منطقه آزاد چیست؟
منطقه آزاد چیست؟

خانه منطقه آزاد چیست؟

منطقه آزاد چیست؟

بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است كه از شمول برخی از مقررات جاری كشور متبوع خارج بوده و با بهره­گیری از مزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمركی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی كمك می نماید.

در تعریف سازمان ملل متحد (یونیدو) از مناطق آزاد به عنوان «محركه» در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می گردد. همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد – كه به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است – به ناحیه صنعتی ویژه ای در خارج از مرز گمركی، كه تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند، گفته می شود. فلسفه این اصطلاح را می توان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست.

همچنین مناطق ویژه تجاری صنعتی را می توان به صورت زیر تعریف كرد: «به محدوده جغرافیایی مشخص كه قوانین گمركی محدوده گمركی كشور در آن اجرا نمی شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات كالا و حمایت از صنعت داخلی كشور و همچنین جذب فناوری های نوین در امر تولید و توسعه منطقه ای در مبادی گمركات و نقاط مرزی كشور ایجاد می شود را مناطق ویژه تجاری – صنعتی می نامند.»

تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری

برخی از مهم ترین تفاوت های مناطق آزاد و ویژه را می توان در موارد زیر خلاصه كرد:

معافیت مالیاتی به مدت ?? سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل كشور است.

خرده فروشی كالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امكان پذیر است. لیكن در مناطق آزاد خرده فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امكان پذیر می باشد.

مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه بر اساس ضوابط داخل كشور است ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطاء می شود.

مقررات كار و بیمه اجتماعی در استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق می باشد ولی در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل كشور است.

مزیت عمده مناطق ویژه اقتصادی در چیست؟     

– معافیت گمركی تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض گمركی مازاد بر ارزش افزوده قطعات خارجی در تولیدات

– ورود ماشین آلات خط تولید و ابزار و اثاثیه اداری بدون عوارض گمركی

– تبعیت از قانون كار مناطق آزاد تجاری و صنعتی در مناطق ویژه

– صدور مجوز ساخت و پایان كار بصورت رایگان

– عدم محدودیت زمانی متروكه شدن كالا در منطقه ویژه همچنین شما با مطالعه قوانین و مقررات منطقه مزایای دیگری را خواهید یافت.
قانون ومقررات مناطق ویژه اقتصادی
كمینه

قانون تشكیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
قسمت اول – هدف
قسمت دوم – تعاریف و كلیات
قسمت سوم – مقررات ورود و صدور كالا
قسمت چهارم – مقررات سرمایه گذاری و ثبت
قسمت پنجم – مقررات متفرقه

——————————————————————

قانون تشكیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

  قسمت اول – هدف بازگشت به فهرست
ماده ? – به منظور پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرك در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش كالا ، انتقال فناوری ، صادرات غیرنفتی ، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد ، عبور خارجی( ترانزیت ) و انتقال كالا ( ترانشیب ) به دولت اجازه داده می شود در شهرستان هایی كه استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذكور را دارند مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید.
تبصره ? – در مناطق ویژه اقتصادی كه برای فعالیت های معین ایجاد شده اند ، تعیین محدوده جغرافیایی ، طرح جامع و كالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یك از آنها به موجب این قانون و با پیشنهاد دبیرخانه و تصویب هیات وزیران خواهد بود .
تبصره ? – ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود .

——————————————————————

قسمت دوم – تعاریف و كلیات بازگشت به فهرست
ماده ? – در این قانون واژه های زیر به جای نام ها یا عبارت های مشروح مربوط به كارمی رود :
كشور : كشور جمهوری اسلامی ایران .
گمرك : گمرك جمهوری اسلامی ایران.
منطقه : منطقه ویژه اقتصادی .
سازمان : سازمان هر منطقه ویژه اقتصادی .
دبیرخانه : دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد .

ماده ? – هیات وزیران در اجرای این قانون ، مسوولیت های زیر را نیز برعهده دارد :
الف – تعیین و یا تغییر سازمان مسوول منطقه اعم از دولتی و غیردولتی .
ب – نظارت بر فعالیت های مناطق در چارچوب برنامه ها و اهداف آنها .
تبصره ?- هیات وزیران می تواند در صورت نیاز ، سازمانی دولتی را به منظور اداره منطقه ویژه ایجاد نماید . اساسنامه این سازمان ها بنا به پیشنهاد دبیرخانه به تصویب هیات وزیران می رسد .
تبصره ? – تعیین سازمان مسوول منطقه از بین اشخاص حقوقی غیردولتی منوط به تملك ( یا واگذاری رسمی دستگاههای دولتی ذیربط ) و تصرف اراضی واقع در محدوده منطقه ویژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقی غیردولتی ، قبل از صدور مجوز هیات وزیران می باشد . ضابطه تغییر سازمان مسوول منطقه در چنین صورتی تابع قراردادی می باشد كه با رعایت این قانون فی ما بین دبیرخانه و سازمان منعقد می شود .

ماده ? – سازمان می تواند مطابق آیین نامه ای كه به تصویب هیات وزیران می رسد ، علاوه بر خدماتی كه دستگاه های اجرایی ارائه می نمایند در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی ، انبارداری ، تخلیه ، بارگیری، بهداشتی فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی كه در منطقه به كار تولید كالا و خدمات فعالیت دارند ، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در كشور معاف می باشند .
ماده ? – فعالیت های سازمان منطقه صرفا” در حدود فعالیت هایی است كه براساس این قانون مجاز می باشد .

ماده ? – بودجه سالانه هر منطقه كه توسط سازمان دولتی اداره می شود در چارچوب سیاستگذاری و رعایت برنامه های دولت تهیه و طبق مفاد اساسنامه مربوط به تصویب خواهد رسید .

ماده ? – صدور مجوز برای انجام فعالیت های اقتصادی، عمرانی ، ساختمانی و فرهنگی و آموزشی و خدماتی مطابق سیاست ها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و كالبدی مصوب هر منطقه در اختیار سازمان مسوول آن منطقه می باشد.
تبصره – در موارد تخلف از سیاست ها و مقررات یادشده در فوق دستگاه های ذیربط مراتب را به سازمان مسوول منطقه اعلام می نمایند و سازمان مكلف به رفع تخلف می باشد .

——————————————————————

قسمت سوم – مقررات ورود و صدور كالا بازگشت به فهرست
ماده ? – مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از كشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرك از حقوق گمركی ، سود بازرگانی و كلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی و شرعی نمی شود و مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط كشور به استثنای مناطق یادشده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات می باشد .
تبصره ? – كالاهایی كه برای به كارگیری و مصرف از سایر نقاط كشور به مناطق حمل می گردند از موارد نقل و انتقال داخلی كشور است . ولی صادرات آنها از مناطق به خارج از كشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ?/?/???? می باشد .
تبصره ? – كالاهای صادراتی كه تشریفات صدور ( اعم از بانكی و اداری ) آنها به طور كامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعی تلقی می گردد .
تبصره ? – مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق كه جهت پردازش ، تبدیل ، تكمیل یا تعمیر به داخل كشور وارد می شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش ، تبدیل یا تكمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه بدون تنظیم اظهارنامه و پروانه صادراتی یا حداقل تشریفات گمركی به مناطق مرجوع و تسویه می گردد.

ماده ? – ورود كالا به صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط كشور ممنوع می باشد .

ماده ??- واردكنندگان كالا به مناطق می توانند تمام یا قسمتی از كالاهای خود را در مقابل قبض انبار تفكیكی معامله كه توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نمایند . در این صورت دارنده قبض انبار تفكیكی ، صاحب كالا محسوب خواهد شد.
تبصره – مدیریت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبداء برای كالاهایی كه از منطقه خارج می شوند با تایید گمرك ایران اقدام نماید. بانك های كشور مكلف به پذیرش گواهی موضوع این تبصره هستند.

ماده ?? – كالاهای تولید و یا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به سایر نقاط كشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به كار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود .
تبصره ?- نحوه تعیین ارزش افزوده در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد .
تبصره ?- مواد اولیه و قطعات خارجی به كار رفته در كالاهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی، مجاز و در حكم مواد اولیه و قطعات داخلی می باشد . سود بازرگانی منظور شده در حقوق ورودی خودرو و قطعات منفصله آن با رعایت ماده (??) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ??/??/???? می باشد .

ماده ??- گمرك جمهوری اسلامی ایران مكلف است تقاضای صاحبان كالا را برای ترانزیت كالا و حمل مستقیم از سایر مبادی ورودی به مناطق ، پذیرفته و تسهیلات لازم را از این جهت فراهم نماید .

ماده ?? – مهلت توقف كالاهای وارد شده به منطقه با تشخیص مدیریت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف كالا در اماكن و محوطه های منطقه توسط سازمان تعیین و اعمال می گردد .

——————————————————————

قسمت چهارم – مقررات سرمایه گذاری و ثبت بازگشت به فهرست
ماده ?? – نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و میزان مشاركت خارجیان در فعالیت های هر منطقه براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ??/??/???? انجام خواهد شد .

ماده ?? – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است براساس درخواست سازمان منطقه و طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدامات زیر را انجام دهد :
الف – ثبت شركت و یا شعب نمایندگی شركتهایی كه قصد فعالیت در منطقه را دارند منصرف از میزان مشاركت سهام داخلی و یا خارجی آنها و همچنین ثبت مالكیتهای مادی و معنوی در منطقه .
ب – تفكیك املاك و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالكیت تفكیكی ذیربط با رعایت قوانین جاری كشور .

——————————————————————

قسمت پنجم – مقررات متفرقه بازگشت به فهرست

ماده ??- امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط كار ، بیمه و تامین اجتماعی در منطقه براساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی خواهد بود .

ماده ?? – هرگونه حقوق مكتسبه اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از ایجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعالیت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود .

ماده ?? – وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسه ها و شركتهای دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی ، خدمات لازم از قبیل برق ، آب ، مخابرات ، سوخت و سایر خدمات را در حدود امكانات و با نرخ های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارائه خواهند نمود .

ماده ??- مناطق موجود تابع این قانون بوده و سازمانهای مسوول مناطق ویژه اقتصادی كه تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد گردیده اند جهت ادامه فعالیت خود مكلفند حداكثر ظرف یك سال ( از تاریخ تصویب این قانون ) وضعیت خود را با این قانون تطبیق دهند .

ماده ??- محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمركی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد و گمرك مكلف است با رعایت مفاد ماده (?) این قانون در مبادی ورودی و خروجی آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد.

ماده ?? – فعالیت های درون هر منطقه به استثنای مواردی كه در این قانون به آن اشاره شده است تابع سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ??- سازمان مسوول دولتی می تواند مستحدثات و اراضی متعلق به خود در منطقه را براساس قیمت كارشناسی واگذار نماید.
تبصره – نقل و انتقال اراضی موضوع این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره بردار با رعایت كاربری اراضی ، موكول به ارائه گواهی پایان كار كه از سوی سازمان هر منطقه صادر می گردد ، خواهد بود .

ماده ??- از تاریخ تصویب این قانون در مناطقی كه سازمان مسوول آنها دولتی یا وابسته به دولت باشد ، كلیه حقوق و اختیارات و تكالیف قانونی وزارت جهاد كشاورزی و سازمان جنگل ها و مراتع در امور اراضی و منابع طبیعی هر منطقه به عهده سازمان مسوول آن منطقه می باشد .

ماده ?? – اعمال امور حاكمیتی طبق قوانین موضوعه برعهده دولت می باشد.

ماده ??- آیین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

در حال حاضر سی منطقه ویژه اقتصادی در كشور وجود دارد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 356

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد