گمرك اطلاعات بارنامه را الكترونیكی می گیرد
گمرك اطلاعات بارنامه را الكترونیكی می گیرد

خانه گمرك اطلاعات بارنامه را الكترونیكی می گیرد

گمرك اطلاعات بارنامه را الكترونیكی می گیرد

گمرك ایران به كمك سامانه جامع گمركی و پنجره واحد تجارت فرامرزی اطلاعات بارنامه‌ها را به صورت الكترونیكی دریافت می‌كند.

این اطلاعات از طریق مانیفست الكترونیكی دریافت و در سامانه جامع امور گمركی تجمیع می‌شود و شركت‌های حمل‌ونقل در صورتی می‌توانند نسبت به صدور ترخیصیه اقدام نمایند كه قبلاً اطلاعات محموله‌های خود را از طریق مانیفست الكترونیكی در سامانه جامع گمركی ثبت كرده باشند.

این در حالی است كه صاحبان كالا و نمایندگان قانونی آنها وفق قانون امور گمركی می‌بایست اصل سند بارنامه را اسكن و در سامانه جامع گمركی بارگذاری نمایند. در واقع گمرك ایران با این اقدام اصل سند بارنامه را هم از صاحب كالا در سامانه جامع گمركی دریافت می‌نماید و هم اینكه با دریافت اطلاعات بارنامه از شركت‌های كشتیرانی و فورواردری از هر گونه جعل و سوءاستفاده از بارنامه‌ها پیشگیری می‌كند.

اطلاعات الكترونیكی بارنامه

در واقع برخلاف گذشته كه اطلاعات مانیفست كالا به صورت دستی و غیرقابل صحت‌سنجی به گمرك ارائه می‌شد، با سامانه جامع گمركی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، اطلاعات مانیفست كالا قبل از ورود به گمرك به صورت الكترونیك از شركت‌های حمل‌ونقل دریافت می‌شود. بر این اساس اطلاعات مانیفست الكترونیكی بارنامه به نام صاحبان كالا صادر و نهایتاً ترخیصیه از روی بارنامه صادر می‌شود و یك شماره بارنامه در زمان تسویه حساب به صاحب كالا داده می‌شود.

به هنگام اظهار الكترونیكی اظهار با همان شماره بارنامه صورت می‌گیرد و زمانی كه صاحب كالا قصد دارد تا كالای خود را به گمرك اظهار نماید به صورت الكترونیكی با وارد نمودن شماره بارنامه اطلاعات صاحب كالا از روی مانیفست الكترونیكی بر روی اظهارنامه الكترونیكی واردات در سامانه جامع گمركی می نشیند.

 این اطلاعات پردازش شده ودر انجام تشریفات گمركی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر این اساس تمامی شركت‌های كشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی جهت صدور  ترخیصیه ابتدا باید مانیفست كالاهای خود را به صورت الكترونیكی در سامانه جامع امور گمركی و پنجره واحد تجارت فرامرزی ثبت نمایند.

 دریافت الكترونیكی این اطلاعات در راستای پوشاندن خلا موجود و با توجه به مدل تبادل داده سازمان جهانی گمرك برمبنای دریافت اطلاعات بارنامه‌ها از مبدأ انجام می‌شود و با اجرایی شدن این برنامه، تله‌های الكترونیكی گمرك برای مبارزه با قاچاق كالا تكمیل خواهد شد.

برنامه اصلی گمرك دسترسی به مانیفست بار كشتی‌ها و یا اصطلاحاً كریرها در زمان تخلیه بار و صدور تالی بوده و این موضوع  اجرایی شده است.

مانیفست كشتی فهرست كل كالاهای موجود در كشتی است كه در اختیار ناخدای هر كشتی بوده و در زمان تخلیه از روی مانیفست كشتی، اصطلاحاً تالی تخلیه صادر می‌شود و سپس به چندین بارنامه و هر بارنامه به نام یك شخص تقسیم می‌گردد. بنابر اعلام گمرك اطلاعات مانیفست كشتی، اطلاعات قابل اتكایی هستند و در صورت ورود اطلاعات براساس تالی تخلیه در بنادر، زنجیره داده‌ها در سامانه جامع گمركی تكمیل و كلیه اطلاعات ورودی برمبنای مانیفست الكترونیكی، بارنامه، قبض انبار، اظهارنامه و بیجك انبارها تقاطع‌گیری می‌شود و عملاً امكان تخلف از بین می‌رود.

تبادل الكترونیكی اطلاعات میان سازمان بنادر و گمرك

گمرك ایران و سازمان بنادر و دریانوردی تبادل الكترونیكی اطلاعات با محوریت سامانه جامع امور گمركی و پنجره واحد تجارت فرامرزی را كردند.

با آغاز این تبادل الكترونیكی اطلاعات  گمرك ایران به اطلاعات “تالی تخلیه و مانیفست بنادر” در بستر الكترونیكی دسترسی پیدا كرد و از این پس تنها اظهارنامه صاحبان كالا برای گمرك ملاك عمل نخواهد بود. بدین ترتیب گمرك اطلاعات قابل اتكایی از كالاهای موجود در محوطه‌ها و انبارهای بنادر و دریانوردی از طریق تبادل الكترونیكی مجموع بارنامه‌های موجود در كشتی (مانیفست كشتی) و تالی بندر به دست می‌آورد.

چه تعداد شركت كشتیرانی و فورواردری اطلاعات كالاها را قبل از اظهار به گمرك می‌دهند؟

اطلاعات كالاهای ورودی قبل از اظهار به گمرك از طریق 870 شركت كشتیرانی و فورواردری به گمرك ارائه می‌شود.

این اطلاعات از طریق مانیفست الكترونیكی دریافت و در سامانه جامع امور گمركی تجمیع می‌شود و شركت‌های حمل‌ونقل در صورتی می‌توانند نسبت به صدور ترخیصیه اقدام نمایند كه قبلاً اطلاعات محموله‌های خود را از طریق مانیفست الكترونیكی در سامانه جامع گمركی ثبت كرده باشند. در سامانه جامع گمركی برخلاف گذشته كه اطلاعات مانیفست كالا به صورت دستی و غیرقابل صحت‌سنجی به گمرك ارائه می‌شد، اطلاعات مانیفست كالا قبل از ورود به گمرك به صورت الكترونیك از شركت‌های حمل‌ونقل دریافت می‌شود.

براساس اطلاعات مانیفست الكترونیكی بارنامه به نام صاحبان كالا صادر و نهایتاً ترخیصیه از روی بارنامه صادر می شود و یك شماره بارنامه در زمان تسویه حساب به صاحب كالا داده می شود.

به هنگام اظهار الكترونیكی اظهار با همان شماره بارنامه صورت می‌گیرد و زمانی كه صاحب كالا قصد دارد تا كالای خود را به گمرك اظهار نماید به صورت الكترونیكی با وارد نمودن شماره بارنامه اطلاعات صاحب كالا از روی مانیفست الكترونیكی بر روی اظهارنامه الكترونیكی واردات در سامانه جامع گمركی می نشیند.

 این اطلاعات پردازش شده ودر انجام تشریفات گمركی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر این اساس تمامی شركت‌های كشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی جهت صدور  ترخیصیه ابتدا باید مانیفست كالاهای خود را به صورت الكترونیكی در سامانه جامع امور گمركی و پنجره واحد تجارت فرامرزی ثبت نمایند. این كار هم‌اكنون با مشاركت بسیار خوب انجمن كشتیرانی و شركت‌های حمل‌ونقل دریایی و فورواردرها انجام می‌شود . در تازه‌ترین آمار تعداد شركت‌هایی كه از طریق مانیفست الكترونیكی اطلاعات محموله‌های خود را قبل از اظهار به گمرك ارسال می‌نمایند به 870 شركت رسیده است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 357

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد