معافیت صادرات 14 فرآورده از دریافت مجوز وزارت نفت
معافیت صادرات 14 فرآورده از دریافت مجوز وزارت نفت

خانه معافیت صادرات 14 فرآورده از دریافت مجوز وزارت نفت

معافیت صادرات 14 فرآورده از دریافت مجوز وزارت نفت

معافیت صادرات 14 فرآورده از دریافت مجوز وزارت نفت ، بر اساس بخشنامه گمرك ایران، صادرات 14 فرآورده از قبیل پارافین و روغن‌های صنعتی و نفتی و كك از دریافت مجوز وزارت نفت معاف شد.

معافیت صادرات 14 فرآورده نفتی

بر اساس بخشنامه گمرك ایران، 14 محصول از قبیل روغن های نفتی و روغن های حاصل از مواد معدنی، روغن های سبك و و فراورده‌های آن، روغن صنعتی، روغن پایه معدنی، روغن ترانسفور ماتور، روغن های نفتی، آخال، وازلین، ژله كابل ،موم پارافین، پارافین با هر درصدی و كك، از دریافت مجوز وزارت نفت برای صادرات معاف شدند.

بر اساس مقررات صادرات و واردات، صادرات اقلام یارانه تنها منوط به دریافت مجوز از وزارت نفت است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 299

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد