ممنوعیت فروش، تولید و واردات مشروبات الكلی در عراق
ممنوعیت فروش، تولید و واردات مشروبات الكلی در عراق

خانه ممنوعیت فروش، تولید و واردات مشروبات الكلی در عراق

ممنوعیت فروش، تولید و واردات مشروبات الكلی در عراق

فروش، تولید و واردات مشروبات الكلی در عراق ممنوع شد :  پارلمان عراق طرح منع فروش، تولید و واردات مشروبات الكلی در آن كشور را تصویب كرد.این طرح كه در آخرین لحظات بعنوان یكی از متمم ها به قانونی مربوط به شهرداری ها افزوده شد روز شنبه به تصویب رسید.

موافقان این قانون جدید می گویند منع فروش و تولید مشروبات الكلی اجرای قانون اساسی عراق است كه می گوید هیچ قانونی نباید مخالف با شرع اسلام باشد. مخالفان هم تاكید می كنند كه در قانون اساسی عراق حقوق، عرف و عادت اقلیتهای دینی تضمین شده است.

بیشتر جمعیت عراق مسلمان هستند ولی چند صد هزار نفر از جمعیت كنونی آن را مسیحیان و دیگر اقلیتهای دینی تشكیل می دهند.

در قانون جدید بین ده تا 25میلیون دینار، معادل هشت تا 20 هزار دلار جریمه برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 285

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد