معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی
معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی

خانه معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی

معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی

معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی

 این معافیت شامل دستگاه تست قند خون و تست بارداری و تست تخمك گذاری و تست خون مخفی 

 

معافیت از پرداخت مالیات

 

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 259

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد