10 مهر ماه آخرین فرصت برای تكمیل اطلاعات مشتریان بورسی اعلام شد
10 مهر ماه آخرین فرصت برای تكمیل اطلاعات مشتریان بورسی اعلام شد

خانه 10 مهر ماه آخرین فرصت برای تكمیل اطلاعات مشتریان بورسی اعلام شد

whatsapp: 09018317541 02142326

10 مهر ماه آخرین فرصت برای تكمیل اطلاعات مشتریان بورسی اعلام شد

آخرین فرصت تكمیل اطلاعات مشتریان بورسی: شركت سپرده گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با انتشار فراخوانی 10 مهرماه امسال را آخرین فرصت برای تكمیل اطلاعات مشتریان بورسی فاقد شناسه ملی اعلام كرد.

 مشتریان بورس

شركت سپرده گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با انتشار فراخوانی اعلام كرد: بر اساس بند 5 ماده 23 “دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه ” ارائه خدمات پایه (كد معاملاتی) به اشخاص ایرانی فاقد شماره ملی یا شناسه ملی ممنوع است و ارائه خدمات به آنان باید متوقف شود.

بر این اساس، اطلاعات اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی به تفكیك كارگزار ناظر بودن هر كارگزاری استخراج در فایل باكس آن كارگزاری در آدرس www.csdireports.com قرار گرفته است؛ در نتیجه كارگزاران باید نسبت به اطلاع رسانی و تكمیل اطلاعات مشتریان خود در اسرع وقت اقدام كنند.

خاطر نشان می شود، چنانچه تا تاریخ 10 مهر 1395 اطلاعات شناسه ملی به همراه مدارك اشخاص حقوقی فوق الذكر به این شركت جهت تكمیل اطلاعات ارسال نشود ارائه خدمات به این افراد متوقف خواهد شد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 663

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp