ممنوعیت صادرات كالا به تاجیكستان بدون برچسب مشخصات به زبان تاجیكی
ممنوعیت صادرات كالا به تاجیكستان بدون برچسب مشخصات به زبان تاجیكی

خانه ممنوعیت صادرات كالا به تاجیكستان بدون برچسب مشخصات به زبان تاجیكی

ممنوعیت صادرات كالا به تاجیكستان بدون برچسب مشخصات به زبان تاجیكی

ممنوعیت صادرات كالا به تاجیكستان بدون برچسب مشخصات به زبان تاجیكی

طبق اطلاع واصله از سفارت محترم جمهوری اسلامی ایراندر دوشنبه، با توجه به اجرای مصوبه قانونی دولت این كشور، تجار صادركننده به مقصد تاجیكستان می بایست مشخصات كالا را به زبان تاجیكی بر روی كالا درج نمایند
كالاهای فاقد نوشته تاجیكی اجازه ورود به تاجیكستان را پیدا نمی كند

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 361

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد