موافقت نامه دوجانبه در زمینه كمك متقابل اداری در امور گمركی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند

گمرک و ترخیص

موافقت نامه دوجانبه در زمینه كمك متقابل اداری در امور گمركی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند

تصویب نامه هیات وزیران در مورد مجوز انجام مذاكره، پیش امضا و امضای موقت موافقت نامه دوجانبه در زمینه

2017-10-26 0

گواهی‌های ترخیص خودرو در گمرك الكترونیكی شد

گواهی‌های ترخیص خودرو در گمرك پس از حذف پروانه‌های سبز كاغذی الكترونیكی شد ، به گزارش روابط عمومی ات

2017-10-26 0

اطلاعیه گمرك درخصوص ثبت اطلاعات صادرات فرآورده‌های نفتی در پنجره واحد تجاری

اطلاعیه گمرك جمهوری اسلامی ایران درخصوص ثبت اطلاعات صادرات فرآورده‌های نفتی در پنجره واحد تجاری ، گم

2017-10-26 0

تسهیل ترخیص كالا در گمركات بوشهر

تسهیل ترخیص كالا ، ناظر گمركات و مدیركل گمرك بوشهر با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع امورگمركی، گفت

2017-10-26 0

فرایند واردات و بررسی اسناد ترخیص كالا همچنان طولانی است

فرایند واردات هم چنان طولانی است. بررسی اسناد ترخیص كالا در گمركات سراسری روندی زمان بر است و به گفت

2017-10-26 0

سالم‌سازی فعالیت‌ها با اجرای سامانه جامع امور گمركی

سالم‌سازی فعالیت‌ها با اجرای سامانه جامع امور گمركی ، اجرای سامانه جامع امور گمركی در استان بوشهر از

2017-10-26 0

توضیحات گمرك در مورد شرایط اختصاص سازمانهای مجوز دهنده به اظهارنامه های وارداتی در سامانه جامع گمركی

توضیحات گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد شرایط اختصاص سازمانهای مجوز دهنده به اظهارنامه های وارداتی

2017-10-26 0

اینترنتی شدن تشریفات گمركی صادرات كالا در گمرك

تشریفات گمركی صادرات كالا در گمرك به طور كامل اینترنتی شد ، با الكترونیكی شدن مراحل مختلف تشریفات صا

2017-10-26 0
تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد