پایان بهمن آخرین مهلت بیمه باغات كشاورزی در قالب طرح تهاتر است
پایان بهمن آخرین مهلت بیمه باغات كشاورزی در قالب طرح تهاتر است

خانه پایان بهمن آخرین مهلت بیمه باغات كشاورزی در قالب طرح تهاتر است

whatsapp: 09018317541 02142326

پایان بهمن آخرین مهلت بیمه باغات كشاورزی در قالب طرح تهاتر است

مدیر باغبانی سازمان جهاد كشاورزی آذربایجان شرقی گفت: پایان بهمن آخرین مهلت بیمه باغات كشاورزی در قالب طرح تهاتر است.

ابوالفضل شكوری پیش از ظهر چهارشنبه با اشاره به تمدید مهلت تعیین شده برای استفاده از طرح تهاتر و بیمه باغات كشاورزی آذربایجان شرقی تا پایان بهمن سالجاری اظهار داشت: آذربایجان شرقی یكی از پر خطرترین مناطق كشور از حیث خسارت عوامل غیر مترقبه چون سرمازدگی، تگرگ، سیل و نظایر آن به باغات است، همین امر توجه به بیمه باغات و اراضی را ضروری می سازد.

وی از بیمه گزاران و باغداران استان خواست ضمن استفاده از طرح تهاتر نسبت به بیمه باغات خود تا پایان بهمن سالجاری اقدام كنند و افزود: این اقدام نقش مهمی جلوگیری و یا جبران ضرر و زیان باغداران در صورت بروز خسارت به اراضی و باغات آنان در اثر عوامل غیر مترقبه و بلایای طبیعی خواهد داشت.

مدیر باغبانی سازمان جهاد كشاورزی آذربایجان شرقی در پایان تاكید كرد: طبق این طرح دولت میزان سهم كشاورز را از محل غرامت پرداخت نموده و مابقی را بصورت نقد پرداخت می كند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 505

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp