سازمان جهانی گمرك ، ساختار و كنوانسیونها

تعاریف و مقررات

سازمان جهانی گمرك ، ساختار و كنوانسیونها

مركز جهانی تخصص های گمركی گمرك نهادی حیاتی برای ”حاكمیت خوب“ تأمین رفاه و كامیابی شهروندان و حفاظت ا

2017-10-26 0

مجموعه قوانین و مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادی (UCP600)

 كاربرد مقررات  : Application of UCPمقررات متحدالشكل اعتباراسنادی ، تجدید نظر سال 2007 ، نشریه شماره

2017-10-26 0

انواع مختلف سرویس دهی فورواردرها

1- (CY/CY (Container Yard: از آن به سرویس « در تا در» نیز یاد می شود. در این روش كانتینرها در محل كا

2017-10-26 0

اسناد حمل خاص

سیاهه گواهی شده (Certified Invoice) : عبارتست از فاكتوری كه در آن فروشنده گواهی نموده كه الف) كالا ط

2017-10-26 0

دانش بازرگانی

زنجیره كارهای اجرائی در بازرگانی خارجی در برگیرنده امور مختلف و متفاوت و در عین حال به هم پیوسته ای

2017-10-26 0

روش های پرداخت در بازرگانی بین المللی

در معاملات تجاری بین المللی وجهی كه فروشنده در مقابل دریافت آن مالكیت كالا را به خریدار انتقال می ده

2017-10-26 0

چالشهای سرمایه گذاری خارجی در ایران

امروزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی به یكی از عناصر عمده در پیوند دادن اقتصاد داخلی كشورها و بویژه جوام

2017-10-26 0

معیارهای ارزش گذاری كالاهای وارداتی

كشورها به طور روزافزون به اجرای روشهای تعیین ارزش كالابرای دریافت حقوق گمركی متمایل می شوند. مضاف بر

2017-10-26 0
تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد