بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص امكان تصحیح GTIN و وجوه افتراقی برای كدهای IRC شركتهای تجهیزات پزشكی

بهداشت

بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص امكان تصحیح GTIN و وجوه افتراقی برای كدهای IRC شركتهای تجهیزات پزشكی

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص امكان تصحیح GTIN و وجوه افتراقی برای كدهای IRC شرك

2017-10-26 0

بخشنامه وزارت بهداشت،در خصوص راه‌اندازی فاكتور و حواله الكترونیك داروها

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص راه‌اندازی فاكتور و حواله الكترونیك داروها ، معاون

2017-10-26 0

بخشنامه وزارت بهداشت، در مورد فراخوان تامین واكسن ها، سرم ها و فرآورده های بیولوژیك یارانه ای مورد نیاز سال 1396 كشور

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در مورد فراخوان تامین واكسن ها، سرم ها و فرآورده های بیولو

2017-10-26 0

الزام تامین نیازهای مراكز درمانی از تولیدات داخلی

معاون وزیر بهداشت و ریاست سازمان غذا و دارو طی بخشنامه ای از دانشگاههای علوم پزشكی خواست تا در تامین

2017-10-26 0

ارتقای سیستمهای مدیریت كیفیت سلب اقبال به دارو های خارجی است

مدیركل نظارت دارو و مواد مخدر در گردهمایی مدیران صنایع دارویی در هتل المپیك گفت: وضعیت خطاهای بحرانی

2017-10-26 0
تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد