نصب كپسونهای گاز عیر استاندارد بر روی خودروها

استاندارد

نصب كپسونهای گاز عیر استاندارد بر روی خودروها

خودروهای گازسوز غیراستاندارد؛ بمبهای متحرك    روزانه خودروهای گاز سوز زیادی در سطح كشور تردد می كنند

2017-10-26 0

IP چیست؟

 IPیا International Protection كلمه IP به چه معناست؟ براساس استاندارد 2868 ایران و   IEC529  درجه حف

2017-10-26 0

گیج فشار

به نام خدا گیج فشار (Pressure Gauge) از جمله مهمترین كمیت های مورد اندازه گیری در واحد های صنعتی، كم

2017-10-26 0

خوردگی و مشكلات آن در فلزات

به نام خدا خوردگی و مشكلات آن در فلزات مقدمه  خسارتهای ناشی از خوردگی در صنایع شیمیایی و نفت و گاز،

2017-10-26 0

مقدمه آشنایی با Piping

به نام حق تعالی مقدماتی بر اصول پایپینگ (Preliminary Piping) لوله كشی در زمینه های مختلف صنعتی كاربر

2017-10-26 0

كاویتاسیون در پمپها

به نام حق تعالی پدیده كاویتاسیون (Cavitation) در پمپها : در یك سیستم هیدرولیكی با افزایش سرعت سیال،ف

2017-10-26 0

مقدمه ای بر بازرسی جرثقیلها

به نام خدا مقدمه ای بر بازرسی فنی جرثقیلها                           *مقدمه اهمیت استفاده از جرثقیل

2017-10-26 0

Orifice Plate(اریفیس پلیت)

به نام خدا ?What’s the Orifice Plate   محبوبترین و متداول ترین وسیله اندازه گیری جریان می باشد. اساس

2017-10-26 0
تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد