موافقت نامه دوجانبه در زمینه كمك متقابل اداری در امور گمركی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند
موافقت نامه دوجانبه در زمینه كمك متقابل اداری در امور گمركی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند

خانه موافقت نامه دوجانبه در زمینه كمك متقابل اداری در امور گمركی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند

whatsapp: 09018317541 02142326

موافقت نامه دوجانبه در زمینه كمك متقابل اداری در امور گمركی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند

تصویب نامه هیات وزیران در مورد مجوز انجام مذاكره، پیش امضا و امضای موقت موافقت نامه دوجانبه در زمینه كمك متقابل اداری در امور گمركی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) : معاون اول رییس جمهور تصویب نامه شماره 87159/53569 مورخ 19/7/1395 را به شرح زیر اعلام نموده است:

هیئت وزیران در جلسه 18/7/1395 به پیشنهاد شماره 118972 مورخ 29/6/1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی – مصوب 1371- تصویب كرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌ جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاكره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت نامه دو جانبه در زمینه كمك متقابل اداری در امور گمركی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند در چارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره 52340 مورخ 29/4/1395 معاونت حقوقی رییس ‌جمهور، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 912

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp