لزوم ساماندهی فعالیت فروشگاه های آزاد در مبادی مرزی و فرودگاه های كشور

گمرکی

لزوم ساماندهی فعالیت فروشگاه های آزاد در مبادی مرزی و فرودگاه های كشور

مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرك ایران در بخشنامه ای لزوم ساماندهی وضعیت فعالیت فرو

2017-10-26 0
1 7 8 9
تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد