مصوبه دولت در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 73012/53468 مورخ 16/6/1395 هیات وزیران در مورد نقدینگی مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم در سال 95 با انتشار اوراق سلف موازی با سر رسید شش ماهه با عاملیت بانك كشاورزی و با ضمانت بازپرداخت اصل و سود آن توسط بانك مذكور

بانکی

Foreign exchange directive to support foreign investors

Foreign exchange directive to support foreign investors Foreign exchange directive to support foreig

2017-10-26 0

Banking reform plan in the Economic Commission

The plan to reform the banking system was approved by the parliament’s economic commission The

2017-10-26 0

Determining the share of cities in VAT duties

Determining the share of cities in VAT duties Determining the share of cities in VAT duties: The spo

2017-10-26 0

مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تعدیل نرخ عوارض وصولی حمل و نقل كالا در كشور از شركت حمل و نقل بین المللی

مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تعدیل نرخ عوارض وصولی حمل و نقل كالا در كشور از شركت حمل و نقل بین المللی

2017-10-26 0

Investigation of tax offenses and penalties provided for in the tax law

Investigation of tax offenses and penalties provided for in the tax law One of the duties of every c

2017-10-26 0

Prohibition of paying any interest rate higher than the limits approved by the Monetary and Credit Council

Prohibition of paying any interest rate higher than the limits approved by the Monetary and Credit C

2017-10-26 0

Extension of tax exemption in Eshtehard industrial town

Extension of tax exemption in Eshtehard industrial town The Article 76 Committee accepted the propos

2017-10-26 0
تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد