقل كالا در كشور از شركت های حمل و نقل بین المللی :

شورای اقتصاد مصوبه شماره 754660 مورخ 7/7/1395 را به شرح زیر اعلام نموده است:

حمل و نقل

شورای اقتصاد در جلسه مورخ 23/6/1395 درخواست شماره 02/100/22742  مورخ 20/5/1395 وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اصلاح بند (2) مصوبه شماره 638914 مورخ 4/5/1395 شورای اقتصاد در خصوص تعدیل نرخ عوارض وصولی حمل و نقل كالا در كشور از شركت های حمل و نقل بین المللی را به استناد بند «ب» ماده (163) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل بررسی و مورد تصویب قرار داد. -وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ) مكلف است تمامی مبالغ عوارض وصولی از ناوگان ایرانی و خارجی در قلمرو كشور جمهوری اسلامی ایران را بعنوان بخشی از منابع پایدار به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری كل كشور واریز و بر اساس بودجه مصوب سالانه برای مصرف توسعه ، ایمن سازی، نگهداری و بهره برداری شبكه راه های كشور هزینه نماید. – سایر مفاد مصوبه شماره 638914 مورخ 4/5/1395 به قوت خود باقی است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 641

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp