واردات ژلاتین زیر نظر سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت
واردات ژلاتین زیر نظر سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت

خانه واردات ژلاتین زیر نظر سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت

واردات ژلاتین زیر نظر سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت

واردات ژلاتین زیر نظر سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت

 

سازمان غذا و دارو در واكنش خبر “واردات غیرشرعی ژلاتین غیر حلال به كشور” اعلام كرد: وارادات فرآورده های خواركی آرایشی ،آشامیدنی وبهداشتی به كشور در صورتی مجاز خواهد بود كه از مبادی رسمی به كشور صورت پذیرد ضمن آنكه از فیلتر ورود نظارت های  ،فنی بهداشتی وحلیت سازمان غذا ودارو نیز عبور كرده باشد .لازم به ذكر است در خصوص ژلاتین های وارداتی نیز همین مطلب صادق است كما اینكه آزمایش های لازم بر آنها اعمال گردیده وشناسایی منبع و منشآ محصول داخل كشور انجام می شود بعد از آن است كه تائید ترخیص واجازه مصرف داده می شود

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 422

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد